Rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny bez nieuzasadnionej zwłoki

Main Article Content

Wojciech Piątek

Abstrakt

Jednym z elementów prawa do sądu jest jego realizacja w rozsądnym terminie. Przedmiotem opracowania jest analiza tego warunku w działalności orzeczniczej polskich sądów administracyjnych. Działalność ta została poddana analizie zarówno z punktu widzenia dostępnych materiałów statystycznych, z których wynika stopniowo rosnący wpływ skarg i skarg kasacyjnych, jak i regulacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W pracy sformułowana została umiarkowanie pozytywna ocena sprawności postępowania sądowoadministracyjnego. O ile przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi postępowanie toczy się stosunkowo szybko, o tyle aktualnie wysiłki powinny zostać skupione na zapewnieniu zbliżonego poziomu szybkości działania NSA.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piątek, W. (2017). Rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny bez nieuzasadnionej zwłoki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(2), 47-57. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.5
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Banaszak B., Michalska, J. (2016), Artykuł 145a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w świetle Konstytucji RP, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4: 9–20.
 2. Grzegorczyk, P. (2013), Recenzja książki M. G. Plebanka Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym (Warszawa 2012), Państwo i Prawo 12: 113–116.
 3. Hadel, M. (2016), Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 5: 46–57.
 4. Hauser, R. (2002), U progu reformy sądownictwa administracyjnego, Państwo i Prawo 11: 28–43.
 5. Hauser, R. (2003), Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego, [w:] Stelmasiak, J., Niczyporuk, J., Fundowicz, S (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin: 143–149.
 6. Hauser, R., Kabat, A. (2004), Właściwość sądów administracyjnych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 66(2): 25–34.
 7. Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red.), (2016), System prawa administracyjnego, t. 10: Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa.
 8. Hauser, R., Piątek, W., Skoczylas, A. (2015), Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r. – analiza najistotniejszych zmian, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4: 9–21.
 9. Kmieciak, Z. (2010), Efektywność sądowej kontroli administracji publicznej, Państwo i Prawo 11: 21–34.
 10. Kmieciak, Z. (2011), Nadużycie prawa do środka odwoławczego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Państwo i Prawo 10: 19–32.
 11. Kmieciak, Z. (2012), Projekt regulacji prawnej dotyczącej wstępnego badania skargi kasacyjnej w postępowaniu przed NSA, Europejski Przegląd Sądowy 2: 4–10.
 12. Kmieciak, Z. (2015), Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w świetle konstytucyjnej zasady podziału władz, Przegląd Legislacyjny 2: 9–22.
 13. Piątek, W. (2012), Wiążące wskazania sądu administracyjnego oraz okoliczności sformułowane w przez organ odwoławczy w perspektywie ponownego rozpatrzenia sprawy administracyjnej, [w:] Kijowski, D.R., Radwanowicz-Wanczewska, J., Wincenciak, M. (red.), Kryzys prawa administracyjnego?, t. 4: Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, Warszawa: 250–276.
 14. Piątek, W. (2014), Glosa do wyroku TK z 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt SK 22/11, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4: 172–181.
 15. Piątek, W., Skoczylas, A., Wiącek, M. (2016), Względna dewolutywność skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3: 37–50.
 16. Przybysz, P. (2003), Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, [w:] Izdebski, H., Stępkowski, A. (red.), Nadużycie prawa, Warszawa: 187–206.
 17. Skoczylas, A. (2012), Modele uprawnień orzeczniczych sądów administracyjnych w Europie, Państwo i Prawo 10: 21–32.
 18. Tarno, J.P., Frankiewicz, E., Sieniuć, M., Szewczyk, M., Wyporska, J. (2006), Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa.
 19. Woś, T. (2003), Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne a konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, Państwo i Prawo 8: 18–35.
 20. Zirk-Sadowski, M. (2016), Wystąpienie Prezesa NSA na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSA w dniu 18 kwietnia 2015 r., Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3: 9–16.