Szkieletowe groby późnej fazy kultury przeworskiej z Czeladzi, pow. górowski. Uwagi o obrządku pogrzebowym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku
PDF

Słowa kluczowe

the Przeworsk culture
grave field
the early stages of the human migration
grave
intercultural influences

Jak cytować

Bohr, M. (2015). Szkieletowe groby późnej fazy kultury przeworskiej z Czeladzi, pow. górowski. Uwagi o obrządku pogrzebowym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), 183–196. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.9

Abstrakt

The skeletal graves from Czeladź in Górowo county represent an interesting element of the burial rites in the late stage of the Przeworsk culture. One of the graves was equipped with ceramic utensils (both hand-formed and thrown on a potter’s wheel) as well as clips with bevelled hoops, which were probably analogous to artefacts discovered in other archaeological sites in Lower Silesia. Two of the graves contained no equipment typical of other Lower Silesian burials in the late Przeworsk culture. Perhaps the habit of not equipping the dead with any items should be attributed to the specific posthumous garment or shroud worn. The stones found in the graves were probably inspired by the Wielbark culture or the Scandinavians.
https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.9
PDF

Bibliografia

Andrzejowski J. 2001, Wschodnia strefa kultury przeworskiej – próba definicji, Wiadomości Archeologiczne, t. 54: 1995-998, s. 59-87.

Błażejewski A. 1997, Przenikanie inhumacji z Nadłabia i Pomorza Zachodniego na Śląsk w późnym okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów, w: Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza, Wrocław, s. 171-183.

Błażejewski A. 1998a, Obrządek pogrzebowy kultury przeworskiej na Śląsku, Wrocław.

Błażejewski A. 1998b, Nieznane znalezisko grobowe kultury przeworskiej z Budziwojowic, gm. Długołęka, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 40, s. 457-461.

Błażejewski A. 1998c, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na cmentarzyskach kultur łużyckiej i przeworskiej w Niezgodzie, gm. Żmigród, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 40, s. 251-262.

Błażejewski A. 1999, Kolejny sezon badań cmentarzyska kultury przeworskiej w Niezgodzie, stan. 1, gm. Żmigród, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41, s. 259-268.

Błażejewski A. 2001a, Badania cmentarzyska kultury przeworskiej na stan. X w Świętoszynie, pow. Milicz w latach 1999-2000, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 43, s. 227-232.

Błażejewski A. 2001b, Znalezisko grobowe kultury przeworskiej z Pierstnicy w pow. Milicz, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 43, s. 233-239.

Błażejewski A. 2002a, Wołów i okolice w pradziejach, w: [red.] Kościk E., Wołów. Zarys monografii miasta, Wrocław–Wołów, s. 20-43.

Błażejewski A. 2002b, Ratownicze badania wykopaliskowe w Niezgodzie, pow. Trzebnica, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 44, s. 253-257.

Błażejewski A. 2004, Osadnictwo z okresu lateńskiego i rzymskiego w Sudetach polskich w kontekście sąsiedztwa Karpat, w: [red.] Gancarski J., Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, Krosno, s. 439-454.

Błażejewski A. 2008, Die Frage der elbgermanischen Besiedlung in Schlesien in der römischen Kaiserzeit, w: [red.] Błażejewski A., Labor et patientia. Studia Archeologica Stanislao Pazda Dedicata, Wrocław, s. 139-149.

Bohr M. 2010, Niepublikowane i mało znane materiały kultury przeworskiej z legnickiego rejonu osadnictwa, Silesia Antiqua, t. 46, s. 93-102.

Bohr M. 2012, Kotlina Kłodzka w okresie wpływów rzymskich i wczesnym okresie wędrówek ludów, Silesia Antiqua, t. 48, s. 39-69.

Bykowski K. 1976, Uwagi o szkieletowym obrządku pogrzebowym ludności kultury przeworskiej w okresach późnolateńskim i rzymskim, Studia Archeologiczne, t. 7, s. 139-163.

Czarnecka K. 1990, Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej, Warszawa.

Dąbrowska T. 2001, Wschodnie tereny kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim, Wiadomości Archeologiczne, t. 54: 1995-1998, s. 25-36.

Dobrzańska H. 1980, Zagadnienie datowania ceramiki toczonej w kulturze przeworskiej, Archeologia Polski, t. 24, s. 87-152.

Domański G. 1999, Szlak czarnomorski, w: [red.] J. Andrzejowski, Comhlan. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin, Warszawa, s. 179-188.

Dwojak A., Ziółkowski W. 2001, Osada łużycka na stanowisku nr 4 Nowy Śleszów, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych w 1998 r., Raport 96-99, s. 186-193.

Gralak T. 2010, Pochówek szkieletowy z przełomu er we Wrocławiu-Oporowie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 52, s. 471-492.

Hermann L.D. 1711, Maslographia Oder Beschreibung Des Schelischen Massel im Oels-Bernstädtischen Fürsthentum mit seinem Schauwürdigkeiten, Breslau.

Jahn M. 1924, Funde aus dem vierten Jahrhundert n. Chr., Altschlesien, t. 1, s. 86-103.

Jarysz R. 1999, Grób kultury przeworskiej z Brodna, stan. 1, gm. Środa Śląska, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41, s. 469-474.

Kaletyn T. 1970, Grób ciałopalny z okresu rzymskiego w Dębnicy, pow. Trzebnica, Wiadomości Archeologiczne, t. 35, s. 257-258.

Konik E. 1959, Śląsk starożytny a imperium rzymskie, Warszawa–Wrocław.

Kramarkowa I. 1990, Groby książęce z III/IV w. n.e. we Wrocławiu-Zakrzowie w stulecie odkryć, Silesia Antiqua, t. 32, s. 61-174.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega J. 2005, Uwagi na temat reguł wyposażania zmarłych w kulturze przeworskiej w okresie rzymskim, Funeralia Lednickie, Spotkanie 7, s. 181-188, Poznań.

Masojć M., Bronowicki J. 2000, Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Świętoszynie, stan. X, pow. Milicz, II sezon badań, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 42, s. 359-373.

Pazda S. 1980, Studia nad rozwojem i zróżnicowaniem lokalnym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku, Studia Archeologiczne, t. 10.

Pazda S. 2000, Badania nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich na Śląsku, w: [red.] Kobusiewicz M., Kurnatowski S., Archeologia i prehistoria Polski w ostatnim półwieczu, Poznań, s. 319-323.

Pescheck Ch. 1939, Die frühwandalische Kultur in Mittelschlesien (100 vor bis 200 nach Christus), Leipzig. Petersen E. 1936, Fragen der germanischen Besiedlung im Raume zwischen Oder und Weichsel in der Völkerwandrungszeit, Mannus, t. 28, s. 19-65.

Pescheck Ch. 1939, Zwei neue spätgermanische Grabfunde aus Schlesien, Nachrichtenblatt für die deutsche Vorzeit, t. 15, s. 126-130.

Pfützenreiter F. 1933, Die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung des Kreises Fraustadt, Piła.

Schwarz K. 1937, Zur vor- und frühgeschichtlichen Besiedlung des Fraustädter Ländchens, Altschlesien, t. 7, s. 141-190.

Wielowiejski J. 1960, Przemiany gospodarczo-społeczne u ludności południowej Polski w okresie późnolateńskim i rzymskim, Materiały Starożytne, t. 6, s. 7-426.

Zotz L. 1935, Die spätwandalische Kultur Schlesiens im Gräberfeld von Groß – Sürding, Leipzig.