Proces recenzji

Proces recenzji

Procedura recenzowania artykułów w „Slavia Antiqua” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły są w pierwszej kolejności poddane ocenie Redakcji, a następnie są recenzowane przez niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma. Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z którą związany jest Autor oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review), w ciągu maksymalnie 2 tygodni od ich otrzymania. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Autor jest informowany o wyniku dokonanych ocen. Możliwa jest korespondencja z Redakcją SA dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

Wzór recenzji wewnętrznej

Lista recenzentów z tomu LXIII (za 2022 rok)

prof. UJK dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UJK, Piotrków Trybunalski, Polska

prof. dr hab. Piotr Boroń, Instytut Historii UŚ, Katowice, Polska

dr Tomasz Dzieńkowski, Instytut Archeologii UMCS, Lublin, Polska

prof. dr hab. Marek Figlerowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań, Polska

dr hab. Marek Florek, Instytut Archeologii UMCS, Lublin, Polska

dr hab. Krzysztof Fokt, Wydział Prawa i Administracji UJ, Kraków, Polska

prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań, Polska

dr Alina Hinc, Wydział Historii UAM, Poznań, Polska

prof. dr hab. Michał Kara, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań, Polska

prof. dr hab. Henryk Machajewski, Instytut Historii i Etnologii UG, Gdańsk, Polska

dr Łukasz Miechowicz, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, Polska

dr hab. Aleksandr Musin, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Warszawa, Polska

dr Jakub Niebieszczański, Wydział Archeologii UAM, Poznań, Polska

prof. UŁ dr hab. Marek Olędzki, Instytut Archeologii UŁ, Łódź, Polska

prof. dr hab. Borys Paszkiewicz, Instytut Archeologii UWr, Wrocław, Polska

prof. dr hab. Stanisław Rosik, Instytut Historyczny UWr, Wrocław, Polska

dr Miłosz Sosnowski, Wydział Historii UAM, Poznań, Polska

dr Kamil Wasilkiewicz, Instytut Kultury Europejskiej UAM, Gniezno, Polska