The Menippean Letter or the Menippean Epistolary Satire? Remarks on Selected Enlightenment Letters
PDF (English)

Słowa kluczowe

letter
Menippean satire
Enlightenment

Jak cytować

Szczot, M. (2017). The Menippean Letter or the Menippean Epistolary Satire? Remarks on Selected Enlightenment Letters. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 27(3), 313–326. https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.17

Abstrakt

This article focuses on the interpretation of the Menippean letters selected from the Polish literature of the Age of Enlightenment.

https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.17
PDF (English)

Bibliografia

Primary sources:

Diogenes Laertios. Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Transl. and ed. I. Krońska. 1982. Warszawa.

Korespondencja Ignacego Krasickiego. In private papers of L. Bernacki. Publ. by Z. Goliński, M.

Klimowicz, R. Wołoszyński. Ed. T. Mikulski. Vol. 2: 1781–1801. 1958. Wrocław.

Krasicki, I. Pisma poetyckie. Ed. by Z. Goliński. Vol. II. 1976. Warszawa.

Krasicki, I. Rozmowy zmarłych. Introd. and comm. by Z. Libera. 1987. Warszawa.

Krasicki, I. Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych. 1781. Warszawa-Lwów.

Lukian. Dialogi. Transl. by M.K. Bogucki, comm. by W. Madyda. Vol. II. 1962. Wrocław–Warszawa–Kraków.Molski, M. List młodzieży narodowej do dobrych Polek. In Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i Sejmu Grodzieńskiego 1793 roku. Ed. by K. Maksimowicz. 2008. Gdańsk.

Węgierski, T. K. Organy. Poema heroi–komiczne w sześciu pieśniach. Ed. by W. Gomulicki. 1956 Warszawa.

Secondary sources:

Aleksandrowska 1993: Aleksandrowska, E. 1993. “Satyry i pamflety na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny. Oprac. i przyg. do druku z papierów Romana Kalety.” Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 3: 33–85.

Aleksandrowska 1995: Aleksandrowska, E. 1995. “Problem zdrady na podstawie «Satyr i pamfletów na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny (1774–1832)».” In Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w. Ed. by A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa.

Chachulski 2006: Chachulski, T. 2006. Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji «głębokiej» Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku. Warszawa.

Courtney 1962: Courtney, E. 1962. “Parody and Literary Allusion in Menippean Satire.” Philologus 106: 86–100.

Dmochowski 1956: Dmochowski, F. K. 1956. Sztuka rymotwórcza. Ed. by S. Pietraszko. Wrocław. Giangrande 1972: Giangrande, L. 1972. The Use of Spoudaiogeloion in Greek and Roman Literature. Paris.

Goliński 1976: Goliński, Z. 1976. Przypisy. In Pisma poetyckie by I. Krasicki. Ed. by Z. Goliński. Vol. 2. Warszawa.

Goliński 1979: Goliński, Z. 1979. Ignacy Krasicki. Warszawa.

Gomulicki 1956: Gomulicki, W. 1956. “Nad klawiaturą «Organów» Kajetana Węgierskiego.” In T. K. Węgierski. Organy. Poema heroi–komiczne w sześciu pieśniach. Ed. by W. Gomulicki, 66–78. Warszawa.

Gomulicki 1976: Gomulicki, W. 1976. Komentarz. In Pisma poetyckie by I. Krasicki. Ed. by Z. Goliński. Vol. 2. Warszawa.

Helm 1906: Helm, R. 1906. Lucian und Menipp. Leipzig–Berlin.

Holzman 1984: Holzman, K. 1984. “Z rozważań nad strukturą dialogu. Elementy dialogowe w tekstach ciągłych Lukiana.” Pamiętnik Literacki 3: 163–185.

Holzman 1988: Holzman, K. 1988. Studia o technice literackiej i osobowości twórczej Lukiana. Warszawa.

Kaczyński 2001: Kaczyński, P. 2001. Niedokończona podróż. Proza Tomasza Kajetana Węgierskiego. Studia i przekroje. Wrocław.

Kaleta 1950: Kaleta, R. 1950. “Poezja antytargowicka i jakobińska.” Pamiętnik Literacki 41 (3–4): 936–64.

Korus 1982: Korus, K. 1982. Poetyka Lukiana z Samosat. Kryteria oceny i wartościowania. Kraków.

Korus 1986: Korus, K. 1986. “Funktionen der Literarischen Gattungen bei Lukian.” Eos 74: 29–38.

Korus 1990: Korus, K. 1990. “Wokół teorii satyry menippejskiej.” Eos 78: 119–131.

Korus 1991: Korus, K. 1991. Die griechische Satire. Die theoretischen Grundlagen und Ihre Anwendung auf Homers Epik. Kraków.

Korus 2003: Korus, K. 2003. Grecka proza poklasyczna. Kraków.

Kostkiewiczowa 1975: Kostkiewiczowa, T. 1975. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia. Warszawa.

Kostkiewiczowa 1980: Kostkiewiczowa, T. 1980. “O języku poetyckim Ignacego Krasickiego.” Pamiętnik Literacki 2: 123–163.

Kostkiewiczowa 1997: Kostkiewiczowa, T. 1997. Studia o Krasickim. Warszawa.

Kostkiewiczowa 2002: Kostkiewiczowa, T. 2002. “Ignacego Krasickiego «Wiersze z prozą».” Wiek Oświecenia 18: 99–132.

Kott 1976: Kott, W. 1976. Pisma wybrane. Vol I: Wokół literatury. Ed. by T. Nyczek. Warszawa.

Kristeva 1988: Kristeva, J. 1988. “Słowo, dialog, powieść.” In Bachtin. Dialog. Język. Literatura. Ed. by E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Transl. by W. Grajewski, 394–418. Warszawa.

Krzywy 2004: Krzywy, R. 2004. “List – relacja podróżnicza – satyra menippejska. Kształt gatunkowy «Podróży z Warszawy do Biłgoraja» Ignacego Krasickiego.” In Wokół reportażu podróżniczego. Ed. by E. Malinowska, D. Rott, A. Budzyńska Daca (co-oper.), 55–68. Katowice.

Kupis 2000a: Kupis, B. 2000a. “Diatryba cynicko–stoicka a diatryba sekstyjczyków w Rzymie.” Meander 2: 139–151.

Kupis 2000b: Kupis, B. 2000b. “Diatryba w szkole Kwintusa Sekstiusza a diatryba w zbiorku «Sentencji» Sekstusa.” Meander 3: 203–219.

Leśnodorski 1933: Leśnodorski, Z. 1933. Lucjan w Polsce. Kraków.

Madyda 1962: Madyda, W. 1962. “Skala wartości w dziele Lukiana.” Meander 11–12: 507–536.

Magryś 2001: Magryś, R. 2001. “O artyzmie «Podróży z Warszawy do Biłgoraja» Ignacego Krasickiego.” Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie 41: 37–55.

Maksimowicz 1981: Maksimowicz, K. 1981. “Arcywzory kobiet sprzedajnych w satyrze menippejskiej Marcina Molskiego z czasu konfederacji targowickiej pt. «List młodzieży narodowej do dobrych Polek».” In Ethos rycerski w historii, literaturze i kulturze. Ed. by A. Ryłko-Kurpiewska and M. Sacha, 143–54. Gdańsk.

Maksimowicz 2008: Maksimowicz, K. 2008. Komentarz. In Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i Sejmu Grodzieńskiego 1793 roku. Ed. by K. Maksimowicz. Gdańsk.

Mandybur 1891: Mandybur, T. 1891. “Ignacy Krasicki w stosunku do Lucyana i Erazma z Rotterdamu.” Ateneum 4: 41–56.

Matuszewska 1980: Matuszewska, P. 1980. “Wolter w twórczości Krasickiego.” Pamiętnik Literacki 2: 53–64.

Matuszewska 2002: Matuszewska, P. 2002. List poetycki. In Słownik literatury polskiego oświecenia. Ed. by T. Kostkiewiczowa, 278–83. Wrocław–Warszawa–Kraków.

Niedzielski 1966: Niedzielski,Cz. 1966. O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (Podróż – Powieść – Reportaż). Toruń.

Passi 1980: Passi, I. 1980. Powaga śmieszności. Transl. by K. Minczewska-Gospodarek Introd. by E. Borowiecka. Warszawa.

Piszczkowski 1969: Piszczkowski, M. 1969. Ignacy Krasicki. Monografia literacka. Kraków.

Podbielski 2005: Literatura Grecji starożytnej. Vol. II: Proza historyczna – Krasomówstwo –Filozofia i nauka – Literatura chrześcijańska, Ed. by H. Podbielski. Lublin.

Pszczołowska 1998: Pszczołowska, L. 1998. Wiersz polski. Zarys historyczny. Wrocław.

Pusz 1984: Pusz, W. 1984. “Okoliczności rozkwitu epistolografii menipejskiej w późnym oświeceniu.” Pamiętnik Literacki 1: 33–79.

Pusz 1985: Pusz, W. 1985. Epistolografia menipejska w oświeceniu postanisławowskim. Łódź.

Pusz 1996: Pusz, W. 1996. Marcin Molski (1752–1822). In Pisarze polskiego oświecenia, Pisarze polskiego oświecenia. Ed. by Z. Goliński, T. Kostkiewiczowa. Vol. III, 505–28. Warszawa.

Sinko 1916: Sinko, T. 1916. “O tzw. diatrybie cyniczno–stoickiej w Rzymie.” Eos 21: 21–63.

Sinko 1974: Sinko, T. 1974. Literatura grecka. Vol. II. Part I. Kraków.

Sinko 1961: Sinko, Z. 1961. Powieść angielska XVII wieku a powieść polska lat 1764–1830. Warszawa.

Smolarski 1918: Smolarski, M. 1918. Studya nad Wolterem w Polsce. Lwów.

Stasiewicz 2012: Stasiewicz, P. 2012. Poezja Tomasza Kajetana Węgierskiego. Białystok.

Szczot 2008: Szczot, M. 2008. Gry komunikacyjne. O satyrach menippejskich Lukiana. Poznań.

Szczot 2010: Szczot, M. 2010. “Między sacrum a profanum. Rozważania o dialogach zmarłych Lukiana z Samosat i Ignacego Krasickiego.” Napis 16: 269–280.

Szczot 2013: Szczot, M. 2013. Od Herkulesa do „żony wyćwiczonej.” W kręgu staropolskich satyr menippejskich. Poznań.