Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy
PDF

Słowa kluczowe

cudzoziemiec
arbitralne wydalenie
bezpieczeństwo publiczne
porządek publiczny
gwarancje proceduralne

Jak cytować

Wojnowska-Radzińska, J. (2017). Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 59–71. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.5

Liczba wyświetleń: 356


Liczba pobrań: 187

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie zakazu arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacji w polskim prawie i praktyce. Omawiany przepis zapewnienia cudzoziemcowi szeregu gwarancji proceduralnych przed arbitralnym wydaleniem. Stanowi on również, że cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium państwa może być z niego wydalony jedynie w wyniku decyzji podjętej zgodnie z prawem, co oznacza, że prawo krajowe powinno określać organ właściwy w sprawach wydalania cudzoziemców oraz zasady i tryb postepowania w tych sprawach. Stwierdzenie przez organ administracyjny, że cudzoziemiec jest niepożądany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na konieczność ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, musi być poparte przeprowadzeniem stosowanego rozumowania i wskazywać na fakty, które przesądzają o istniejącym, rzeczywistym zagrożeniu z jego strony.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.5
PDF

Finansowanie

Artykuł powstał na podstawie grantu NCN nr 2015/17/D/HS5/00406 na realizację projektu pt. „Dostęp cudzoziemca do akt w procedurze wydaleniowej w świetle prawa polskiego i europejskiego” w ramach konkursu Sonata 9

Bibliografia

Boeles, P. (1997), Fair Immigration Proceedings in Europe, The Hague.

Boeles, P. et al., (2009), European Migration Law, Antwerp–Oxford–Portland.

Borkowski, J. (2006), [w:] Chlebny, J. (red.), Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa.

Chlebny, J. (2006), Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa.

Chlebny, J. (2007), Ochrona interesu publicznego a prawo cudzoziemca do pobytu w Polsce, Europejski Przegląd Sądowy 10.

Chlebny, J. (2014), Odmowa dostępu do akt w sprawie administracyjnej, Państwo i Prawo 10.

Goodwin-Gill, Guy S. (1978), International Law and Movement of Persons between States, Oxford.

Hassan, P. (1969), The world ‘arbitrary’ as used in the Universal Declaration of Human Rights: ‘illegal’ or ‘unjust’?, Harvard International Law Journal 67: 225–262.

Jagerskiold, S. (1981), The freedom of movement, [w:] Henkin, L., The International Bill of Rights. The Covenant on Civil and Political Rights, New York.

Pellonpaa, M. (1984), International Law and Expulsion of Aliens, Helsinki.

White, R., Ovey, C. (2010), The European Convention on Human Rights, Oxford.

Wojnowska-Radzińska, J. (2013) Prawo cudzoziemca do odwołania w procedurze wydaleniowej w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (3): 21–33.

Wojnowska-Radzińska, J. (2015), The Right of an Alien to be Protected against Arbitrary Expulsion in International Law, Leiden–Boston.

Wróbel, A. (2010), Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, [w:] Garlicki, L., Hofmański, P., Wróbel, A. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do art. 19–59, t. 2.