Proces recenzji

Proces recenzji

Procedura recenzowania artykułów w „Slavia Antiqua” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły są w pierwszej kolejności poddane ocenie Redakcji, a następnie są recenzowane przez niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma. Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z którą związany jest Autor oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review), w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od ich zweryfikowania systemem antyplagiatowym. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Autor jest informowany o wyniku dokonanych ocen. Możliwa jest korespondencja z Redakcją SA dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

Wzór recenzji wewnętrznej

Lista recenzentów z tomu LXIV (za 2023 rok)

Dr hab. Dariusz Adamczyk, Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa, Polska

PhDr. Peter Bednár, CSc., Archeologický Ústav, Slovenská Akadémia Vied, Nitra, Słowacja

Dr Dariusz Błaszczyk, Wydział Archeologi, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Dr hab. Krzysztof Fokt, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Dr Karolina Kokora, Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego, Wolin, Polska

Dr Tomasz Kurasiński, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Łódź, Polska

Dr Łukasz Miechowicz, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska

Dr hab. Aleksandr Musin, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska

Prof. IAEPAN dr hab. Tomasz Purowski, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska

Dr Zbigniew Robak, Archeologický Ústav, Slovenská Akadémia Vied, Nitra, Słowacja

Prof. IAEPAN dr hab. Błażej Stanisławski, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Wrocław, Polska

Prof. US dr hab. Maria Starnawska, Instytut Historii, Uniwersytet w Siedlcach, Siedlce, Polska

Prof. dr hab. Witold Świętosławski, Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska

Dr Sergij Taranenko, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», Kijów, Ukraina

Prof. AP dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, Instytut Historii, Uniwersytet Pomorski, Słupsk, Polska

Dr Maciej Trzeciecki, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk, Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska