Turystyka w dokumentach strategicznych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
PDF

Słowa kluczowe

turystyka
rozwój lokalny
strategia rozwoju gminy

Jak cytować

Nowicka, K. (2020). Turystyka w dokumentach strategicznych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (52), 249–264. https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.15

Abstrakt

Celem opracowania jest określenie sposobu, w jaki władze lokalne postrzegają turystykę i jej rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Zrealizowanie tak postawionego celu wymagało dokonania analizy dostępnych, aktualnych dokumentów strategicznych dla wybranych jednostek administracyjnych przy wykorzystaniu analizy komputerowej oraz kontekstowej (computer-assisted context analysis, text mining) wszystkich dostępnych opracowań. Łącznie badaniem objęto 7500 stron. Szczegółowej analizie poddano wybrane rozdziały dokumentów dotyczące celów strategicznych i operacyjnych, jak również analizy SWOT. Badanie obejmowało wyłącznie te cele oraz elementy analizy SWOT, które w sposób bezpośredni odnoszą się do rozwoju turystyki w gminie. Ponadto analiza pozwoliła na określenie, w jakim stopniu strategie rozwoju gmin wiejskich województwa wielkopolskiego są narzędziem przydatnym w długookresowym planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego pod kątem rozwoju branży turystycznej. Niestety większość poddanych analizie dokumentów nie spełnia wymagań stawianych strategiom jako narzędziom efektywnego planowania rozwoju turystyki. Poziom ogólności zapisów, brak odniesień do konkretnych miejsc realizacji założonych celów, niedostrzeganie korzyści we współpracy z innymi jednostkami to główne niedostatki analizowanych strategii. Natomiast zdecydowanym atutem planowania strategicznego w analizowanych jednostkach jest zwrócenie się ku turystyce aktywnej i krótkookresowej, zwłaszcza w gminach niemających znaczącego potencjału turystycznego.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.15
PDF

Bibliografia

Balińska A., Błaszczak M. 2014. Przyrodniczo-społeczne dysfunkcje rozwoju turystyki w Tajlandii. Turystyka i Rozwój Regionalny, 1: 7–18.

Bosiacki S. 2016. Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(33): 151–162.

Dogru T., Bulut U. 2018. Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence, Tourism Management, 67: 425–434.

Giampiccoli A., Mtapuri O. 2014. Moving beyond the 3S’s – Sun, Sea and Sun: An Interpretation of the Tourism Development Strategy Framework for Adu Dabi, U.A.E. Le Geographe du monde arabe, 17(4): 339–356.

Gibbons J.D., Fish M. 1988. Thailand’s international tourism: success and current challenges. International Journal of Hospitality Management, 7, 2: 161–166.

International Tourism Highlights 2019 Edition. 2020 (http://mkt.unwto.org/publication/unwto-international-tourism-highlights).

Kłodziński M. 2009. Znaczenie i potrzeba tworzenia strategii rozwoju gminy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 319(2): 33–47.

Kondracki J. 2011. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

Kozak M.W. 2010. Turystyka: niewykorzystana szansa rozwoju regionów? Studia Regionalne i Lokalne, 4(42): 43–59.

Matusiak K. 2011. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Parysek J.J. 2015. Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3: 27–46.

Pawlikowska-Piechotka A. 2013. Planowanie przestrzeni turystycznej. Wydawnictwo Novae Res, Gdynia.

Rotariu I. 2006. The new Tourism Communication: from 3S to 3E with case study of Romania. University Library of Munich, Germany, MRPA Paper.

Szwacka-Mokrzycka J. 2012. Znaczenie turystyki w strategii rozwoju gminy. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 5(1): 28–33.

UNWTO Tourism Highlights 2017 Edition 2018 (http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights).

Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju 2010.