Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Instrukcja wydawnicza dla autorów artykułów zgłaszanych do Slavia Antiqua

Poczynając od tomu 57, w naszym czasopiśmie wprowadzamy ścisłe zasady formatowania tekstów przeznaczonych do publikacji.
Bardzo prosimy o nadsyłanie tekstów napisanych wyłącznie w edytorze Word i zapisanych jako plik: .doc, .docx bądź .rtf, w których:
· nie numerujemy stron;
· nie formatujemy tekstu;
· nie wklejamy tabel z Excela do Worda. Tabele najlepiej przesłać w osobnych plikach (Excel lub Word).
· nie wklejamy rycin do pliku tekstowego, tylko zapisujemy każdą rycinę w osobnym pliku.

Ryciny muszą być na dobrym poziomie technicznym i estetycznym, zapisane najlepiej jako pliki „cdr” (Corel), „ai” (Illustrator), „tiff” lub w ostateczności „jpg”. Nazwą pliku jest numer ryciny (np. ryc.7.tiff). Prosimy nie podpisywać rycin w plikach graficznych. Spis rycin należy zamieścić, w osobnym pliku tekstowym. Wszystkie ryciny muszą posiadać odniesienia w tekście. Należy przestrzegać kolejności cytowania rycin w tekście.

Tekst powinien zawierać:
· zamieszczony osobnym pliku tekstowym abstrakt oraz słowa kluczowe do przetłumaczenia (lub przetłumaczone) na język angielski;
· pełną afiliację autora: stopień/tytuł naukowy, instytucja, adres pocztowy, adres mailowy.

Ujednolicony zostaje system przypisów stosowanych w artykułach publikowanych w Slavia Antiqua, wraz z odpowiednio skomponowaną bibliografią:
· obowiązuje wyłącznie harwardzki system przypisów zamieszczonych bezpośrednio w tekście, w nawiasie okrągłym, zawierającym nazwisko autora, rok i po przecinku numer stron(-y), dalej po przecinku numer tabeli lub ryciny, na którą się powołujemy np.:
(Kowalski 1999, s. 23, ryc. 4:1)
· jeżeli będą dwie prace tego samego autora, z tego samego roku, to należy je oznaczyć literami „a”, „b” (kolejność nadawania liter alfabetycznie wg tytułu pracy), np.:
(Kowalski 1999a, s. 23; 1999b, s. 54-57)
· w przypadku, gdy publikacja ma dwóch autorów, podaje się oba nazwiska, łącząc je spójnikiem "i"; jeśli autorów jest trzech zapis wygląda następująco: (Kwiatkowski, Kowalski i Nowak 1999, s. 340, 341)
· gdy cytowane są publikacje różnych autorów o tym samym nazwisku wydanych w tym samym roku to dla ich odróżnienia stosuje się pierwszą literę imion autorów:
(J. Kowalski 1999, s. 23, ryc. 4:1)
(Z. Kowalski 1999, s. 30, 44)
· w bibliografii muszą się znaleźć wszystkie zacytowane w tekście prace;
· opis bibliograficzny należy wykonać wg następującego wzoru:
Nazwisko autora i inicjał imienia rok
monografia: tytuł kursywą. miejsce wydania: wydawnictwo.
czasopismo: tytuł. nazwa kursywą, numer (zeszyt, tom), numery stron.
artykuł w pracy zbiorowej: tytuł, w: inicjał imienia i nazwisko redaktora. tytuł pracy zbiorowej kursywą. miejsce wydania. numery stron.
Przykład:

Kowalski J.
1999a Archeologia, Poznań: Wydawnictwo PTPN.
1999b Świat Słowian, „Slavia Antiqua”, 3, s. 67-72.
1999c Słowianie, w: T. Nowak (red.), Archeologia Słowian, Poznań: Wydawnictwo PTPN. s. 75-85.


· wszystkie tytuły piszemy pełną nazwą - nie stosujemy skrótów

W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad Redakcja zastrzega sobie możliwość odesłania tekstu do autora.

 

Główne wytyczne dla autorów

1. Do publikacji przyjmowane są artykuły zgodne z problematyką prezentowaną przez SA lub z problematyką przyjętą przez Redakcję dla danego tomu.

2. Artykuły zgłoszone do publikacji muszą być dostosowane do zasad zawartych w Instrukcji wydawniczej; nieprzestrzeganie tych zasad będzie skutkowało zwrotem artykułu do poprawy, a w konsekwencji możliwością opublikowania go w następnym tomie.

3. O publikacji artykułu w kolejnym tomie SA decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Redakcja podejmuje decyzję o publikacji po uzyskaniu pozytywnych recenzji

5. Artykuł może zostać zwrócony autorowi po uzyskaniu negatywnych recenzji. Autor otrzymuje uzasadnienie decyzji.

6. Każdy kolejny tom SA jest publikowany przed końcem danego roku kalendarzowego

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.