Fortification of the suburb of the Great Moravian stronghold at Mikulčice-Valy
PDF

Słowa kluczowe

Great Moravia
Mikulčice-Valy
fortification
stratigraphy
GIS
environmental analyses

Jak cytować

Hladik, M., Hadacz, R., Dohnalová, A., Šušolová, J., Látková, M., & Kynický, J. (2014). Fortification of the suburb of the Great Moravian stronghold at Mikulčice-Valy. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (55), 67–124. https://doi.org/10.14746/sa2014LV.2

Abstrakt


The aim of the paper is to present the fortification of the suburb of the early medieval central agglomeration of Mikulčice-Valy. Methodically seen, the work is based on three pillars: post-excavation analyses of old documentary materials from fieldwork (GIS, spatial analyses, stratigraphy), modern excavations focused on obtaining as many as possible exact data, and subsequent environmental analyses. Postexcavation analyses of fieldwork documentation from excavations of the fortification in 1960-1977 together with knowledge from the 2012 field research aim to answer three basic questions: original dating of the defensive wall (its origin and demise), description of relics of its functional elements and building reconstruction, and identification of events which induced the build-up and subsequent demise of this structure. The results of analyses performed provide a base for discussion about the hypotheses of chronology and construction of the defensive wall, which were published by Z. Klanica, J. Poulík and B. Kavánová in the second half of the 20th century. In the end the authors present an interpretational model of dating, construction and demise of the fortification in the suburb of the Mikulčice agglomeration.
https://doi.org/10.14746/sa2014LV.2
PDF

Bibliografia

Clark P.R. 1993, Sites without Principles; post-excavation analysis of ‘pre-matrix’ sites, [in:] E.C. Harris, M.R. Brown, & G.J. Brown (Eds.), Practices of archaeological stratigraphy (pp. 276-292). London–San Diego.

Clark P.R. 2000, Post-Excavation Analysis: moving from the context to the phase, [in:] S. Roskams (Ed.), Interpreting Stratigraphy. Site evaluation, recording procedures and stratigraphic analysis. (BAR Int. Ser. 910 ed., pp. 157-159).

Dohnalová A. 2012, Vyhodnocení pylové analýzy ze vzorků z lokality Mikulčice-Valy, plocha P 2012 (č. 100), odběr 2012. The Institute of Archaeology of the Academy of Science of the Czech Republic at Mikulčice.

Dresler P. 2011a, Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace několika archeologických výzkumů na Moravě, SPFFBU M, 16, 203-218.

Dresler P. 2011b, Opevnění Pohanska u Břeclavi. Brno.

Erdtman G. 1960, The acetolysis method, a revised description, Svensk Bot. Tidskr., 54, 561-564.

Hajnalová E., Hajnalová M. 1998, Preplavovanie – Metóda získavania rastlinných makrozvyškov z archeologických objektov a vrstiev, Informátor Slovenskej Archeologickej Spoločnosti pri SAV VIII(1), 6-7.

Herzog I. 2006, No News from Stratigraphic Computing? Paper presented at the Workshop 10, “Archäologie und Computer. Kulturelles Erbe und Neue Technologien”, Vienna, November 7-10, 2005.

Herzog I., Hansohm J. 2008, Monotone Regression – A Method for Combining Dates and Stratigraphy, Paper presented at the Archäologie und Computer 2007. Kulturelles Erbe und Neue Technologien. Workshop 12, Vienna.

Hladík M. 2010, Zur Frage der heidnischen Kultstätte in “Tešický les“ im Suburbium des Burgwalls von Mikulčice, [in:] L. Poláček, J. Maříková-Kubková (Eds.), Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle, Vol. Internationale Tagungen in Mikulčice 8, Brno, pp. 101-121.

Hladík M. 2013, Severozápadná brána a opevnenie na predhradí hradiska Mikulčice-Valy, Přehled výzkumů, Vol. 53, pp. 39-67.

Hladík M. 2014, Hospodárske zázemie Mikulčíc. Sídelná štruktúra na strednom toku rieky Morava v 9. – 1. polovici 13. storočia, Brno.

Hladík M., Mazuch M. 2010, Problém interpretace vzájemného vztahu sídlištních a pohřebních komponent v prostoru mikulčické raněstředověké aglomerace, Přehled výzkumů 51, pp. 197-207.

Jankovská V., Kaplan M., Poláček L. 2003, Pollenanalytische Forschung in Mikulčice. Bisherige Ergebnisse, Interpretationen, Probleme und Ausblicke auf künftige Arbeiten, [in:] L. Poláček (Ed.), Studien zum Burgwall von Mikulčice V (pp. 39-74). Brno.

Jurko A. 1990, Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie. Bratislava: Príroda.

Kavánová B. 1996, K relativní chronologii keramiky v Mikulčicích, Acta Mus. Moravice, Sci. Soc., 81, pp. 125-154.

Klanica Z. 1964, Vorbericht über die Ergebnisse der Grabung des slawischen Burgwalles in Mikulčice für das Jahr 1963, Přehled výzkumů 1963, 44-51.

Klanica Z. 1965, Vorbericht über die Grabungsergebnisse des altslawischen Burgwalles in Mikulčice für das Jahr 1964, Přehled výzkumů 1965, 55-60.

Klanica Z. 1967, Předběžná zpráva o výzkumu slovanského hradiska v Mikulčicích za rok 1966, okres Hodonín, Přehled výzkumů 1966, 41-45.

Klanica Z. 1968, Výsledky čtrnácté sezóny výzkumu v Mikulčicích,okr. Hodonín, Přehled výzkumů 1967, 61-85.

Klanica Z. 1970, Die Ergebnisse der fünfzehnten Grabungskampagne in Mikulčice (Bez. Hodonín), Přehled výzkumů 1968, 43-52.

Klanica Z. 1974, Vorbericht über die Ergebnisse der zwanzigsten Grabungssaisson in Mikulčice (Bez. Hodonín), Přehled výzkumů 1973, 56-57.

Klanica Z. 1978, Předběžná správa o 23. sezóně výskumu v Mikulčicích, okr. Hodonín, Přehled výzkumů 1976, 52-53.

Klanica Z. 1980, Předběžná správa o výsledcích 24. sezóny výskumu v Mikulčicích, okr. Hodonín, Přehled výzkumů 1977, 56-57.

Klanica Z. 1986, Počátky slovanského osídlení našich zemí, Praha.

Kočár P., Čech P., Kozáková P., Kočárová R. 2010, Environment and Economy of the Early Medieval Settlement in Žatec, Interdisciplinaria archaeologica Natural Sciences in Archaeology, 1(1-2), 45-60.

Kouřil P. 2008, Archeologické doklady nomádského vlivu a zásahu na území Moravy v závěru 9. a v 10. století, [in:] T. Štefanovičová, & D. Hulínek (eds.), Bitka pri Bratislave v roku 907 a jej význam pre vývoj stredného podunajska, Bratislava, pp. 113-135.

Krajňák M., Pukanská K., Bartoš K. 2010, Dokumentácia archeologických artefaktov v rámci GIS prostredníctvom digitálnej fotogrametrie, [in:] E. Blažová, L. Gálová (eds.), GIS v archeológii 2010, Nitra, pp. 121-129.

Látková M. 2012, Vyhodnotenie rastlinných zvyškov z lokality Mikulčice-Valy, Plocha P 2012 (č. 100), rez opevnením. The Institute of Archaeology of the Academy of Science of the Czech Republic at Mikulčice.

Lisá L., Buriánek D., Uher P. 2009, New approach to garnet redistribution during aeolian transport, Geological quaterly, 53(3), 333-340.

Macháček J. et al. 2007, Raně strědověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí, Archeologické rozhledy, 59, 278-314.

Mazuch M. 2005, Mikulčice – Valy (okr. Hodonín) Plocha P 1974-II (č. 46), areál „severní podhradí“. Nálezová správa The Institute of Archaeology of the Academy of Science of the Czech Republic at Mikulčice.

Mazuch M. 2012a, Doklady novověkých aktivit v prostoru zaniklého raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy, Jižní Morava, 48, pp. 7-45.

Mazuch M. 2012b, Výzkum severního podhradí hradiště Valy u Mikulčic: k otázce násilného zániku velkomoravských mocenských center na počátku 10. věku, [in:] J. Doležel, M. Wihoda (eds.), Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci, Brno, pp. 137-159.

Mazuch M. 2013, Prostor severovýchodní brány akropole raně středověkého mocenského centra Mikulčice – Valy, Přehled výzkumů, 53(2), 69-95.

Měřínský Z. 1986, Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů, Památky Archeologické, 77, 18-80.

Neustupný E. 2007, Metoda archeologie, Plzeň.

Opravil E. 1983, Údolní niva v době hradištní. ČSSR – povodí Moravy a Poodří (Studie AÚ ČSAV v Brně, Vol. XI/2), Brno.

Poláček L. (ed.), 2003, Studien zum Burgwall von Mikulčice V, Brno. 2007, Die Rolle der südmährichen Flüsse in der Geschichte Großmährens, [in:] F. Biermann, T. Kersting (eds.), Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum (Vol. Beiträge zu Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 46, pp. 67-78). 2013, Mosty a říční archeologie v Mikulčicích (teze), Přehled výzkumů, 53(2), pp. 23-38.

Poulík J. 1961, Übersicht der Entdeckungen auf dem grossmärischen Burgwalle in Mikulčice im Jahre 1960, Přehled výzkumů, 5, pp. 83-86.

Poulík J. 1975, Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských, Praha.

Procházka R. 1990, Charakteristika opevňovacích konstrukcí převelkomoravských a velkomoravských hradišť na Moravě, [in:] Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Sborník k 80. Narozeninám Jozefa Poulíka, Brno.

Procházka R. 2009, Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku, Brno.

Svobodová H. 1990, Vegetace jižní Moravy v druhé polovině prvého tisíciletí, Archeologické rozhledy, 42, 170-205.

Štelcl J., Tejkal T. 1967, Petrografický příspěvek k archeologickému výskumu velkomoravského hradiště Mikulčice, Archeologické rozhledy, 19, 54-63.

Šušolová J., Hadacz R., Kynický J. 2013, Mikromorfologický popis a analýza půdní chemie vzorků z lokality Mikulčice PL 100. The Institute of Archaeology of the Academy of Science of the Czech Republic at Mikulčice.

Unger J. 2008, Problematika hájitelnosti předvelkomoravských a velkomoravských hradeb, [in:] T. Štefanovičová, D. Hulínek (eds.), Bitka pri Bratislave v roku 907 a jej význam pre vývoj stredného podunajska, Bratislava, pp. 177-182.

Weltje G. J., Tjallingii R. 2008, Calibration of XRF core scanners for quantitative geochemical logging of sediment cores, Theory and application, 274, p. 423-438.