Obligacje komunalne na rynku Catalyst w latach 2011-2015

Main Article Content

Jakub Zieliński

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę rynku obligacji komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku obrotu dłużnymi papierami wartościowymi jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2011-2015. Regularny wzrost zadłużenia JST począwszy od 2001 roku jest jedną z przesłanek skłaniających samorządy do poszukiwania alternatywnych do kredytu źródeł finansowania. Jednym z prawnie dopuszczalnych instrumentów finansowania JST są tzw. obligacje komunalne. Od 2009 roku, kiedy to rozpoczął działalność prowadzony przez GPW system autoryzacji i obrotu dłużnymi papierami wartościowymi Catalyst, JST uzyskały możliwość plasowania emisji na rynku regulowanym i alternatywnym. W niniejszym artykule dokonano przeglądu prawnych aspektów emisji obligacji. Następnie zaprezentowano sytuację na rynku obligacji komunalnych plasowanych na rynku Catalyst oraz porównano ww. instrument z kredytem bankowym, kończąc na spostrzeżeniach na temat istoty cenowych i pozacenowych aspektów pozyskiwania finansowania przez JST.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zieliński, J. (2017). Obligacje komunalne na rynku Catalyst w latach 2011-2015. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 223-236. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.16
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Gliniecka, J. (red), (2014) Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
 2. Huczek, S. (2009), Obligacje komunalne na rynku Catalyst, Oficjalne Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych, Warszawa: 9–14.
 3. Huczek, S. (2010), Obligacje komunalne na Catalyst, Wydawnictwo ART, Warszawa.
 4. Huczek, S. (2010), Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje komunalne na rynku Catalyst., Oficjalne Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych, Warszawa.
 5. Informacje o Urzędzie, www.bip.konopiska.akcessnet.net, 22 maja 2016 r.
 6. Korenik, D. (2012), Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Kwestie wybrane, [w:] Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu, red. M. Dylewski, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu nr 41/2012, Wyd. WSB, Poznań: 95.
 7. Krzyżkowska, J. (2015), Art. 6. Elementy warunków emisji [w:] Krzyżkowska, J, .i in., Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków, PWN SA, Warszawa.
 8. Lipiec-Warzecha, L. (2010), Ustawa o obligacjach. Komentarz., Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Marże procentowe obligacji na Catalyst w 2015 r., www.globalrating.pl, 25 maja 2016 r.
 10. Musiał, M. (2015), Obligacje komunalne jako źródło przychodów jednostek samorządu terytorialnego [w:] Hanusz, A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Podsumowanie I kwartału 2012 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch Polska.
 12. Podsumowanie I kwartału 2016 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch Polska.
 13. Rynek obligacji Catalyst szansą na finansowanie dłużne firm i samorządów, www.wspolnota.org.pl, 12 maja 2016 r.
 14. Rynek obligacji, www.gpwcatalyst.pl, 8 maja 2016 r.
 15. Sobiech, Ł., Obligacje komunalne samorządu terytorialnego, www.samorzad.infor.pl 7 maja 2016 r.
 16. Sobiech-Grabka, K. (2015) Przegląd przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa.
 17. Wierzbowski, M. (red.), (2015) Ustawa o obligacjach, C.H. Beck, Warszawa.
 18. Woźniak, R. (2015), Ustawa o obligacjach. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 19. Wójcik, M. (2012), Obligacje przychodowe jako źródło finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego [w:] Zarzecki, D., (red), Upowszechnianie i transfer wyników badań, WNUS, Szczecin.
 20. Zawora, J. (2014), Obligacje komunalne jako zewnętrzne źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Zarzecki, D. (red.), Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, WNUS, Szczecin.