Outsourcing w przedsiębiorstwach aglomeracji poznańskiej

Main Article Content

Joanna Dominiak

Abstrakt

W dobie postępującej globalizacji i wzrastającej konkurencyjności przedsiębiorstwa, kierując się redukcją kosztów oraz strategią działania polegającą na koncentracji na kluczowych – z punktu widzenia firmy – działalnościach, coraz częściej wykorzystują outsourcing. Celem artykułu jest charakterystyka stanu i perspektyw rozwoju outsourcingu w przedsiębiorstwach aglomeracji poznańskiej. Analiza opiera się na wynikach badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego w czerwcu 2017 r. W badaniach wykorzystano technikę wywiadu kwestionariuszowego, objęto nimi 412 przedsiębiorstw.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dominiak, J. (2018). Outsourcing w przedsiębiorstwach aglomeracji poznańskiej. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 25–34. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12465
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Banachowicz E. 1998. Czy firma wszystko musi robić sama? Outsourcing w strategii zarządzania instytucją. Manager, 9.
 2. Banachowicz E. 2008. Centra usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres.
 3. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 313–326.
 4. Foltys J. 2012. Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Scenariusz aplikacyjny. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.
 5. Jarka S. 2012. Stan i perspektywy rozwoju outsourcingu w Polsce. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, SGGW, Warszawa.
 6. Kłos M. 2007. Outsourcing – koncepcja wzmocnienia konkurencyjności. [W:] T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Kurdyś-Kujawska A., Oleńczuk-Paszel A. 2012. Usługi outsourcingowe realizowane w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 50: 317–325.
 8. Kuźnar A. 2008. Długofalowe tendencje wzrostu roli usług w handlu międzynarodowym. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 101–124.
 9. Liberska B. 2008. Globalizacja a offshoring usług sektora IT. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 237–254.
 10. Maleszyk E. 2009. Outsourcing i offshoring – światowe tendencje w polskim sektorze usług. [W:] B. Słomińska (red.), Usługi w Polsce 2006–2008. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 198–203.
 11. Mielcarek P. 2008. Uwarunkowania zastosowania outsourcingu w działalności gospodarczej. [W:] J. Dominiak (red.), Przemiany w sferze usług w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 12. Oleński J. 2005. Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-administracji. Promoting innovation and growth in services 2000. Organisation for Economic Cooperation and Development. OECD, Paris.
 13. Puślecki Z. 2008. Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 155–168.
 14. Rybiński K. 2008. Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres.
 15. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 169–188.
 16. Trocki M. 2001. Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Zimniewicz K. 2000. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.