Zakres i zasięg czasopisma

Slavia Antiqua jest czasopismem interdyscyplinarnym i międzynarodowym, w którym publikowali historycy, archeolodzy, językoznawcy, arabiści, etnografowie tak z Polski, jak i z zagranicy (głównie z Czech, Słowacji i Niemiec oraz z Rosji). Poza artykułami stricte naukowymi (studia monograficzne, źródłoznawcze, polemiki, recenzje wydawnicze). Slavia Antiqua w swej Kronice ukazuje również informacje omawiające tak krajowe, jak i zagraniczne konferencje, sympozja oraz kongresy poświęcone badaniom nad szeroko pojętą Słowiańszczyzną. Odnotowuje jubileusze, jak i zgony badaczy zasłużonych dla rozwoju badań nad światem Słowian. Rocznik stara się przyczyniać do rozwoju studiów prowadzonych w różnych działach badań slawistycznych.

Proces recenzji

Procedura recenzowania artykułów w „Slavia Antiqua” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły są w pierwszej kolejności poddane ocenie Redakcji, a następnie są recenzowane przez niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma. Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z którą związany jest Autor oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review). Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Autor jest informowany o wyniku dokonanych ocen. Możliwa jest korespondencja z Redakcją SA dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

Polityka otwartego dostępu

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Zasady etyki

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy autora artykułu oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przeciwstawne temu są zjawiska określane jako: „ghostwriting” i „guest authorship”. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” Redakcja prosi autorów o zamieszczanie w formie przypisów wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł. Ponadto, jeśli wystąpi taka okoliczność, prosimy o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Lista recenzentów

prof. dr. hab. Jacek Banaszkiewicz
prof. dr hab. Wojciech Chudziak, UMK, Polska
dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ, UZ, Polska
dr hab. Michał Kara, prof PAN, IAiE PAN, Polska
prof. dr hab. Władysław Łosiński, IAiE Pan, Polska
dr hab. Daniel Makowiecki, prof. UMK, UMK, Polska
prof. dr hab. Jerzy Piekalski, UWroc, Polska
prof. dr hab. Marian Rębkowski, US, Polska
prof. phdr. Petr Sommer, csc., dsc., AVCR, Czechy
prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM, Polska

Historia czasopisma

Pomysł powołania do zycia czasopisma narodził sie w latach trzydziestych XX w. Prace te przerwała II wojna światowa. Pierwszy tom Slavia Antiqua ukazał się w roku 1948. Była ona organem Katedry Archeologii Polski Uniwersytetu Poznańskiego (później Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od tomu XXXIV (1993) Slavia Antiqua ukazuje się również jako jedno z czasopism Wydziału Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, realizowane we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego i następnie wieloletnim redaktorem naczelnym Slavia Antiqua był prof. Witold Hensel. Sprawował on tą funkcję do roku 2007. Od tomu XXXII (1989/90) wspomagała go jako współredaktor prof. Zofia Kurnatowska, która od roku 2007 do 2013 prowadziła redakcję Slavia Antiqua.