Proces recenzji

Procedura recenzowania artykułów w „Slavia Antiqua” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły są w pierwszej kolejności poddane ocenie Redakcji, a następnie są recenzowane przez niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma. Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z którą związany jest Autor oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review), w ciągu maksymalnie 2 tygodni od ich otrzymania. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Autor jest informowany o wyniku dokonanych ocen. Możliwa jest korespondencja z Redakcją SA dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

Wzór recenzji wewnętrznej

Lista recenzentów

prof. dr. hab. Jacek Banaszkiewicz
prof. dr hab. Wojciech Chudziak, UMK, Polska
dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ, UZ, Polska
dr hab. Michał Kara, prof PAN, IAiE PAN, Polska
prof. dr hab. Władysław Łosiński, IAiE Pan, Polska
dr hab. Daniel Makowiecki, prof. UMK, UMK, Polska
prof. dr hab. Jerzy Piekalski, UWroc, Polska
prof. dr hab. Marian Rębkowski, US, Polska
prof. phdr. Petr Sommer, csc., dsc., AVCR, Czechy
prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM, Polska