Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Instrukcja wydawnicza dla autorów artykułów zgłaszanych do Slavia Antiqua

Szanowni Państwo Autorzy rocznika Slavia Antiqua, poczynając od tomu 57, w naszym czasopiśmie wprowadzamy ścisłe zasady formatowania tekstów przeznaczonych do publikacji.
Bardzo prosimy o nadsyłanie tekstów napisanych wyłącznie w edytorze Word i zapisanych jako plik: .doc, .docx bądź .rtf, w których:
· nie numerujemy stron;
· nie formatujemy tekstu;
· nie wklejamy tabel z Excela do Worda. Tabele najlepiej przesłać w osobnych plikach (Excel lub Word).
· nie wklejamy rycin do pliku tekstowego, tylko zapisujemy każdą rycinę w osobnym pliku.

Ryciny muszą być na dobrym poziomie technicznym i estetycznym, zapisane najlepiej jako pliki „cdr” (Corel), „ai” (Illustrator), „tiff” lub w ostateczności „jpg”. Nazwą pliku jest numer ryciny (np. ryc.7.tiff). Prosimy nie podpisywać rycin w plikach graficznych. Spis rycin należy zamieścić, w osobnym pliku tekstowym. Wszystkie ryciny muszą posiadać odniesienia w tekście. Należy przestrzegać kolejności cytowania rycin w tekście.

Tekst powinien zawierać:
· zamieszczone w osobnym pliku tekstowym obszerne streszczenie do przetłumaczenia (lub przetłumaczone) na język angielski;
· zamieszczony osobnym pliku tekstowym abstrakt oraz słowa kluczowe do przetłumaczenia (lub przetłumaczone) na język angielski;
· pełną afiliację autora: stopień/tytuł naukowy, instytucja, adres pocztowy, adres mailowy.

Ujednolicony zostaje system przypisów stosowanych w artykułach publikowanych w Slavia Antiqua, wraz z odpowiednio skomponowaną bibliografią:
· obowiązuje wyłącznie harwardzki system przypisów zamieszczonych bezpośrednio w tekście, w nawiasie okrągłym, zawierającym nazwisko autora, rok i po przecinku numer stron(-y), dalej po przecinku numer tabeli lub ryciny, na którą się powołujemy np.:
(Kowalski 1999, s. 23, ryc. 4:1)
· jeżeli będą dwie prace tego samego autora, z tego samego roku, to należy je oznaczyć literami „a”, „b” (kolejność nadawania liter alfabetycznie wg tytułu pracy), np.:
(Kowalski 1999a, s. 23; 1999b, s. 54-57)
· w przypadku, gdy publikacja ma dwóch autorów, podaje się oba nazwiska, łącząc je spójnikiem "i"; jeśli autorów jest trzech zapis wygląda następująco: (Kwiatkowski, Kowalski i Nowak 1999, s. 340, 341)
· gdy cytowane są publikacje różnych autorów o tym samym nazwisku wydanych w tym samym roku to dla ich odróżnienia stosuje się pierwszą literę imion autorów:
(J. Kowalski 1999, s. 23, ryc. 4:1)
(Z. Kowalski 1999, s. 30, 44)
· w bibliografii muszą się znaleźć wszystkie zacytowane w tekście prace;
· opis bibliograficzny należy wykonać wg następującego wzoru:
Nazwisko autora i inicjał imienia rok
monografia: tytuł kursywą. miejsce wydania: wydawnictwo.
czasopismo: tytuł. nazwa kursywą, numer (zeszyt, tom), numery stron.
artykuł w pracy zbiorowej: tytuł, w: inicjał imienia i nazwisko redaktora. tytuł pracy zbiorowej kursywą. miejsce wydania. numery stron.
Przykład:
Kowalski J.
1999a Archeologia. Poznań: Wydawnictwo PTPN.
1999b Świat Słowian. Slavia Antiqua, 3, ss. 67-72.
1999c Słowianie, w: T. Nowak red., Archeologia Słowian, Poznań: Wydawnictwo PTPN. ss. 75-85.
· wszystkie tytuły piszemy pełną nazwą - nie stosujemy skrótów

W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad Redakcja zastrzega sobie możliwość odesłania tekstu do autora.

 

Główne wytyczne dla autorów

1 Do publikacji przyjmowane są artykuły zgodne z problematyką prezentowaną przez SA lub z problematyką przyjętą przez Redakcję dla danego tomu.

2 Artykuły zgłoszone do publikacji muszą być dostosowane do zasad zawartych w Instrukcji wydawniczej; nieprzestrzeganie tych zasad będzie skutkowało zwrotem artykułu do poprawy, a w konsekwencji możliwością opublikowania go w następnym tomie.

3 O publikacji artykułu w kolejnym tomie SA decyduje kolejność zgłoszeń.

4 Redakcja podejmuje decyzję o publikacji po uzyskaniu pozytywnych recenzji

5 Artykuł może zostać zwrócony autorowi po uzyskaniu negatywnych recenzji. Autor otrzymuje uzasadnienie decyzji.