Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy

Main Article Content

Marek Ziółkowski

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę strategicznego zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych jako podstawy do skutecznego i efektywnego sterowania procesami rozwoju gminy, a w konsekwencji jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Wskazano na rolę władz gminy w regulowaniu, kreowaniu i stymulowaniu rozwoju lokalnego, a także na konieczność kompleksowego podejścia do problemów rozwoju lokalnego. Przedstawiono także ewolucję metod zarządzania rozwojem lokalnym stosowanych przez władze polskich gmin. Na tym tle przedstawiono istotę, pojęcie, podstawowe cechy i etapy działań strategiczno-marketingowych na rzecz rozwoju gminy.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że odniesienie sukcesu w działaniach na rzecz rozwoju gminy w dużym stopniu zależy od umiejętności posługiwania się skutecznymi i efektywnymi metodami zarządzania. Taką – zdaniem autora – jest metoda strategiczno-marketingowa. W wyniku takiego podejścia powinien powstać efekt synergii, czyli efekt w postaci wartości dodanej ponad prostą sumę osiągniętych rezultatów, uzyskany w wyniku komplementarności obu metod zarządzania. Przy takim podejściu priorytety, cele i zadania do realizacji są określone w sposób kompleksowy, rzetelny oraz zgodny z realnymi możliwościami wykonawczymi, zwłaszcza finansowymi. W konsekwencji zwiększa się skuteczność działań realizacyjnych, co przekłada się na wyższy poziom zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców, wzrost atrakcyjności lokalizacyjnej, poprawę wizerunku i wzrost konkurencyjności gminy w otoczeniu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ziółkowski, M. (2015). Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 145-163. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.8
Dział
Strategia rozwoju miasta

Bibliografia

 1. Blakely, E.J. (1989), Planning Local Economic Development – Theory and Practice, Sage Library of Social Research 168.
 2. Florek, M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Gaczek, W.M. (2003), Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań.
 4. Gilowska, Z. (1998), System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Municipium, Warszawa.
 5. Markowski, T. (1999), Zarządzanie rozwojem miasta, WN PWN, Warszawa.
 6. Parysek, J.J. (1997), Podstawy gospodarki lokalnej, WN UAM, Poznań 1997.
 7. Szromnik, A. (1996), Marketing komunalny, Samorząd Terytorialny 6(3).
 8. Szromnik, A. (2012), Marketing terytorialny – miasto i region na rynku, wyd. 4 poszerzone, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 9. Sztando, A. (1998), Interwencjonizm samorządowy – obszary i instrumenty oddziaływania samorządu terytorialnego na gospodarkę lokalną, [w:] Gospodarka lokalna w teorii o praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, nr 785, Wrocław.
 10. Sztando, A. (2000), Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego, Studia Regionalne i Lokalne 1.
 11. Wiktorowska, A (red.) (2000), Komunikacja i współpraca sektorów w gminie, LGPP, Minicipium, Warszawa.
 12. Wojciechowski, E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 13. Ziółkowski, M. (2007), Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] Zalewski, A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, wyd. 2 zmienione i rozszerzone, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 14. Ziółkowski, M. (2012), Przemiany w podejściu do zarządzania rozwojem w samorządzie gminnym, [w:] Bartkowiak, R., Ostaszewski, J. (red.), Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 15. Ziółkowski, M., Goleń, M. (2006), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Sochacka-Krysiak, H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, wyd. 2 uzupełnione i zaktualizowane, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2006.