Model rozwoju spójności obszarów metropolitalnych

Main Article Content

Jacek F. Nowak

Abstrakt

Artykuł analizuje doświadczenia jednostek samorządu terytorialnego aglomeracji poznańskiej w rozwijaniu różnych form kooperacji. Szczególna uwaga została poświęcona rozpoznaniu i zaprezentowaniu instytucjonalnych form współdziałania na tworzących się metropolitalnych obszarach funkcjonalnych.

Badania dotyczące rozwoju form spójności w aglomeracji poznańskiej przedstawiono na tle aktualnej europejskiej polityki ukierunkowanej terytorialnie, kładącej nacisk na wspieranie rozwoju obszarów funkcjonalnych. Specjalna wagę przykłada się w tej polityce do rozwiązywania wyzwań wynikających z narastania powiązań funkcjonalnych na obszarach metropolitalnych. Aktualne działania podejmowane w kształtujących się funkcjonalnych polskich obszarach metropolitalnych są omawiane także w świetle powstającej obecnie polskiej polityki ukierunkowanej terytorialnie. Szczególną uwagę poświęca ona wzmacnianiu współpracy międzysamorządowej oraz kooperacji z innymi sektorami na obszarach funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o charakterze metropolitalnym.

Efektem badań prezentowanych w artykule jest propozycja modelu budowania spójności w obszarach metropolitalnych. Model uwzględnia zalecenia polityki europejskiej, polskiej i zmieniające się krajowe ramy legislacyjne oraz uwarunkowania i doświadczenia lokalne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowak, J. F. (2015). Model rozwoju spójności obszarów metropolitalnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 165-180. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.9
Dział
Strategia rozwoju miasta

Bibliografia

 1. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej (2007), W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów. Dokument zaakceptowany na Nieformalnym Spotkaniu Ministrów ds. Rozwoju Miast i Spójności Terytorialnej w Lipsku w dniach 24/25 maja 2007 r., http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/Spojnosc_terytorialna/Wspolpraca_miedzyrzadowa/Documents/AT_PL.pdf.
 2. Agranoff, R, McGuireM. (2003), Collaborative public management: New strategies for local governments. Washington, DC: Georgetown Univ. Press.
 3. Andersen, O. J., Pierre, J. (2010), Exploring the strategic region: Rationality, context, and institutional collective action, Urban Affairs Review 46(2): 218-240.
 4. Ansell, C. Gash, A. (2008), Collaborative governance in theory and practice, Journal of Public Administration Research and Theory 18(4): 543-571.
 5. Barca, F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations. Independent Report Prepared at the Request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, Brussels: Directorate General for Regional Policy, European Commission, http:/www.ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/barca_en.htm.
 6. Beaverstock, J.V., Smith R.G., Taylor, P.J. (1999), A rooster of world cities, Cities 6(6): 445-458.
 7. Bryson, J.M., Crosby, B.C., Stone, M.M. (2006), The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature, Public Administration Review 66(S1): 44-55.
 8. Carr, J.B., LeRoux K, Shrestha, M. (2009), Institutional Ties, Transaction Costs, and External Service Production, Urban Affairs Review 44(3): 403-427.
 9. Castells, M. (2007), Społeczeństwo sieci, WN PWN, Warszawa.
 10. Deffigier, C. (2008), Intermunicipal co-operation, European Committee on Local and Regional Democracy.
 11. ESPON Project 2.3.2 (2006), Governance of Territorial and Urban Policies from EU to Local Level, Final Report, Luxembourg. European Spatial Planning Observation Network, http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/file_2186/fr-2.3.2_final_feb2007.pdf.
 12. Faludi, A. (2006), From European spatial development to territorial cohesion policy, Regional Studies 40(6): 667-678.
 13. Faludi, A. (2012), Multi-level (Territorial) governance: Three criticisms, Planning Theory & Practice 13(2): 197-211.
 14. Feiock, R.C. (2007), Rational choice and regional governance, Journal of Urban Affairs 29(1): 47-63.
 15. Feiock, R.C. (2009), Metropolitan governance and institutional collective action, Urban Affairs Review 44(3): 356-377.
 16. Hulst. R., Montfort, A. van (2007), Inter-municipal cooperation in Europe, Springer, Dordrecht.
 17. Hulst, R. et al. (2009), Institutional Shifts In Inter-Municipal Service Delivery. An analysis of developments in eight Western European countries, Public Organization Review 9: 263-285.
 18. Hulst, R., Montfort, A. van (2012), Institutional features of inter-municipal cooperation: Cooperative arrangements and their national contexts, Public Policy and Administration 27(2): 121-144.
 19. Kaczmarek, T., Mikuła, Ł. (2007), Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie, Boguski Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 20. Kaczmarek, T., Mikuła, Ł. (2011), Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 12, Boguski Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 21. Lackowska, M. (2009), Why is voluntary co-operation condemned to failure? Reflections on the Polish and German background, Lex Localis 7: 347-369.
 22. Metropolitan Areas in Europe (2011), BBSR-Online-Publikation 01/2011. Eds.: Federal Institute for Research on Building, http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publications/OnlinePublications/2011/DL_ON012011.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
 23. Nowak, J.F. (2012), Rozwój form i zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z partnerami zewnętrznymi, [w:] Gaczek, W.M., Prace z gospodarki przestrzennej: zjawiska i procesy współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 247: 146-160.
 24. OECD (2013), Investing Together: Working Effectively across Levels of Government, OECD Publishing.
 25. OECD (2009), Regions Matter: Economic Recovery, Innovation and Sustainable Growth, Paris: OECD.
 26. OECD (2006), “Governance”, [w:] Building Competitive Regions: Strategies and Governance, OECD Publishing.
 27. Smętkowski, M., Jałowiecki, B., Gorzelak G. (2009), Obszary metropolitalne w Polsce:problemy rozwojowe i delimitacja, Raporty i analizy EUROREG 2009/1.
 28. Stead, D. (2014), The Rise of Territorial Governance in European Policy, European Planning Studies, 22(7): 1368-1383.
 29. Stead, D. Meijers, E. (2009), Spatial planning and policy integration: Concepts, facilitators and inhibitors, Planning Theory & Practice 10(3): 317-332.
 30. Taylor, P.J., Catalano, G., Walker, D.R.F. (2002), Measurement of the World City Network, Urban Studies 39(1): 2367-2376.
 31. Wassenhoven, L. (2008), Territorial governance, participation, cooperation and partnership: A matter of national culture?, Boletin de la Asociacion de Geografos Espanoles 46: 53-76.
 32. Waterhout, B. (2008) Institutionalisation of European Spatial Planning, IOS Press, Amsterdam.
 33. Wollmann, H. (2004). Local government reforms in Great Britain, Sweden, Germany and France: Between multi-function and single-purpose organizations. Local Government Studies 30: 639-666.