Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych – porównanie wielokryterialne gmin miejskich województwa wielkopolskiego metodą MULTIMOORA
pdf

Słowa kluczowe

zasoby mieszkaniowe
gmina miejska
wielokryterialne metody podejmowania decyzji

Jak cytować

Gorzeń-Mitka, I. (2022). Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych – porównanie wielokryterialne gmin miejskich województwa wielkopolskiego metodą MULTIMOORA. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 183–197. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.11

Abstrakt

Celem opracowania jest ocena zmian w dziedzinie dostępności i jakości zasobów mieszkaniowych gmin miejskich województwa wielkopolskiego w perspektywie 5-letniej. Oceny dokonano przy wykorzystaniu procedury wielokryterialnej metody podejmowania decyzji MULTIMOORA. Jako kryteria porównawcze przyjęto zbiory 17 wskaźników pozyskanych z Monitora Rozwoju Lokalnego uzupełnione autorsko dobranymi parametrami rynku nieruchomości dotyczącymi dostępności usług doradczych i zarządczych w zakresie obsługi rynku nieruchomości. Analizą objęto 19 gmin miejskich województwa wielkopolskiego. Otrzymano dwa autorskie rankingi pozwalające na ocenę zmian w obszarze dostępności i jakości zasobów mieszkaniowych wyróżnionych gmin, które mogą stanowić wskazanie do udoskonalenia programowania ich rozwoju w tym zakresie.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.11
pdf

Bibliografia

Banach M. 2020. Kształtowanie miasta a potencjał zieleni wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, 3: 5-23.

Brauers W.K.M., Kildienė S., Zavadskas E.K., Kaklauskas A. 2013. The construction sector in twenty European countries during the recession 2008-2009 - country ranking by MULTIMOORA. International Journal of Strategic Property Management, 17(1): 58-78. https://doi.org/10.3846/1648715X.2013.775194 DOI: https://doi.org/10.3846/1648715X.2013.775194

Brauers W.K.M., Zavadskas E.K. 2010. Project management by Multimoora as an instrument for transition economies. Technological and Economic Development of Economy, 16(1): 5-24. https://doi.org/10.3846/tede.2010.01 DOI: https://doi.org/10.3846/tede.2010.01

Bryx M. 2021. Mieszkanie dostępne w zrównoważonym mieście. CeDeWu, Warszawa.

Cyran R. 2016. Budownictwo mieszkaniowe jako potencjał rozwojowy miast. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 432: 18-26.

Cyran R. 2020. Analizy dostępności rynku mieszkaniowego na potrzeby zintegrowanej polityki mieszkaniowej. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa.

Foryś I. 2011. Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Foryś I. 2016. Zmiany ilościowe w sektorze obsługi rynku nieruchomości - efekt deregulacji czy dekoniunktury? Studia i Prace WNEiZ US, 46: 283-298. https://doi.org/10.18276/sip.2016.46/1-22 DOI: https://doi.org/10.18276/sip.2016.46/1-22

Gawron K., Hoła B. 2010. Elementy analizy i planowania strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, 107(1-B): 85-97.

Hafezalkotob A., Hafezalkotob A., Liao H., Herrera F. 2019. An overview of MULTIMOORA for multi-criteria decision-making: Theory, developments, applications, and challenges. Information Fusion, 51: 145-177. https://doi.org/10.1016/j.inffus.2018.12.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.inffus.2018.12.002

Ijadi Maghsoodi A., Mosavi A., Rabczuk T., Zavadskas E.K. 2018. Renewable Energy Technology Selection Problem Using Integrated H-SWARA-MULTIMOORA Approach. Sustainability, 10, 4481. https://doi.org/10.3390/su10124481 DOI: https://doi.org/10.3390/su10124481

Karimi S. 2018. Developing a fuzzy Topsis decision-making model to select the optimal place to buy real estate in Tehran from an investor's point of view. Journal of Engineering & Construction Management, 2(4): 45-56.

Kildiene S. 2013. Assessment of opportunities for construction enterprises in European Union member states using the MULTIMOORA method. Procedia Engineering, 57: 557-564. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.04.071 DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.04.071

Łyszkiewicz M. 2016. Gospodarowanie majątkiem komunalnym. Zasady, metody, strategie. CeDeWu.pl, Warszawa.

Markowski T., Sikora-Fernandez D. 2019. Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych. Samorząd Terytorialny, 1-2: 337-339.

Muczyński A. 2016. Metodyka planowania w zarządzaniu nieruchomościami. Educaterra, Olsztyn

Nowak M.J., Śleszyński P., Ostrowska A. 2020. Orzeczenia sądów administracyjnych w systemie gospodarki przestrzennej - perspektywa funkcjonalna i realizacyjna: studium przypadku województwa mazowieckiego. Samorząd Terytorialny, 7-8: 109-128.

Sejm 2001. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r., nr 71, poz. 733).

Sikora-Fernandez D. 2018. Rola zasobów mieszkaniowych w kształtowaniu kapitału terytorialnego. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 184: 265-274.

Sipa M., Gorzeń-Mitka I. 2021. Assessment of the progress towards the management of renewable energy consumption in the innovativeness context - A country approach. Energies, 14(16): 5064. https://doi.org/10.3390/en14165064 DOI: https://doi.org/10.3390/en14165064

Stankevičienė J., Maditinos D.I., Kraujalienė L. 2019. MULTIMOORA as the instrument to evaluate the technology transfer process in higher education institutions. Economics & Sociology, 12(2): 345-360. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/21 DOI: https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/21

Stawasz D. 2016. Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. https://doi.org/10.18778/8088-550-9 DOI: https://doi.org/10.18778/8088-550-9

Śleszyński P. 2013. Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2): 173-197. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2 DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2

Śleszyński P., Komornicki T. 2016. Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. Przegląd Geograficzny, 88(4): 469-488. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.3 DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.3

Śleszyński P., Nowak M., Sudra P., Załęczna M., Blaszke M. 2021. Economic consequences of adopting local spatial development plans for the spatial management system: The case of Poland. Land, 10(2): 112. https://doi.org/10.3390/land10020112 DOI: https://doi.org/10.3390/land10020112

Twardoch A. 2015. Centralna, regionalna i lokalna polityka mieszkaniowa w kontekście prognozowanych zmian demograficznych. Wybrane skutki przestrzenne, społeczne i gospodarcze. Studia Ekonomiczne, 223: 21-31.

Wilczek M.T. 2014. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w województwie śląskim na tle Polski w okresie między Narodowymi Spisami Powszechnymi 2002 i 2011. Studia Ekonomiczne, 177: 125-132.

Ziółkowski M. 2015. Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1): 145-163. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.8 DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.8