Koligacje rodzinne Profesora Stanisława Kurnatowskiego
PDF

Słowa kluczowe

the Kurnatowski family
the Brudzew-Roszków branch
family relations
participants of Polish national uprisings
Poznań Society of Friends of Learning

Jak cytować

Gucia, D., Pihan-Kijasowa, A., & Wojtczak, jakub. (2015). Koligacje rodzinne Profesora Stanisława Kurnatowskiego. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), 29–52. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.2

Abstrakt

In part one, the family relations of professor Stanisław Kurnatowski are presented as a representative of an old noble family from Wielkopolska with Łodzia as its coat of arms. In the second part of the article, fragments of Prof. Kurnatowski’s memoirs are presented as recorded by the authors during a visit paid to the professor in June 2015. He reminisced about his family’s last four generations (his maternal and paternal ancestors from the landed gentry and relations with numerous families).
https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.2
PDF

Bibliografia

Andrzejewska H. i in., red. 2014, Herbarz Pojezierza. Rody ziemiańskie i ich siedziby na ziemi międzychodzko-sierakowskiej, Kraków.

Bednarek J.J. 2004, Szkic dziejów Lututowa. 1405-1945, Lututów.

Dymek P. 2014, 15 Pułk Ułanów Poznańskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków.

Galos A. 1971, Kurnatowski Stanisław Łodzia, w: Polski słownik biograficzny, t. 16, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 245-246.

Grzebień L., Kochanowicz J., Niemiec J., opr., 2000, Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Chyrowie, 1886-1939, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Herbarz Pojezierza 1: http://herbarzpojezierza.pl/dwory-i-palace/gmina-kwilcz-dwor-w-kurnatowicach/(dostęp: 20.08.2015).

Herbarz Pojezierza 2: http://herbarzpojezierza.pl/rodziny-ziemianskie/kurnatowscy-herbu-lodzia/ (dostęp:20.08.2015).

Ilków-Gołąb F. 1933, Mały bohater, Stefcio Kurnatowski, Kraków.

Informator Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.

Janicki A. 2005, Studenci polscy na politechnice ryskiej w latach 1862-1918, t. 2: Album academicum polonorum, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Jurek T., red., 2010-2014, Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Wersja elektroniczna: http://www.slownik.ihpan.edu.pl/ (dostęp: 20.08.2015).

Karnkowski K., opr., Historia rodu Karnkowskich, t. 2: Miejscowości związane z historią rodu, cz. 2, Baden 2012. Wersja elektroniczna: http://www.tnp.org.pl/biblioteka/Content/408.

Kieniewicz S. 1971, Apolinary Stefan Kurnatowski, w: Polski słownik biograficzny, t. 16, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 242-243.

Kijas A. 2005, Rosjanie w Kaliszu i guberni kaliskiej na przełomie XIX/XX wieku (do 1914 roku), w: Polska – Europa – Świat XX wieku. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Włodzimierzowi Bonusiakowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej, red. W. Wierzbieniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 575-588.

Koczerska M. 2000, Aleksander Gieysztor 17 VII 1916 – 9 II 1999. Szkic biograficzny, „Studia Źródłoznawcze”, t. 37, s. 3-12.

Krzymuski J., 2004, Krzymuscy. XVII-XX wiek, Warszawa.

Krzyżanowski H. i L. 2006, Lorentz Stanisław, w: Polski słownik konserwatorów zabytków, red. H. Kondziela, H. Krzyżanowska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Kurnatowski S. 2006, Dwór w Lututowie, „Wiadomości Ziemiańskie”, nr 28, s. 28-34.

Kwilecki A. 1998, Ziemiaństwo wielkopolskie, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.

Kwilecki A. 2001, Ziemiaństwo wielkopolskie. Między wsią a miastem, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Kwilecki A. 2010, Wielkopolskie rody ziemiańskie. Tablice genealogiczne opracował Rafał Prinke, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Leitgeber S . 1981, Kurnatowski Zygmunt, w: Wielkopolski słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.

Leończyk S. 2013, Polscy zesłańcy po powstaniu styczniowym na południu guberni jenisejskiej w drugiej połowie XIX wieku, „Studia Polonijne”, t. 34, Lublin, s. 145-163.

Łepkowski T. 1971, Kurnatowski Zygmunt Aleksander, w: Polski słownik biograficzny, t. 16, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa– Kraków, s. 247-249.

Marszał T. 2005, Jerzy Karol Kurnatowski (1874-1934), „Biuletyn Szadkowski”, t. 5, s. 7-25.

Minakowski M.J. 2011, Elita kresowa i smoleńska, Wyd. Dr Minakowski, Kraków.

Minakowski M.J. 2015, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego. Wersja elektroniczna: http://www.sejm-wielki.pl/ (dostęp: 20.08.2015).

Olejnik T. red. 2007, Sześć wieków Lututowa. Studia i materiały, Wieluń.

Pihan-Kijasowa A. red. 2008, Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-2007. Materiały do Słownika biograficznego Wielkopolan, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.

Pihan-Kijasowa A., Marciniak R., Gucia D. 2012, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1857-2011. Zarys dziejów, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.

Wielgosz Z. 2007, Kazimierz Tymieniecki – człowiek i dzieło – twórca nowoczesnej mediewistyki polskiej, w: K. Tymieniecki, Z dziejów miast i mieszczaństwa w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Wstęp i dobór tekstów Z. Wielgosz, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 9-31.

Zięba A. 2002, Witold Cezary Staniewicz, w: Polski słownik biograficzny, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Warszawa–Kraków, t. 41, s. 563-572.

Żychliński T. 1884, Złota księga szlachty polskiej, R. 6, wyd. Jarosław Leitgeber, Poznań. 50. Jubileusz Towarzystwa Restauratorów na miasto Poznań i okolice, założone 21. września 1878, 1928, Poznań.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kościelec (pow. kaliski), Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilczyn (pow. koniński), Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Białków (pow. kolski), Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Myślibórz (pow. koniński), Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Lututowie, Archiwum Państwowe w Łodzi.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Borównie (pow. częstochowski), Archiwum Państwowe w Łodzi.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Godziesze (pow. kaliski), Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kowale Pańskie (pow. turecki), Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tubądzin, Archiwum Państwowe w Łodzi.

„Dziennik Poznański”, 1978, nr 105 (nekrolog); 1894, nr 105 (nekrolog); 1898, nr 2 (nekrolog).

Kartoteka ewidencji ludności 1870-1931. Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół Akta miasta Poznania.

„Kurier Poznański”, 1939, nr 3 (nekrolog); 1939, nr 17 (nekrolog).

„Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu”. Rok 1873-1878, t. 2, Poznań 1879, s. 360-361.

Teki Dworzaczka. Regestry: http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html/ (dostęp: 5.08.2015).

http://imp2015.daminator.eu/?page_id=84/ (dostęp: 5.08.2015).

http://www.geoinfo.amu.edu.pl/sas/08/2005/03.php/ (dostęp 10.04.2014).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Paszewski/ (dostęp: 10.08.2015)