Daleko od przełomu
PDF

Jak cytować

Parczewski, M. (2014). Daleko od przełomu. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (55), 237–253. https://doi.org/10.14746/sa2014LV.8
https://doi.org/10.14746/sa2014LV.8
PDF

Bibliografia

Źródła

ibn Fadlan, Księga, [w:] Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. 3, wyd. A. Kmietowicz, F. Kmietowicz i T. Lewicki, Wrocław 1985.

ibn Rosteh, Księga drogocennych klejnotów, [w:] Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. 2, cz. 2, wyd. T. Lewicki przy współpracy M. Czapkiewicz, A. Kmietowicz i F. Kmietowicza, Wrocław 1977.

Tacyt Publiusz Korneliusz, Germania, tłum. T. Płóciennik, wstęp i komentarz J. Kolendo, Fontes Historiae Antiquae 10, Poznań 2008.

Tacyt Publiusz Korneliusz, Germania, [w:] Tacyt, Dzieła, t. 2, tłum. S. Hammer, Warszawa 1957.

Ciesielska A. 2012, Przemiany kulturowe na obszarze między Odrą a Wisłą na przełomie starożytności i średniowiecza. Studium metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Archeologia Nr 51, Poznań.

Duczko W. 2006, Ruś wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, Warszawa.

Fusek G., Zábojník J. 2010, Frühslawisches Siedlungsobjekt aus Suchohrad. Zur Problematik der langobardisch-slawisches Beziehungen, [w:] Archeológia barbarov 2009, Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes X, Nitra, s. 155-180.

Godłowski K. 1976, Zagadnienie ciągłości kulturowej i kontynuacji osadniczej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim, okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów, Archeologia Polski 21, s. 378-401.

Godłowski K. 1979, Z badań nad zagadnieniem rozprzestrzenienia Słowian w V-VII w. n.e., Kraków.

Godłowski K. 1981, Okres wędrówek ludów na Pomorzu, Pomorania Antiqua 10, s. 65-130.

Godłowski K. 1985, Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim, Kraków.

Godłowski K. 1986, W sprawie lokalizacji siedzib Słowian przed ich wielką wędrówką w V-VII w. (Odpowiedź profesorowi Konradowi Jażdżewskiemu), Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 30 (1983), s. 349-372.

Godłowski K. 1989, Ziemie polskie w okresie wędrówek ludów, [w:] Barbaricum, Warszawa, s. 12-63.

Godłowski K. 2000, Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism pod red. M. Parczewskiego, Kraków.

Godłowski K. 2005, Frühe Slawen in Mitteleuropa. Schriften von Kazimierz Godłowski, Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostgebiete, Bd. 6, Hrsg. von J. Bemmann und M. Parczewski, Neumünster.

Jelínková D. 2012, K otázce datování počátků kultury s keramikou pražského typu na Moravĕ, Přehled výzkumů 53, Brno, s. 7-21.

Kolendo J. 1984, Wenetowie w Europie Środkowej i Wschodniej: lokalizacja i rzeczywistość historyczna, Przegląd Historyczny 75/4, s. 637-653.

Kolendo J. 2008, Komentarze, [w:] Tacyt Publiusz Korneliusz, Germania, tłum. T. Płóciennik, wstęp i komentarz J. Kolendo, Fontes Historiae Antiquae 10, Poznań, s. 105-205.

Korený R. 2005, Čechy v 6. století, Archeologie ve stŕedních Čechách 9, Praha, s.459-552.

Labuda G. 1999, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych,

Poznań.

Makohonienko M. 2000, Przyrodnicza historia Gniezna, Bydgoszcz–Poznań.

Makohonienko M. 2004 Late Holocene Period of Increasing Human Impact (w:) Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland based on isopollen Maps, red. M. Ralska-Jasiewiczowa, Kraków, s. 411-415.

Parczewski M. 1989, Żukowice pod Głogowem w zaraniu średniowiecza, Głogowskie Zeszyty Naukowe II, Głogów.

Parczewski M. 2005, Stan dyskusji polskich archeologów nad etnogenezą Słowian, [w:] Archeologia o początkach Słowian. Materiały z konferencji, Kraków 19-21 XI 2001, red. P. Kaczanowski i M. Parczewski, Kraków, s. 503-512.

Parczewski M. 2007, Zu den frühmittelalterlichen Stammesburgen im Sudetengebiet nach der Auffassung von Krzysztof Jaworski (2005), AAC XLI [2006], s. 187-204.

Profantová N. 2008, Nejstarší slovanské osídlení v Čechách ve svetle nových výzkumú, pŕedevším v Roztokách u Prahy, [w:] XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride. Príspevky slovenských slavistov, red. P. Žeňuch, Bratislava, s. 245-265.

Prostko-Prostyński J. 2011, Herulowie między Wisłą a Bugiem w VI wieku?, Slavia Antiqua 52, s. 155-161.

Sikorski D.A. 2013, Mieszko Pierwszy Tajemniczy i jeszcze bardziej tajemnicza metoda historiograficzna, Roczniki Historyczne 79, s. 184-203.

Strzelczyk J. 1977, Warnowie, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 6, Wrocław, s. 335- 336.

Swoboda W. 1989, Przypisy [do] Prokop z Cezarei, [w:] Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian.

Seria grecka, z. 3. Pisarze z V-X wieku, Prace Slawistyczne 63, wyd. A. Brzóstkowska i W. Swoboda, Wrocław, s. 81-98.

Tobolski K. 2000, Przyroda środkowej Wielkopolski w czasach pierwszych Piastów, [w:] Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie zjazdu gnieźnieńskiego, red. A. Buko i Z. Świechowski, Warszawa, s. 35-42.

Vida T. 2008, Die Langobarden in Pannonien, [w:] Die Langobarden. Das Ende der Völkerwanderung, red. M. Hegewisch, Bonn, s. 73-89.

Wachowski K. 1975, Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku, Wrocław.

Wolfram H. 1996, Germanie, Kraków5.

Zoll-Adamikowa H. 1975, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, cz. 1. Źródła, Wrocław.

Zoll-Adamikowa H. 1979, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, cz. 2. Analiza. Wnioski, Wrocław.

Zoll-Adamikowa H.1988, Przyczyny i formy recepcji rytuału szkieletowego u Słowian nadbałtyckich we wczesnym średniowieczu, Przegląd Archeologiczny 35, s. 183-229.

Zoll-Adamikowa H. 1993, W kwestii genezy słowiańskich praktyk pogrzebowych, [w:] Miscellanea archaeologica Thaddaeo Malinowski dedicata, Słupsk-Poznań, s. 377-385.