Outsourcing w przedsiębiorstwach aglomeracji poznańskiej
PDF

Słowa kluczowe

outsourcing
usługi
przedsiębiorstwa
aglomeracja poznańska

Jak cytować

Dominiak, J. (2018). Outsourcing w przedsiębiorstwach aglomeracji poznańskiej. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 25–34. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12465

Abstrakt

W dobie postępującej globalizacji i wzrastającej konkurencyjności przedsiębiorstwa, kierując się redukcją kosztów oraz strategią działania polegającą na koncentracji na kluczowych – z punktu widzenia firmy – działalnościach, coraz częściej wykorzystują outsourcing. Celem artykułu jest charakterystyka stanu i perspektyw rozwoju outsourcingu w przedsiębiorstwach aglomeracji poznańskiej. Analiza opiera się na wynikach badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego w czerwcu 2017 r. W badaniach wykorzystano technikę wywiadu kwestionariuszowego, objęto nimi 412 przedsiębiorstw.
PDF

Bibliografia

Banachowicz E. 1998. Czy firma wszystko musi robić sama? Outsourcing w strategii zarządzania instytucją. Manager, 9.

Banachowicz E. 2008. Centra usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres.

Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 313–326.

Foltys J. 2012. Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Scenariusz aplikacyjny. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.

Jarka S. 2012. Stan i perspektywy rozwoju outsourcingu w Polsce. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, SGGW, Warszawa.

Kłos M. 2007. Outsourcing – koncepcja wzmocnienia konkurencyjności. [W:] T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Kurdyś-Kujawska A., Oleńczuk-Paszel A. 2012. Usługi outsourcingowe realizowane w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 50: 317–325.

Kuźnar A. 2008. Długofalowe tendencje wzrostu roli usług w handlu międzynarodowym. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 101–124.

Liberska B. 2008. Globalizacja a offshoring usług sektora IT. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 237–254.

Maleszyk E. 2009. Outsourcing i offshoring – światowe tendencje w polskim sektorze usług. [W:] B. Słomińska (red.), Usługi w Polsce 2006–2008. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 198–203.

Mielcarek P. 2008. Uwarunkowania zastosowania outsourcingu w działalności gospodarczej. [W:] J. Dominiak (red.), Przemiany w sferze usług w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Oleński J. 2005. Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-administracji. Promoting innovation and growth in services 2000. Organisation for Economic Cooperation and Development. OECD, Paris.

Puślecki Z. 2008. Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 155–168.

Rybiński K. 2008. Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres.

Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 169–188.

Trocki M. 2001. Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Zimniewicz K. 2000. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.