Wiadro obite blaszanymi okuciami z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Glinnie
PDF

Słowa kluczowe

early medieval cemetery
buckets
grave goods
Piast State

Jak cytować

Kurasiński, T. (2015). Wiadro obite blaszanymi okuciami z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Glinnie. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), 197–214. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.10

Abstrakt

An early medieval plank bucket was discovered in grave no. 18 in a grave field in Glinn, Sieradz county. Possibly, the bucket was manufactured by local artisans as a result of borrowing foreign patterns and techniques. In the grave, its role most probably was to emphasise the social status of the deceased as it was probably his personal property.
https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.10
PDF

Bibliografia

Agapkina T.A. 2012, Simvolika derev’ev v tradicionnoj kul’ture slavân: tis (Taxus baccata), „Slavânskij almanah”, 2012, s. 365-375.

Antosik Ł. 2014, Wyniki analiz technologicznych fragmentów tekstylnych z cmentarzyska w Glinnie, pow. sieradzki, woj. łódzkie, maszynopis w OBDT IAE PAN.

Arbman H. 1940, Birka I. Die Gräber. Tafeln, Uppsala.

Arbman H. 1943, Birka I. Die Gräber. Text, Uppsala.

Arents U., Eisenschmidt S. 2010a, Die Gräber von Haithabu. Band 1: Text, Literatur, Neumünster.

Arents U. 2010b, Die Gräber von Haithabu. Band 2: Katalog, Listen, Beilagen, Neumünster.

Arwidsson G., Holmquist L. 1984, Holzeimer: Daubengefässe und übrige Eimer aus Holz, w: Birka II:1. Systematische Analysen der Gräberfunde, red. G. Arwidsson, Stockholm, s. 237-241.

Babinicz-Witucka J. 1981, Wiedza ludowa i wierzenia o księżycu czyli tradycyjny i współczesny lunatyzm (na marginesie badań kultury ludowej Lubelszczyzny), „Z Zagadnień Kultury Ludowej”, t. 2-3, s. 50-62.

Baran D. 2014, Wyposażenie gospodarstwa domowego, przedmioty osobiste, atrybuty handlu, w: Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, t. 2. Mosty traktu poznańskiego, red. A. Kola, G. Wilke, Kraków, s. 177-201.

Becker A. 2006, Die metallbeschlagenen germanischen Holzeimer der römischen Kaiserzeit, „Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz”, t. 53, cz. 2, s. 345-520.

Beloševič J. 1980, Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća, Zagreb.

Brandenburg N.E. 1895, Kurgany ȗžnago Priladož’â, Sankt-Peterburg.

Brøndsted J. 1936, Danish Inhumation Graves of the Viking Age. A survey, „Acta Archaeologica”, t. 7, s. 81-228.

Bronicka-Rauhut J. 1998, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Czersku, Warszawa.

Chudziak W. 2002, Ślady skandynawskiej obrzędowości w Kałdusie na Pomorzu Wschodnim, w: Popiół i kość. Funeralia Lednickie, t. 4, red. J. Wrzesiński, Sobótka–Wrocław, s. 433-447.

Chudziak W. 2003a, Wikingerzeitliche Spuren des skandinavischen Brauchtums in Kałdus (Ostpommern), „Archäologisches Korrespondenzblatt”, t. 33, z. 1, s. 143-156.

Chudziak W. 2003b, Wczesnośredniowieczne „importy” skandynawskie z Kałdusa pod Chełmnem na Pomorzu Wschodnim, w: Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, red. M. Dulinicz, Lublin–Warszawa, s. 117-126.

Cook J.M. 2004, Early Anglo-Saxon Buckets. A Corpus Alloy- and Iron-bound, Stave-built Vessels, Oxford.

Dąbrowska E. 2004, Groby członków dynastii piastowskiej we wczesnym średniowieczu. Stan badań, „Roczniki Historyczne”, R. 70, s. 167-182.

Dostál B. 1966, Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě, Praha.

Duczko W. 2006, Ruś wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, przeł. N. Kreczmar, Warszawa.

Gąssowski J. 1950, Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnienia południowej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu, „Materiały Wczesnośredniowieczne”, t. 2, s. 71-175.

Gluza I. 1977, Szczątki drewna z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Krakowie na Zakrzówku, „Materiały Archeologiczne”, t. 17, s. 201-203.

Grupa M. 2000, Sprzęt i wyposażenie gospodarstwa domowego, w: Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, t. 1. Mosty traktu gnieźnieńskiego, red. Z. Kurnatowska, Lednica–Toruń, s. 139-162.

Hrubý V. 1955, Staré Mesto. Velkomoravské pohřebište „Na Valach”, Praha.

Janowski A., Kurasiński T. 2008, (Nie)militarne naczynia. Fakty i mity, w: Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu, red. W. Świętosławski, „Acta Archaeologica Lodziensia”, nr 54, Łódź, s. 61-88.

Jażdżewski K. 1949, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Lutomiersku pod Łodzią w świetle badań z r. 1949, „Materiały Wczesnośredniowieczne”, t. 1, s. 91-191.

Jażdżewski K. 1950, Sprawozdanie z badań archeologicznych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Lutomiersku w pow. łaskim (woj. łódzkie) w r. 1950., „Materiały Wczesnośredniowieczne”, t. 2, s. 257-264.

Jurek T. 1997, Kim był komes wrocławski Magnus?, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń, s. 181-192.

Kaźmierczyk J. 1965, Wczesnośredniowieczne wyroby bednarskie z Ostrówka w Opolu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 13, nr 3, s. 469-498.

Klanica Z. 2006a, Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebištĕ. Díl I., Brno.

Klanica Z. 2006b Nechvalín, Prušánky. Vier slavische Nekropolen. Teil II. Katalog, Brno.

Kobielus S. 2006, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, Kraków.

Koszałka J. 2014, Wood and Plant Macro-Remains Analysis, w: Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland, red. A. Buko, D. Cyngot, Leiden–Boston, s. 139-142.

Kouřil P., Tymonová M. 2013, Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích, Brno.

Krzyszowski A. 1995, Ein reiches Gräberfeld aus dem 10./11. Jh. in Sowinki bei Poznań, „Slavia Antiqua”, t. 36, s. 49-71.

Krzyszowski A. 2014, Naczynia ceramiczne i wiaderka klepkowe z wczesnopiastowskiego cmentarzyska w Sowinkach k. Poznania, w: Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej, red. T. Kurasiński, K. Skóra, „Acta Archaeologa Lodziensia”, nr 60, Łódź, s. 137-158.

Kufel-Dzierzgowska A. 1975, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Polsce środkowej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, nr 22, s. 374-390.

Kurasiński T. 2012, Wiadro obite blachą z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski, w: Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. A. Jaszewska, Zielona Góra, s. 291-303.

Kurasiński T. w druku, A Child with a Bucket. A Study of Grave Goods in Children’s Graves in the Polish lands in the Early Middle Ages, „Archaeologia Polona”.

Kurasiński T., Skóra K. 2012, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski, Łódź.

Kurasiński T. w druku, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Radomiu, stan. 4.

Malinowska-Łazarczyk H. 1985, Badania wykopaliskowe na cmentarzysku w Cedyni w latach 1976-1985, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 31, s. 85-115.

Malinowski T. 2005, Wczesnośredniowieczne groby jeźdźców z Komorowa, w: Europa Środkowo- Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo. Księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, red. J. Dudek, D. Janiszewska, U. Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra, s. 473-484.

Małachowska S. 1998, Wczesnośredniowieczne zawieszki półksiężycowate znalezione na terenie ziem polskich, „Archeologia Polski”, t. 43, z. 1-2, s. 37-127.

Mason A., Arceo A., Fleming R. 2008, Buckets, Monasteries, and Crannógs: Material Culture and the Rewriting of Early Medieval British History, „The Haskins Society Journal”, t. 20, s. 1-38.

Michniewicz M. 2012, Uwagi botanika o resztkach roślinnych z grobów z cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski, w: T. Kurasiński, K. Skóra, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski, Łódź, s. 333-338.

Molski B. 1968, Gatunki drewna używane w średniowiecznym Szczecinie do wyrobu przedmiotów codziennego użytku, „Archeologia Polski”, t. 13, z. 2, s. 491-502.

Morawski W., Zaitz E. 1977, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Krakowie na Zakrzówku, „Materiały Archeologiczne”, t. 17, s. 53-169.

Müller-Wille M. 1976, Das wikingerzeitliche Gräberfeld von Thumby-Bienebek (Kr. Rendsburg-Eckenförde). Teil 1, Neumünster.

Müller-Wille M. 1987, Das wikingerzeitliche Gräberfeld von Thumby-Bienebek (Kr. Rendsburg-Eckenförde). Teil 2, Neumünster.

Nadolski A., Abramowicz A., Poklewski T. 1959, Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią, „Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis”, nr 7, Łódź.

Pastoureau M. 2006, Średniowieczna gra symboli, przeł. H. Igalson-Tygielska, Warszawa.

Pawlak P. 1999, Formy wykorzystania surowca drzewnego w obrządku pogrzebowym na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku „szkieletowym” w Poznaniu-Śródce – przykłady i próby interpretacji, „Przegląd Archeologiczny”, t. 47, s. 115-139.

Pawlak P. 2005, Cmentarzyska przedlokacyjnego Poznania, w: Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań, s. 59-109.

Pawlak E., Pawlak P. 2007, Badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku „szkieletowym” z Poznania-Śródki (Rynek Śródecki 4) w 2001 roku, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 8, s. 63-93.

Pedersen A. 1997, Søllested and Møllemosegård. Burial Customs in 10th-century Denmark, w: Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8.-14. Jahrhunderts, t. 1, red. M. Müller-Wille, Stuttgart, s. 249-278.

Perczak E. 1975, Wierzenia ludowe o wpływie księżyca i jego faz na zwyczaje rodzinne, „Zeszyty Naukowe KUL”, R. 18, nr 3, s. 89-106.

Petersen J. 1951, Vikingetidens redskaper, Oslo.

Petrinec M. 2009, Gräberfelder aus dem 8. bis 11. Jahrhundert im Gebiet des frühmittelaterlichen kroatischen Staates, Split.

Pokuta Z., Wojda L. 1979, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko we wsi Dębina, woj. sieradzkie, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria rcheologiczna”, nr 26, s. 89-142.

Poláček L., Marek O., Skopal R. 2000, Holzfunde aus Mikulčice, w: Studien zum Burgwall von Mikulčice, t. 4, red. L. Poláček, Brno, s. 177-295.

Porzeziński A. 2006, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie, Szczecin.

Profantová N. 2007, Deposits of ceramic and wooden pots as one most important offerings for the „last way for the afterlife” in the 9th-19th century in the middle Bohemia, w: Funerary offerings and votive depositions in Europe’s 1st Millenium AD. Cultural artefacts and local identities, red. C. Cosma, Cluj-Napoca, s. 191-206.

Profantová N., Kavánová B. 2003, Mikulčice – pohřebištĕ u 6. a 12. kostela, Brno.

Rauhut L. 1971, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, t. 1, s. 435-656.

Rauhutowa J. 1972, Wczesnośredniowieczny grobowiec z XII w. z Czerska pod Warszawą, „Archeologia Polski”, t. 17, z. 1, s. 143-160.

Rohrer W. 2012, Wikinger oder Slawen? Die ethnische Interpretation frühpiastischer Bestattungen mit Waffenbeigabe in der deutschen und polnischen Archäologie, Marburg.

Sawicki T. 2008, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Daniszewie pod Kołem, woj. wielkopolskie, „Slavia Antiqua”, t. 49, s. 149-209.

Seneta W., Dolatowski J. 2000, Dendrologia, wyd. 3, Warszawa.

Seweryn T. 1964, Księżyc, w: Słownik starożytności słowiańskich, red. W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 554.

Simonides D. 2005, Słońce i księżyc w słowiańskiej mitologii, w: Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin, red. W. Dynak, M. Ursel, Wrocław, s. 579-589.

Skalski K. 1995, Problem wykorzystania źródeł archeologicznych do badań nad składem drużyny pierwszych Piastów, „Kwartalnik Historyczny”, R. 102, nr 2, s. 85-96.

Sobkowiak-Tabaka I. 2014, The Inventory of the Burials and their Contents, w: Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland, red. A. Buko, D. Cyngot, Leiden-Boston, s. 63-138.

Sommer P. 1958, Hradištní pohřebiště v premonstrátské kanonii na Strahově, „Sborník Národního muzea v Praze”, ser. A (Historie), t. 39, nr 3-4, s. 193-197.

Steuer H. 1986, Eimer (archäologisches), w: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, t. 6, red. H. Beck i in., Berlin–New York, s. 584-601.

Stępnik T. 1996, Średniowieczne wyroby drewniane z Ostrowa Lednickiego – analiza surowcowa, „Studia Lednickie”, t. 4, s. 261-296.

Stępnik T. 2014, Wczesnośredniowieczne zabytki drewniane z Wolina w świetle analizy surowcowej, w: Wolin wczesnośredniowieczny, cz. 2, red. B. Stanislawski, W. Filipowiak, Warszawa, s. 171-194.

Szydłowski J. 1984, Naczynia drewniane w późnej starożytności na ziemiach polskich, Katowice.

Tomková K. 2005, Hmotná kultura raně středověkých pohřebišť Pražského hradu a jeho předpolí, w: Pohřbívání na Pražského hradě a jeho předpolích, cz. 1.1 – Textová část, „Castrum Pragense”, t. 7, red. K. Tomková, Praha, s. 217-304.

Wilson Ch.R., Sauer J.-M., Hooser S.B. 2001, Taxines: a review of the mechanism and toxicity of yew (Taxus spp.) alkaloids, „Toxicon”, t. 39, s. 175-185.

Zaitz E. 2006, Drewniane wiadro (naczynie klepkowe) z żelaznymi okuciami, w: Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII w. Katalog wystawy / Krakow in christian Europe, 10th-13th c. Catalogue of the exhibition, red. E. Firlet, Kraków, s. 291.

Zamelska-Monczak K. 2014, Ceramic and Wooden Containers, w: Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland, red. A. Buko, D. Cyngot, Leiden-Boston, s. 288-303.

Zeman J. 1956, Dřevěná vědérka doby římské a otázka jejich dalšího vývoje, „Pamatký archeologické”, t. 47, s. 86-104.