Społeczna percepcja klimatu akustycznego Poznania
PDF

Słowa kluczowe

badania ankietowe
klimat akustyczny
polityka miejska
Poznań
zarządzanie środowiskiem

Jak cytować

Jęch, J., & Stępniewska, M. (2020). Społeczna percepcja klimatu akustycznego Poznania. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (52), 235–248. https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.14

Abstrakt

Do najważniejszych wyzwań środowiskowych na terenach zurbanizowanych należy zapewnienie dobrego klimatu akustycznego. Wynika to ze znaczącego natężenia aktywności będących źródłem hałasu, a także z dużej liczby ludności potencjalnie narażonej na negatywny wpływ hałasu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Celem artykułu jest rozpoznanie społecznej percepcji ochrony przed hałasem na przykładzie Poznania. W badaniach wykorzystano kwestionariusz internetowy, skierowany do mieszkańców miasta. Zebrane informacje pozwoliły określić opinie respondentów na temat poziomu hałasu, jego najważniejszych źródeł, a także dostrzeganych oraz preferowanych działań naprawczych. Wyniki badań mogą być interesujące dla wielu miast, które stoją przed wyzwaniem identyfikacji potrzeb mieszkańców w procesie wyboru priorytetów i sposobów kształtowania klimatu akustycznego.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.14
PDF

Bibliografia

Abbaspour M., Karimi E., Nassiri P., Monazzam M.R., Taghavi L. 2015. Hierarchal assessment of noise pollution in urban areas – A case study. Transportation Research, D: Transport and Environment, 34: 95–103.

bdl.stat.gov.pl (dostęp: 1.09.2020).

Belojevic G., Jakovljevic B. 2001. Factors influencing subjective noise sensitivity in an urban population. Noise & Health, 13: 17–24.

Bohatkiewicz J. 2016. Noise Control Plans in Cities – Selected Issues and Necessary Changes in Approach to Measures and Methods of Protection. Transportation Research Procedia, 14: 2744– 2753.

Chiarini B., D’Agostino B., Marzano E., Regoli A. 2020. The perception of air pollution and noise in urban environments: A subjective indicator across European countries. Journal of Environmental Management, 263: 110272.

Koprowska K., Łaszkiewicz E., Kronenberg J., Marcińczak S. 2018. Subjective perception of noise exposure in relation to urban green space availability. Urban Forestry & Urban Greening, 31: 93–102.

Kou L., Tao Y., Kwan M.P., Chai Y. 2020. Understanding the relationships among individual-based momentary measured noise, perceived noise, and psychological stress: A geographic ecological momentary assessment (GEMA) approach. Health & Place, 64: 102285.

Maes J., Zulian G., Thijssen M., Castell C., Baró F., Ferreira A.M., Melo J. i in. 2016. Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Urban Ecosystems. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Mapa akustyczna miasta Poznania 2012. AkustiX Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, Przeźmierowo.

Mapa akustyczna miasta Poznania 2017. AkustiX Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, Przeźmierowo.

Oiamo T.H., Aasvang G.M. 2020. Noise and Health. [W:] A. Kobayashi (red.), International Encyclopedia of Human Geography. 2nd Ed. Elsevier, s. 409–413.

Okokon E.O., Yli-Tuomi T., Turunen A.W., Taimisto P., Pennanen A., Vouitsis I., Samaras Z. i in. 2017. Particulates and noise exposure during bicycle, bus and car commuting: A study in three European cities. Environmental Research, 154: 181–189.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania 2013. Uchwała nr LX/927/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania 2018. Uchwała nr LXIX/1253/ VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26 czerwca 2018 r.

Siódmy program działań Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska 2013. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”. OJ L 354, 28.12.2013: 171–200.

Sørensen M., Münzel T., Brink M., Roswall N., Wunderli J.M., Foraster M. 2020. Transport, noise, and health. [W:] M.J. Nieuwenhuijsen, H. Khreis (red.), Advances in Transportation and Health. Elsevier, s. 105–131. Ustawa Prawo ochrony środowiska 2001.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627).

Vladimir M., Madalina C. 2019. Optimizing urban landscapes in regard to noise pollution. Procedia Manufacturing, 32: 161–166.