Struktura terenów zieleni i wód przed i po transformacji ustrojowej. Poznań jako studium przypadku
pdf (English)

Słowa kluczowe

struktura terenów zieleni i wód
transformacja ustrojowa
odporność miasta
rozwój miasta
model miasta

Jak cytować

Szejnfeld, M. (2022). Struktura terenów zieleni i wód przed i po transformacji ustrojowej. Poznań jako studium przypadku. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 343–359. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.19

Abstrakt

Struktura terenów zieleni i wód w postaci klinów wcinających się w miasto jest charakterystycznym i unikalnym elementem krajobrazu miejskiego Poznania. Już przed II wojną światową stała się ona matrycą wyznaczającą ramy dla przestrzennych i przyrodniczych powiązań w obrębie miasta i wokół niego. Tereny te pierwotnie były wyraźnie wydzielone i tworzyły organiczną sieć powiązań, która przenikała obszary zabudowane. To właśnie ta lokalna sieć powiązań miała mieć największy wpływ na jakość zamieszkiwania w mieście, poprawę klimatu, bioróżnorodność i strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta.

W idei miasta socjalistycznego zapewnienie dostępu do terenów zieleni dla mas stanowiło jeden z istotnych elementów ówczesnej polityki. Jednak z biegiem czasu, w poszczególnych modelach miasta proponowanych przez kolejnych planistów te wzajemne powiązania zaczęły zanikać, a poszczególne pasma zostały zawężone, niekiedy zaś całkowicie przerwane.

Celem opracowania jest weryfikacja modeli urbanistycznych miasta Poznania wobec pierwotnej idei klinowo-pierścieniowego układu zieleni i terenów wodnych przed transformacją ustrojową w 1989 r. i po oraz pokazanie, jak ta pierwotna struktura funkcjonuje obecnie oraz w jaki sposób zmiany społeczno-gospodarcze, które nastąpiły po upadku komunizmu, wpłynęły na rozwiązania w zakresie terenów zieleni i wód zaproponowane w nowym modelu miasta.

Analiza porównawcza zmian dotyczących terenów zieleni i wód w poszczególnych modelach przestrzennych miasta Poznania przed transformacją ustrojową i po pozwala zaobserwować tempo oraz kierunki tych zmian. Analiza ta została sporządzona w oparciu o ustalenia ówczesnych planów ogólnych i o studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które są wyrazem prowadzonej polityki przestrzennej miasta. Może ona posłużyć do weryfikacji przyjętych założeń czy wręcz do zmiany obecnego modelu miasta.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.19
pdf (English)

Bibliografia

Ahern J.S., Cilliers S., Niemela J. 2014. The Concept of Ecosystem Services in Adaptive Urban Planning and Design: a Framework for Supporting Innovation. Landscape and Urban Planning, 125: 254-259. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.020 DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.020

Anguluri R., Narayanan P. 2017. Role of green space in urban planning: Outlook towards smart cities. Urban Forestry & Urban Greening, 25: 58-65. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.04.007 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.04.007

Beer A.R. and COSTC11 research group. 2000. Green structures and Urban Planning. European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (http://www.map21ltd.com/COSTC11/gloss.htm#comp; accessed: 22.04.2022).

Bielecki K. 1997. Gra w miasto (Playing the city). Fundacja Dom Dostępny, Warsaw.

Bonenberg W. 2011. Urban sprawl jako zagrożenie tożsamości miasta (Urban sprawl as a threat to the city's identity). Architecture and Urbanism, Scientific papers of Poznan University of Technology, 23: 8-14.

Burgess R. 2000. The compact city debate: A global perspective. [In:] R. Burgess, M. Jenks (eds.), Compact city. Sustainable Urban Forms for Developing Countries, p. 9-24. https://doi.org/10.4324/9780203478622 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203478622

Capasso Da Silva D., King D.A., Lemar S. 2020. Accessibility in Practice: 20-Minute City as a Sustainability Planning Goal. Sustainability, 12, 1: 129. https://doi.org/10.3390/su12010129 DOI: https://doi.org/10.3390/su12010129

Chen W.Y., Jim C.Y. 2008. Assessment and Valuation of the Ecosystem Services Provided by Urban Forests. [In:] M.M. Carriero, Y.C. Song, J. Wu (eds.), Ecology, Planning, and Management of Urban Forests. International Perspectives. Springer, New York, p. 53-83. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71425-7_5 DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-71425-7_5

Czarnecki W. 1961. Planowanie miast i osiedli. Vol. 3. Tereny zielone (Cities and districts planning, Vol. 3: Green areas). PWN, Warsaw.

European Council of Town Planners. 2003. The New Charter of Athens 2003. The European Council of Town Planners' Vision for Cities in the 21st century (http://projects.mcrit.com/foresightlibrary/docs/habitat/policies/2003_New_Charter_of_Athens.pdf; accessed: 10.03.2022).

Flint A. 2014. Modern Man. The Life of Le Corbusier, Architect of Tomorrow. Amazon Publishing.

Gawlikowski A. 1988. Czy planowanie miejscowe może być skuteczne? (Can local planning be effective?). PWN, Warsaw, Lodz, p. 152-153.

Gzell S. 2013. Urbanistyka współczesna XXI wieku (Urbanism for the 21st century). PWN, Warsaw.

Halland Ch., van den Bosch C.K. 2015. Challenges and strategies for urban green-space planning in cities undergoing densification: A review. Urban Forestry & Urban Greening, 14(4): 760-771. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.07.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.07.009

Harvey D. 2012. Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution. Verso, London.

Hesslerová P., Pokorný J., Huryna H., Seják J., Jirka V. 2022. The impacts of greenery on urban climate and the options for use of thermal data in urban areas. Progress in Planning, 159. https://doi.org/10.1016/j.progress.2021.100545 DOI: https://doi.org/10.1016/j.progress.2021.100545

James P., Tzoulas K., Adams M.D., Barber A., Box J., Breuste J., Elmqvist T., Frith M., Gordon C., Greening K.L., Handley J., Haworth S., Kazmierczak A.E., Johnston M., Korpela K., Moretti M., Niemela J., Pauleit S., Roe M.H., Sadler J.P., Thomson C.W. 2009. Towards an Integrated Understanding of Green Space in the European Built Environment. Urban Forestry & Urban Greening, 8(2): 65-75. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2009.02.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2009.02.001

Januchta-Szostak A. 2011. Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych (Water in the urban public space. A model forms of rainwater and surface water management). Poznan University of Technology, Poznań, p. 124.

Kaplan R., Kaplan S., Ryan R.L. 1998. With People in Mind: Design and Management of Everyday Nature. Island Press, Washington, D.C., Covelo, California, p. 10-16.

Kattwinkel M., Biedermann R., Kleyer M. 2012. Temporary Conservation for Urban Biodiversity. Biological Conservation, 144(9): 2335-2343. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2011.06.012 DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2011.06.012

Kodym-Kozaczko G. 2017. Urbanistyka Poznania w XX wieku: przestrzeń, ludzie, idee. Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań, p. 84-87.

Kodym-Kozaczko G., Kozaczko M. 2009. Master plan for Poznań (1931-39) as Compared with European Theory and Practice of City Development. [In:] R. Hirsch, M. Soltysiak, W.J. Affeld (eds.), Modernism in Europe: modernism in Gdynia: Architecture of 1920s and 1930s and Its protection, p. 105-114 (https://www.gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2012_11/60543_fileot.pdf; accessed: 21.03.2022).

Kotus J. 2006. Changes in the Spatial Structure of a Large Polish City - the Case of Poznań. Cities, 23(5): 364-381. https://doi.org/10.1016/j.cities.2006.02.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2006.02.002

Le Corbusier, Giraudoux J., De Villeneuve J. 1943. La Charte d'Athènes. Plon, Paris.

Lidmo J., Bagson A., Turunen E. 2020. The legal framework and national policies for urban greenery and green values in urban areas. Nordregio, Stockholm. https://doi.org/10.6027/R2020:3.1403-2503 DOI: https://doi.org/10.6027/R2020:3.1403-2503

Liu C.F., Li X.M. 2012. Carbon Storage and Sequestration by Urban Forests in Shenyang, China. Urban Forestry & Urban Greening, 11(2): 121-128. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2011.03.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2011.03.002

Lynch K. 1984. Good city form. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, p. 376.

Madureira H., Andreson T. 2012. Planning for Multifunctional Urban Green Infrastructures: Promises and Challenges. Urban Design International, 19(1): 38-49. https://doi.org/10.1057/udi.2013.11 DOI: https://doi.org/10.1057/udi.2013.11

Mierzejewska L. 2001. Tereny zieleni w strukturze przestrzennej Poznania (The green areas in the spatial structure of Poznań). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, p. 106-107.

Mikuła Ł., Maćkiewicz B. 2015. Funkcje mieszkaniowe i gospodarcze (Housing and economic functions). [In:] T. Kaczmarek (ed.), Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego metropolii Poznań (The concept of spatial development directions of the Poznań metropolis). CBM Uniwersytetu im. Adam Mickie­wicza w Poznaniu, Poznań, p. 323.

Moreno C. 2020. Droit de cite, de la "ville-monde" a la "ville du quart dheure". De l'Observatoire.

MPU (Municipal spatial planning department). 2014. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Poznań Master Plan) (http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=294; accessed: 30.05.2016).

MPU (Municipal spatial planning department). 1994. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Poznań Master Plan) (https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-x-58-ii-94-z-dnia-1994-12-06,7497; accessed: 16.06.2022).

Mumford E.P. 2002. The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, p. 73-90.

O'Sullivan F. 2021. Make Way for the 'One-Minute City'. Bloomberg CityLab (https://www.bloomberg.com/news/features/2021-01-05/a-tiny-twist-on-street-design-the-one-minute-city; accessed: 1.12.2022).

Parysek J.J., Mierzejewska L. 2006. Poznań. Cities, 23(4): 291-305. https://doi.org/10.1016/j.cities.2006.04.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2006.04.001

Perry C. 1939. Housing for the Mechanic Age. Russell Sage Foundation, New York.

Polyák L. 2017. Aktorzy tworzący miasto (Actors who creates a city). Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni, 1(56). Małopolski Instytut Kultury, Kraków (https://autoportret.pl/artykuly/aktorzy-tworzacy-miasto/?numer=planowanie/; accessed: 28.03.2022).

Ptaszycka A. 1950. Open space is cities. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Poznań, p. 74-77.

Raszeja E., Gałecka-Drozda A. 2015. Współczesna interpretacja idei poznańskiego systemu zieleni miejskiej w kontekście strategii miasta zrównoważonego (A contemporary interpretation of the concept of the Poznań urban green system in view of the sustainable city strategy). Studia Miejskie, 3: 76-83 (https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2016/08/S_Miejskie_19_2015-Raszeja.pdf; accessed: 10.11.2022).

Relph E.C. 1987. The modern urban landscape. The John Hopkins University Press, Baltimore, p. 62-65.

Russo A., Cirella G.T. 2018. Modern Compact Cities: How Much Greenery Do We Need? Int. J. Environ. Res. Public Health, 15(10): 2180. https://doi.org/10.3390/ijerph15102180 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph15102180

Sandström U.G. 2002. Green Structure and Biological Diversity in Swedish Urban Environment. Centre for Housing and Urban Research Series Report, 53. Courtesy of Örebro City Planning Department, The Municipality of Örebro.

Sepioł J. 2014. Rekomendacje (Recomendation). [In:] R. Gadomska (ed.), Przestrzeń życia Polaków (Poland's people life space). SARP, Warsaw, p. 173-200 (https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/8864/sepiol_przestrzen_zycia_polakow_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y; accessed: 10.04.2022).

Sobczyńska U. 2014. Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych Poznania (Greenery as an element of contemporary city and its role of public space of Poznań). Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej, Poznań, p. 13-31.

Swyngedouw E. 2005. Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-the-State. Urban Studies, 42(11): 1991-2006 https://doi.org/10.1080/00420980500279869 DOI: https://doi.org/10.1080/00420980500279869

(https://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic793411.files/Wk%2013_Dec%203rd/Swyngedouw_2005_Governance%20Innovation%20and%20Citizen.pdf; accessed: 13.04.2022).

Szejnfeld M. 2019. Poszukiwanie modelu miasta. Zmiany struktury przestrzennej Poznania po 1945 roku. Pasmo północne jako studium przypadku (Searching for a model of the city. The changes of the spatial structure of the city of Poznań after 1945. The northern band of development as a case study) (https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT0eceab41f53a4ecb8c5ec64271060146/Szczeg%C3%B3%C5%82y+rekordu+%E2%80%93+Poszukiwanie+modelu+miasta.+Zmiany+struktury+przestrzennej+Poznania+po+1945+roku.+Pasmo+p%C3%B3%C5%82nocne+jako+studium+przypadku+%E2%80%93+Politechnika+Warszawska?r=phd&ps=20&tab=&lang=pl; accessed: 11.11.2022).

The Charter of the New Urbanism. 1993. Pp. 59-88 (https://mredu.arc.miami.edu/_assets/pdf/charter_book.pdf; accessed: 2.12.2022).

The Spatial Planning and Development Act. 2022

(https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030800717/U/D20030717Lj.pdf; acces­sed: 10.06.2022).

Urbański P., Krzyżaniak M., Rydzewska A. 2009. Zieleń Poznania i innych miast w Polsce (Greenery of Poznań and other Polish cities). Science Nature Technologies, 3(1): 1-10 (http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_44.pdf; accessed: 23.03.2022).

Waterhout B., Othengrafen F., Sykes O. 2013. Neo-liberalization processes and spatial planning in France, Germany, and the Netherlands: An exploration. Planning Practice and Research, 28(1): 141-159. https://doi.org/10.1080/02697459.2012.699261 DOI: https://doi.org/10.1080/02697459.2012.699261

Wejchert K. 2008. Elementy kompozycji urbanistycznej (Elements of urban composition). Arkady, Warsaw.

Wlodarczyk D. 2007. Intriduction. [In:] D. Wlodarczyk (ed.), Green Structure in the Sustainable City. Baltic University Press, p. 9.

WPU (Provincial spatial planning department). Miejscowy perspektywiczny plany ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Poznań Master Plan). State Archive in Poznań.

Zachariasz A. 2006. Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych (Greenery as an contemporary city-formative factor, with a special focus on the role of public parks). Krakow University of Technology, Krakow, p. 124.

Zwierzchowska I., Fagiewicz K., Poniży L., Lupa P., Mizgajski A. 2019. Introducing nature-based solutions into urban policy - facts and gaps. Case study of Poznań. Land Use Policy, 85: 161-175. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.025 DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.025