Findings about the early medieval fortification of the Mikulčice – Valy acropolis
PDF

Słowa kluczowe

Early Middle Ages
Great Moravia
Mikulčice
fortification
wooden structure
defensive wall

Jak cytować

Mazuch, M. (2007). Findings about the early medieval fortification of the Mikulčice – Valy acropolis. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (55), 7–65. https://doi.org/10.14746/sa2014LV.1

Abstrakt

The author evaluates the available information about the fortifications of the Mikulčice acropolis, the main area of the Early Medieval agglomeration. He gives a new perspective on the structure and dating of the fortification based on analyzing the documentation of all conducted excavations. Great Moravian rampart is composed of a stone face wall, clay-wood core strengthened by grates and a stone substructure ringed by stake palisades, in front of, and in some places partially under, the face wall. The substructure’s role was most likely to bear the face wall’s weight and to strengthen the artificial slope under it against water erosion by the nearby river. The defensive wall was built in a relatively short time as a singular structure, probably in the last third of the 9th century.
https://doi.org/10.14746/sa2014LV.1
PDF

Bibliografia

Dresler P. 2011, Opevnění Pohanska u Břeclavi, Brno.

Kavánová B. 2003, Mikulčice – pohřebiště v okolí 12. Kostela, [in:] P. Kouřil (ed.), Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela, Brno, 211-414.

Macháček J. 2001, Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely, Brno.

Mazuch M. 2005, Mikulčice – Valy (okr. Hodonín). Plocha P 2005 (č. 79) v severním podhradí. Research report. Deposited in the archives of Institute of Archeology ASCR – Brno (No. 128/06).

Mazuch M. 2009, Několik poznámek k chronologii a datování hmotné kultury doby hradištní na Moravě, [in:] P. Dresler, Z. Měřínský (eds.), Archeologie doby hradištní, Brno, pp. 211-216.

Mazuch M. 2012a, Doklady novověkých aktivit v prostoru zaniklého raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy. Jižní Morava 48, pp. 7-45.

Mazuch M. 2012b, Výzkumy severního podhradí hradiště Mikulčice-Valy: k otázce násilného zániku velkomoravských mocenských center na počátku 10. Věku, [in:] J. Doležal, M. Wihoda (eds.), Mezi raným a vrcholným středověkem (Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové, žáci), Brno, pp.137-160.

Mazuch M. 2012c, Prostor severovýchodní brány akropole raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy, Přehled výzkumů 53, pp. 69-95.

Mazuch M. 2013, Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích, Brno.

MMFH 1966: Magna Moraviae Fontes Historici I – Anales et chronicae (cur. D. Bartoňková at al.). Praha-Brno.

Poláček L. 2012, Mosty a říční archeologie v Mikulčicích, Přehled výzkumů 53, pp. 23-38.

Poláček L., Marek O. 2005, Grundlagen der Topographie des Burgwalls von Mikulčice. Die Grabungsflächen 1954-1992, [in:] L. Poláček (ed.), Studien zum Burgwall in Mikulčice VII, Brno, pp. 9-358.

Poulík J. 1957, Zpráva o výzkumu na velkomoravském hradišti “Valy” u Mikulčic, Památky archeologické 48, pp. 241-388.

Procházka R. 2009, Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku, Brno.

Prawa autorskie posiada autor/autorzy utworu, który/którzy udzielają licencji do  jego opublikowania Czasopismu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.