A brooch from Wrocław area. A contribution to the research on the migration period in south-west Poland
PDF

Słowa kluczowe

Late Migration Period
SW-Poland
Thuringia brooch

Jak cytować

Błażejewski, A. (2015). A brooch from Wrocław area. A contribution to the research on the migration period in south-west Poland. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), 171–182. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.8

Abstrakt

In spring 2012 in the area of the village of Krzyżowice, approximately 15 km SW of Wrocław, an accidental discovery of a brooch was made. The brooch’s bow is cast in bronze, while the preserved fragments of the pin and spring were made of iron. Currently, the length of the artefact is 5 cm, but originally it was probably approximately 5.5 cm, because the base which is slightly curved upwards, was initially straight. All similar brooches come from the territory of the Thuringia tribe in the 5th/6th century AD, namely Thuringia and Bohemia. Such a dating places the brooch among the group of artefacts representing the youngest chronological horizon of the Przeworsk cultural area.
https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.8
PDF

Bibliografia

Bemmann J. 2008, Mitteldeutschland im 5. Jahrhundert – Eine Zwischenstation auf dem Weg der Langobarden in den mittleren Donauraum?, w: J. Bemmann, M. Schmauder (ed.), Kulturwandel in Mitteleuropa. Langobarden – Awaren – Slawen, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 11, Bonn, 145-228.

Błażejewski A. 2012, Problem kontynuacji osadniczej i kulturowej pomiędzy okresem wędrówek ludów a wczesnym średniowieczem w południowej części Śląska, w: A. Jaszewska (ed.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Zielona Góra, 461-472.

Błażejewski A. 2013, Cultural Changes in the Upper Basin of the Odra River at the Close of Antiquity , w: S. Kleingärtner, T.P. Newfield, S. Rossignol, D. Wehner, Landscapes and Societies in Medieval Europe East of the Elbe. Interactions Between Environmental Settings and Cultural Transormations, Toronto, 27-41.

Bursche A. 2014, The Migration Period Gold Hoard from Suchań, w: K. Kowalski, A. Bursche (ed.), The treasures of Suchań, Szczecin, 59-60, 82.

Ciołek R. 2008, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Polen. Sclesiem, Collection Moneta 83, Wetteren.

Droberjar E. 2002, Encyklopedie římské a germánské archeology v Čechach a na Moravě, Praha.

Droberjar E. 2008a, Thüringische und langobardische Funde und Befunde in Böhmen. Zum Problem der späten Phasen der Völkerwanderungszeit, w: J. Bemmann, M. Schmauder (ed.), Kulturwandel in Mitteleuropa. Langobarden – Awaren – Slawen, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 11, Bonn, 229-248.

Droberjar E. 2008b, Některé problem mladši doby stěhování národů, w: B. Niezabitowska-Wiśniewska i in., (ed.), The Turbulent Epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period, Lublin, vol. 2, 133-148.

Droberjar E. 2008c, Doba stěchování národů, w: V. Salač (ed.), Archeologie Pravěkých Čech, 8, Praha, 156-194.

Godłowski K. 1985, Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Kraków.

Grempler W. 1900, Der Ring von Ransern Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, Neue Folge 1, 59-60.

Gruszka B., 2011, Materiały ceramiczne z początków wczesnego średniowiecza z Kalska (stan. 1), woj. lubuskie w świetle nowych ustaleń chronologicznych metodą termoluminescencyjną, Slavia Antiqua 52, 119-132.

Hansen C. M. 2004, Frauengräber in Thüringerreich. Zur Chronologie des 5. und 6. Jahrhunderts n. Chr., Basler Hefte zur Archäologie 2, Basel.

Jílek J., Jiřik J. 2008, Ladná (Okr. Břeclav), Přehled výzkumů 49, 343-344.

Krause E. 1904 Der Fund von Höckricht Kreis Ohlau, Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, Neue Folge 3, 46-50.

Machajewski H. 1992, Z badań nad chronologią dębczyńskiej grupy kulturowej w dorzeczu Parsęty, Poznań.

Mączyńska M. 1998, Die Endphase der Przeworsk-Kultur, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 39, 65-99.

Mączyńska M. 1999, Schyłkowa faza kultury przeworskiej, w: A. Kokowski (ed.), Kultura przeworska 4, Lublin, 25-53.

Pazda S. 1980, Studia nad rozwojem i zróżnicowaniem lokalnym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku, Studia Archeologiczne 10, Wrocław.

Petersen E. 1932, Neue wandalische Grabfunde aus dem 2.-4. Jahrh. n. Chr., Altschlesien 4, 139-161.

Petersen E. 1936, Fragen der germanischen Besiedlung im Raume zwischen Oder und Weichsel in der Völkerwanderungszeit,

Mannus 28, 19-65.

Petersen E. 1939, Der ostelbische Raum als germanisches Kraftfeld im Lichte der Bodenfunde des 6-8 Jahrhunderts, Leipzig.

Schmidt B. 1961, Die späte Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschalnd, Halle (Salle). 1970 Die späte Völkerwanderingszeit in Mitteldeutschland. Katalog (Südteil), Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle 25, Berlin.

Schmidt B. 1976, Sie späte Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland (Katalog Nord-Ostteil), Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle 29, Berlin.-1983 Die Thüringer, w: B. Krüger (ed.), Die Germanen. Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa 2, Berlin, 502-547.

Tejral J. 2002, Beiträge zur Chronologie des langobardischen Fundstoffes nördlich der mittleren Donau, w: J. Tejral (ed.), Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonauraum. Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 19, 313-358.

Tejral J. 2005, Zur Untersuchung des vorlangobardischen und elbgermanisch-langobardischen Nachlasses, w: W. Pohl, P. Erhart (ed.), Die Langobarden. Herrschaft und Identität, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 9, Wien, 103-200.

Tejral J. 2007, Die Hunnenreich und die Identitätsfragen der arbarischen “gentes” im Mitteldonauraum aus der Sicht der Archäologie, w: J. Tejral (ed.), Barbaren im Wandel. Beiträge zur Kultur-und Identitätsbildung in der Völkerwanderungszeit, Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 26, 55-119.

Tejral J. 2012, K současnemu stavu archeologického a historického bádáni o nejčasnějším středověku na Moravě, w: J. Tejral (ed.), Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlovi Kouřilovi k šedesátým narozennám přátelé, kolegové a žaci, Brno, 30-68.