„Światowid ” ze Zbrucza – kontrowersyjny symbol pogańskiej Słowiańszczyzny
PDF

Słowa kluczowe

the Cumans
sculpting
nomads
the Zbruch Idol
Slavic mythology

Jak cytować

Łuczyński, M. (2015). „Światowid ” ze Zbrucza – kontrowersyjny symbol pogańskiej Słowiańszczyzny. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), 53–85. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.3

Abstrakt

The article is dedicated to the analysis and semantic interpretation of a monument referred to as the Zbruch Idol, discovered in 1848 near Liczkowce in the Ukraine. The author offers arguments in favour of the thesis that the artefact is a quadruple female made of stone by the Cumans in the late 13th/ early 14th century, and that the idol is a synthesis of the Turkish sepulchral sculpture.
https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.3
PDF

Bibliografia

Ağasıoğlu F. 2013, Daşbaba Türkün daş yaddaşi, Baki 2013.

Altinkaynak E. 2004, Dest-i Kipchak stone statues, Karadeniz Araştlrmalari, Sagi 3, s. 78-93.

Altinkaynak E. 2008, The balbals of Dest-i Kipcak, Turkish Studies. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/4 Summer, s. 97-119.

Antoniewicz W. 1928, Archeologia Polski, Warszawa 1928.

Antoniewicz 1970, Posągi, w: Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 4, Wrocław, s. 244-245.

Čausidis N. 2004, Methods of interdisciplinary research of art motifs on tombstones, w: Ethnocultural annals for the study of the culture of eastern Serbia and the neighbouring regions, kn. 1, Сврлиг, s. 135-148.

Demetrykiewicz W. 1910, Figury kamienne tzw. „bab” w Azji i Europie i stosunek ich do mitologii Słowian, Sprawozdania z posiedzeń i czynności Akademii Umiejętności w Krakowie, Wydział Filologiczny, nr 15, s. 2-12.

Demetrykiewicz 1929, O świeżo odkrytych śladach polichromii na posągu tzw. Światowida, Sprawozdania Przegląd Archeologiczny, t. 34, s. 18.

Gieysztor A. 2006, Mitologia Słowian, wyd. 3 Warszawa.

Güneri A.S. 2010, The “Archaeological Sources of the Turkic Culture in Central Eurasia (OTAK)” Project: Works of Mongolian Altai, 2009-2010, w: Ancient cultures of Eurasia. Proceedings of the International conference dedicated to the 100th anniversary of the birth of A. N. Bernshtam, St. Petersburg, p. 264-270.

Güneri A.S. 2012, The “Archaeological Sources of the Turkic Culture in Central Eurasia (OTAK)” Project: Works of Mongolian Altai, 2009-2010-2011, w: Proceedings of the Icea 2011 Demirci. 3rd International Congress of Eurasian Archaeology. Ethno-Cultural History of the Turkic Speaking People of Eurasia, The “Archaeological Sources of the Turkic Culture in Central Eurasia (OTAK)” Project: Works of Mongolian Altai, 2009-2010 23-25 May 2011 Demirci, Manisa, Türkiye, edited by A. Semih Güneri, Demirci, p. 41-188.

Hadaczek K. 1904, Światowid. Szkic archeologiczny, Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne 7, s. 114-121.

Hoppal M. 2008, Szamani euroazjatyccy, Warszawa.

İskenderzade L.A. 2010, Göktürk Dönemi İnsan Figürlü Taş Anıtlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 255-269.

Komar A., Chomajko N. 2013, Idol ze Zbrucza: zabytek z epoki romantyzmu?, Rzeszów.

Koneczny F. 1917, Dzieje Rosyi: Do roku 1449, Warszawa.

Korzon T. 1914, Aleksander Jabłonowski, Kwartalnik Historyczny 28, s. 146-147.

Kotlarczyk J. 1987, Triumfalny słup słonecznego boga, cz. 1, Z Otchłani Wieków 1, s. 36-41.

Kotlarczyk J. 1988, Słonecznego boga – miejsca kultu, Z Otchłani Wieków 2-4, s. 153-168.

Kotlarczyk J. 1993, W poszukiwaniu genezy wielotwarzowych wyobrażeń Światowita, Świętowita, Rujewita i innych, w: Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich, red. Marian Kwapiński, H. Paner, Gdańsk, s. 56-64.

Kozłowski R. 1964, Badania technologiczne posągu Światowida z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Materiały Archeologiczne V, s. 61-67.

Krawczuk A. 1986, Mitologia starożytnej Italii, Warszawa.

Krzak Z. 1992, Światowid – co i kogo przedstawia, Problemy 8, s. 30-39.

Leńczyk G. 1964, Światowid Zbruczański, Materiały Archeologiczne V, s. 5-60.

Leńczyk G. 1965, A jednak autentyczny i słowiański, Z Otchłani Wieków 1, s. 9-17.

Łapiński A. 1984, Światowid czy model świata?, Z Otchłani Wieków 2, s. 128-129.

Łapiński A. 1987, Modele a podobieństwa ukryte, w: Interpretacja dzieła: konferencja w Instytucie Sztuki Przegląd ArcheologicznyN, 5–7 listopada 1984 roku, Wrocław, s. 129-143.

Milošević A. 1987, Prežitak poganskog obreda sahranjivanja na stećcima, Contributions to the History of Art in Dalmatia, Vol. 26. No. 1 April, s. 91-97.

Niederle L. 1953, Rukovĕť slovanských starožitnosti, Praha.

Ögel B. 1948, Türk kilicinin menşe ve tekâmülü hakkinda, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi 6, s. 431-460.

Olszewska A., Simpson S. 2009, Czy istnieją pogańskie piksele? Współczesna ikona Świadowida i wyznaczniki jej świętości, Państwo i społeczeństwo, R. 9, nr 4, s. 115-124.

Ostromęcka-Frączak B. 1985, Terenowe nazwy własne z przyrostkiem -ank(a), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica, Łódź, s. 37-57.

Rawita-Gawroński F. 1922, Kozaczyzna ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVIII-go wieku: zarys polityczno-historyczny, Warszawa–Kraków–Lublin.

Reinach S., 1894, La sculpture en Europe avant les influences gréco-romaines, L’Anthropologie, s. ­18-39.

Reyman T. 1933, Posąg Światowida, Z Otchłani Wieków 1-2, s. 2-16.

Reyman T. 1936, Czym jest posąg ze Zbrucza, Kurier Literacko-Naukowy, R. 13, nr 18, s. 285-287.

Rosen-Przeworska J. 1972, Sur la genese de „Swantowid”, deite slave a quatre visages, Archeologia Polona, 13, s. 111-145.

Rosen-Przeworska J. 1976, Ikonografia wschodnioceltycka, Wrocław.

Rosen-Przeworska J. 1981, Celtycka geneza niektórych wątków wierzeniowych i ikonograficznych u Słowian zachodnich, w: Słowiańszczyzna połabska między Niemcami a Polską, pod red. Jerzego Strzelczyka, Poznań, s. 257-266.

Sadurska A. 1955, Rzymska rzeźba sepulkralna, Meander 10/4, s. 202-214.

Sinko T. 1936, Tajemnica tzw. Światowida, Kurier Literacko-Naukowy, nr 15, s. 227-229.

Skrok Z. 1983, Zagadka Światowita, Mówią wieki nr 8 (305), s. 25-26.

Skrok Z. 2006, Słowiańska moc, czyli o niezwykłym wkroczeniu naszych przodków na europejską arenę, Warszawa.

Słupecki L.P. 1993, Słowiańskie posągi bóstw, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 41, z. 1, s. 33-69.

Słupecki L.P. 2000, Czy w pogańskiej mitologii Słowian istnieli olbrzymi?, w: Archeologia w teorii i w praktyce, Warszawa, s. 447-457.

Słupecki L.P. 2006, Miejsca kultu pogańskiego w Polsce na tle badań nad wierzeniami Słowian, w: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, red. W. Chudziak, S. Moździoch, Toruń, s. 63-82.

Sokołowska J. 1928, Wczesnohistoryczne posągi kamienne odkryte na ziemiach Polski, Światowit 12 (1924-1928), s. 113-151.

Strzelczyk J. 2007, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań.

Šunjić M. 2009, Sredniovjekovni nadgrobni spomenici-stećci na lokalitetu Grebine pored Čeveljuše (Plina) kod Ploča, Opuscula archaeologica 32, 2008, s. 133-166.

Potocki M., Żebrawski T., 1852, Wiadomość o bożyszczu słowiańskiem znalezionem w Zbruczu r. 1848, Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego t. 6 (XXI), Kraków, s. 3-50.

Szafrański W. 1995, Zbruczański „Światowid” trackim monumentem kultowym, Balcanica Posnanensa 7, s. 351-359.

Szymański W. 1965, Nowe sanktuarium kultury czerniachowskiej, Z Otchłani Wieków 1, s. 233-234.

Szymański W. 1966, Posąg ze Zbrucza i jego otoczenie: lata badań, lata wątpliwości, Przegląd Archeologiczny 44, s. 75-116.

Szymański W. 1995, Wyżynne sanktuaria nad Zbruczem – fakty a interpretacje, Acta Archaeologica Carpathica 6, t. 33, s. 219-248.

Szymański W. 1998, Słup ze Zbrucza. Generalia i detale, w: Медобори и духовная культура давнiх, середньовiчних слов’ян (до 150-рiччя виявления Збруцького „Святовита”). Матерiали науковоï конференцiï, (8-9 жовтня 1998 р., Гримайлiв), Львiв, s. 21-29.

Świętosławski W. 2007, Oręż zbruczańskiego Światowida, w: Od pradziejów po współczesność, Acta Archaeologica Lodziensia 53, Łódź, s. 121-125.

Wawrzeniecki M. 1929, Znamiona orjentalne w kamiennym słupie t.z. Swantewita, Wiadomości Archeologiczne 10, s. 154-157.

Zakharov A.A., 1934, The Statue of the Zbrucz, Eurasia Septentrionalis Antiqua 9, pp. 336-348.

Żurowski J. 1934, Uwagi stylistyczne nad posągiem tzw. Światowida ze Zbrucza, Sprawozdania z posiedzeń i czynności, Przegląd Archeologiczny, t. 39, nr 3, s. 33-39.

Абызова Е.Н., Рябцева С.С., О морфологических и стилистических особенностях декора поясных наборов из Пруто-Днестровского междуречья в контексте древностей IX-XI вв., w: Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Материалы международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения выдающегося российского археолога Михаила Петровича Грязнова, Книга 1, Санкт-Петербург 2012, c. 323-330.

Арсланова Ф.X., Чариков А.А. 1974, Каменные изваяния Верхнего Прииртышья, Советская археология № 3, с. 220-235.

Артамонов X.X., 1962, История Хазар, Ленинград.

Ахмедов Н. Р., 2009, Новые материалы к истории престижной узды восточной Европы гуннского и постгунского времени, w: Гунны, Готы и сарматы между Волгой и Дунаем, СПб., с. ­152-166.

Биджиев X.X. 1993, Тюрки северного Кавказа. (Болгары, хазары, карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы: вопросы истории и культуры.), Черкесск.

Брайчевский М.Ю. 1953, Древнеславянское святилище в селе Иванковцы Днестре. Краткие сообщения Института истории материальной культуры LII, с. 43-53.

Брайчевский М.Ю., Довженок В.И. 1967, Поселение и святилище в с. Иванковцы в Среднем Поднестровье, Материалы и исследования по археологии СССР № 139, с. 238-262.

Булачкин К.В. 2012, Збручский идол как модель космоса в языческом мировоззрении восточных славян, Вестник Московского государственного областного гуманитарного института 1, с. 87-95.

Василенко А.И., Блюм Т.В., Ветров В.С. 2007, О древних каменных стелах из окрестностей села Пархоменко Краснодонского района Луганщины, w: Искусство и религия древних обществ, Луганск, с. 72-105.

Веселовский Н.И. 1915, Современное состояние вопроса о «Каменных бабах» или «Балбалах», Записки Одесского Общества Истории и Древностей, т. 32, Одесса, с. 408-444.

Винокур И.С. 1964, Языческие изваяния из с. Ставчаны в Поднестровье, Советская археология 4, с. 210-214.

Винокур И.С. 1967, Языческие изваяния Среднего Поднестровья, Материалы и исследования по археологии СССР 139, с. 136-143.

Винокур С.Ю., Телегин Д. 1994, Археология Украïни, Киев.

Войтов В.Е. 1987, Каменные изваяния из Унгету, w: Центральная Азия: новые памятники письменности и искусства, Москва, с. 92-109, 327-331.

Въжарова Ж. 1986, Средновековното селище с. Гарван, Силистренски окръг VI-XI в., София.

Гераськова Л.С. 1991, Скульптура середньовiчних кочевникiв степiв схiдноï Европи, Киïв.

Герман А., Федоров-Давыдов Г.А. 1966, Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов, Москва.

Грач А.Д. 1961, Древнетюркские изваяния Тувы. По материалам исследований 1953-1960 гг., Москва.

Гримич М. 2013, Дискусійні моменти в трактуванні археологічної спадщини язичництва (погляд етнолога), http://marynahrymych3.blogspot.com/2013/03/blog-post.html [dostęp 20.10.2014].

Грязнов М.П. 1950, Минусинские каменные бабы в связи с некоторыми новыми материалами, Советская археология XII. Москва–Ленинград, с. 128-156.

Грязнов М.П. 1978, К вопросу о сложении культур скифо-сибирского типа в связи с открытием кургана Аржан, Краткие Сообщения Института археологии РАН 154, с. 9-18.

Гугуев Ю.К. 2009, Рассказ Жана де Жуанвиля о похоронах знатного кумана, «Тюркологический сборник 2007–2008. История и культура тюрских народов России и сопредельных стран», с. 124-145.

Гуревич Ф.Д. 1941, Збручский идол, Материалы и исследования по археологии СССР 6, с. ­279-287.

Гуркин С.В. 1987, Половецкие святилища с деревянными изваяниями на Нижнем Дону, Советская археология 4, с. 100-109.

Гуркин С.В. 1998, Святилища половецкого времени с деревянными изваяниями из раскопок Волго-Донской археологической экспедиции ЛОИА АН СССР, Донская археология 1, с. 29-37.

Дашевская О.Д. 1991, Поздние скифы в Крыму, Москва.

Довженок В.И. 1952, Древнеславянские языческие идолы из с. Иванковцы в Поднестровье, Краткие сообщения Института истории материальной культуры XLVIII, с. 136-141.

Доде З.В. 2001, Средневековый костюм народов Северного Кавказа: очерки истории, Москва.

Евглевский А.В. 2013, Культовые памятники половецкого времени: Географический фактор и семиотический анализ, w: Internationales Korrespondenz-Seminar Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik und zur Theorie der Kartographie (Theoretische Probleme der Kartographie und ihrer Nachbardisziplinen), bd. 16, Dresden, pp. 62.

Евглевский А.В., Данилко Н.М. 2012, Культовый комплекс половецкого времени на правобережье Днепра, w: Степи Європи в епоху середньовіччя. Сборник научных статей, т. 10, Донецк, с. 117-134.

Евглевский А.В., Пилипенко Д.В. 2012, Уникальное тюркское стеловидное изваяние из Васильевка (Северное Приазовье), w: Степи Європи в епоху середньовіччя. Сборник научных статей, т. 10, Донецк, с. 135-148.

Евтюхова Л.А. 1952, Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, Материалы и исследования по археологии СССР 24, с. 72-120.

Ермоленко Л.Н., 2008, Изобразительные памятники и эпическая традиция, Томск.

Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К. 2013a, Проблема иконографических истоков половецкой скульптуры и особенное кыпчакское изваяние из урочища Кызлы, News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazachstan, Series of Social and Human Sciences, 3 (289), Almaty, с. 155-164.

Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К. 2013b, Серия новых кыпчакских изваяний из Сары-Арки, Вестник Кемеровского госу­дарственного университета 3 (55), т. 4, с. 18-23.

Забашта Р. 2009, Скульптура слов’ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув’язі), Researches of the Fine Arts 3 (27), Architecture. Fine and Decorative Arts, Kyiv, с. 20-39.

Кислий О.Е., 2009, До питання про антропоморфнi стели пiвнiчного Причерномор’я, Археология 4, с. 3-15.

Колода В.В. 2008, Захоронение каменной бабы на Харьковщине (к вопросу о малоизученном аспекте обрядности половцев), Харьковский археологический сборник 3, Харьков, с. 92-103.

Красильников К.И., Тельнова Л.И. 2000, Половецкие изваяния Среднего Подонцовья: типология, эволуция, хронология (по материалам коллекций луганской области), w: Степи Європи в епоху середньовіччя. Сборник научных статей, т. 1, Донецк, с. 227-244.

Кубарев В.Д. 1979, Древние изваяния Алтая. (Оленные камни), Новосибирск.

Кубарев В.Д. 1984, Древнетюркские изваяния Алтая, Новосибирск.

Кубарев В.Д. 1995, Изваяние с реки Хара-Яма, w: Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая, Барнаул, с. 158-162.

Кубарев Г.В. 2012, К вопросу о женских древнетюркских изваяниях на Алтае, w: Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Материалы международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения выдающегося российского археолога Михаила Петровича Грязнова, Кн. 1, Санкт-Петербург, с. 339-346.

Кубарев Г.В. 2013, Памятники на территории Алтая и Монголии, w: Атлас. Западный тюрский каганат, Астана, с. 607-635.

Кубарев В.Д., Кубарев Г.В. 2009, Новые древнетюркские изваяния Алтая, w: Проблемы археологии, этнографии, антропологии сибири и сопредельных территорий, т. 15, Материалы Итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2009 года, Новосибирск, с. 307-311.

Кубарев Г.В. 2013, Каменные изваяния древних тюрок Южной Сибири. Каталог коллекции Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока и Историко-архитектурного музея под открытым небом ИАЭТ СО РАН, Новосибирск.

Кузнецова А.Я. 1982, Народное искусство карачаевцев и балкарцев, Нальчик.

Кулаков В.И. 1989, Погребения военачальников прусской дружины, Краткие Сообщения Института археологии РАН 198, с. 5-44.

Кулаков В.И. 2003, История Пруссии до 1283 года, Москва.

Кызласов Л.Р. 1964, О назначении древнетюркских каменных изваяний, изображающих людей, Советская археология 2, c. 27-39.

Кызласов Л.Р. 1966, О значении термина «балбал» древнетюркских надписей, w: Тюркологический сборник. К шестидесятилетию А.Н. Кононова, Москва, с. 206-208.

Кызласов Л.Р. 1969, История Тувы в средние века, Москва.

Кызласов Л.Р. 1978, К изучению оленных камней и менгиров, Краткие Сообщения Института археологии РАН 154, c. 25-30.

Ларенок В.А. 2001, Половецкие изваяния из фондов Таганрогского музея-заповедника, Донская археология 1-2.

Леонтьев Н.В., Капелько В.Ф., Есин Ю.Н. 2006, Изваяния и степы окуневской культуры, Абакан.

Ляшко С.М., Фрiдман М.I., 1987, Скiфська антропоморфна скульптура Нижнього Поднiпров’я, Археология 60, с. 71-80.

Масаев М.В. 2005, Збручский идол как символ русского народа и парадигмальный образ восточнославянской цивилизации, Культура народов Причерноморья 65, с. 111-115.

Миненкова Н.Е. 2001, К вопросу о святилищах кочевников X-XIII вв. степей юга восточной Европы (историография проблемы), Донецкий археологический сборник 9, Донецк, с. 98-111.

Могильников В.А. 1969, Исследование малотебенских курганов, Краткие Сообщения Института археологии РАН 120, с. 84-90.

Молев Е.А., Молева Н.В. 2013, Скифские антропоморфные изваяния Северного Причерноморья: эмблемы власти и войны, Вестник Нижегородского Университета им. Н.И. Лобачевского 4 (3), с. 15-21.

Наглер А. 2011, O стилизованных изображениях оленей на оленных камнях центральной Азии, w: „TERRA SCYTHICA”. Materialien des internationalen Symposiums „Terra Scythica” (17.-23. August 2011, Denisov-Höhle, Altai), Novosibirsk, pp. 178-184.

Ольховский В.С., Евдокимов Г.Л. 1994, Скифские изваяния VII-III вв. до н.э., Москва.

Панасюк Н.В., Усачук А.Н. 2012, Находки половецких каменных изваяний в северной части Ергеней, w: Степи Європи в епоху середньовіччя. Сборник научных статей, т. 10, Донецк, с. 149-154.

Панкова С.В. 2000, К вопросу об изваяниях, называемых таштыкскими, w: Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура. Сборник статей к 60-летию М.Л. Подольского, СПб., с. 86-103.

Плетнева С.А. 1974, Половецкие каменные изваяния, Москва.

Плетнева С.А. 1990, Половцы, Москва.

Плетнева С.А. 2003, Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья IV-XIII века, Воронеж.

Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Кубарев Г.В. 2010, Древнетюркские изваяния Чаганбургазы (Юго-восточный Алтай), w: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Материалы Итоговой сессии, Института археологии и этнографии СО РАН 2010 года, т. 16, Новосибирск, с. 289-293.

Рогожинский А.Е. 2010, Новые находки памятников древнетюркской эпиграфики и мону­мен­тального искусства на юге и востоке Казахстана, w: Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана, Алматы, с. 329-344.

Русанова И.П., Тимощук Б.Л. 1986, Збручское святилище: (Предварительное сообщение), Советская археология 4, с. 90-99.

Русанова И.П., Тимощук Б.Л. 1987, По следам Збручского идола, Знание – сила, с. 42-47.

Русанова И.П., Тимощук Б.Л. 1988, Второе Збручское (Крутиловское) святилище (по материалам раскопок 1985 г.), w: Древности славян и Руси, Москва, с. 78-91.

Русанова И.П., Тимощук Б.Л. 1990, Во времена збручского идола, Вопросы истории 8, с. 153-157.

Русанова И.П., Тимощук Б.Л. 2007, Языческие святилища древних славян, Москва.

Рыбаков Б.А. 1968, Святовит-Род, w: Liber Iosepho Kostrzewski Octogenario a veneratoribus dicatus quem Konrad Jażdżewski redigendum curavit, Wrocław, c. 390-394.

Рыбаков Н.И., Краснолуцкий С.А. 2007, Каменные изваяния и стелы Междуречья Июсов, Печища и Малого Озера (новые находки), w: Каменная скульптура и мелкая пластика древних и средневековых народов Евразии. Сборник научных трудов, Труды Советская археология ИПИ, Вып. 3, Барнаул, с. 67-70.

Савинов Д.Г. 1981, Антропоморфные изваяния и вопрос о ранних тюрко-кыргызских связях, Тюркологический сборник 1977 г., Москва, с. 232-248.

Срезневский Й.Й. 1853, Збручский истукан Краковского музея, Записки Императорского Археологического Общества 5, Петербург, с. 163-196.

Тишкин А.А. 2013, «Оленные» камни как отражение культа предков и вождей: Результаты изучения археологических комплексов в долине Буянта (Монгольский Алтай), Краткие Сообщения Института археологии РАН 229, с. 44-56.

Трифонов В.А., 2009, Изображение «близнецов» на дольмене в Джубге, w: Пятая Кубанская Археологическая Конференция. Материалы конференции, Краснодар, с. 365-369.

Федоров Я.А., Федоров Г.С. 1978, Ранные тюрки на северном Кавказе, Москва.

Ханмурзаев И.И. 2009, Кумыкские надгробные памятники (сын таш), w: Тюрки Северного Кавказа: история, археология, этнография: Сборник научных трудов, Под ред. А.А. Глашева, Москва, с. 54-67.

Худяков Ю. С., Комиссаров С.А. 2002, Каменные изваяния и оленные камни Восточного Туркестана (по новым материалам), w: История и культура Востока Азии: материалы междунар. науч. конф. К 70-летию В.Е. Ларичева, № 2, Новосибирск, с. 171-177.

Чариков А.А. 1979, О локальных особенностях каменных изваяний Прииртышья, Советская археология 2, с. 179-190.

Чурилова Л.Н., 1990, О семантике рисунков на половецких изваяниях, w: Исследования по археологии Поднепровья, Днепропетровск, с. 124-137.

Чурилова Л.Н., 1991, До питання про семантику кам’яних статуй євразійських степів, w: Вчений-подвижник: Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнав­ця та етнографа Д.І. Яворницького. (Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження вченого), Дніпропетровськ.

Чурилова Л.Н., 2014, Хранители вечности („Каменные бабы”): Каталог, Донецк.

Шарафутдинов И.Н. 2008, Некоторые вопросы семантики древнетюркских каменных изваяний в отечественной историографии, Историография и источниковедение, с. 203-206.

Шарипов Р.Г. 2014, Мировоззрение древнетюркской кочевой элиты и культ каменных изваяний, Вестник Башкирского университета, № 1, т. 19, с. 324-330.

Швецов М.Л. 2000, Святилища степного населения восточно-европейских степей эпохи средневековья, w: Проблемы древней архитектуры. Сборник статей, Донецк, с. 39-40.

Шер Я. А. 1966, Каменные изваяния Семиречья, Москва.

Щеглов О.М. 1968, Херсонеськи антропоморфнi стели з врiзними зображеннями, Археология, т. 21, с. 214-221.

Щепинський А.О. 1973, Антропоморфнi стели Пiвнiчного Причерномор’я, Археология 9, с. 21-28.

Ягодинська М., 2012, Літописна Теребовля: етапи заселення, Волино-Подільські Археологічні Студії, Вип. ІІІ, Луцьк, с. 76-85.