Staging in the Medieval Theatre and Text
PDF (English)

Słowa kluczowe

theatre
chronicle
staging
narration

Jak cytować

Bering, P. (2017). Staging in the Medieval Theatre and Text. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 27(3), 29–34. https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.3

Abstrakt

The present paper deals with different forms of staging, which are found in dramatic medieval forms and in narrative texts. As well in the theatre as in the text instructions for staging help to understand a sender’s message.

https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.3
PDF (English)

Bibliografia

Primary sources:

Agenda secundum cursum et rubricam Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis. 1533. Lipsiae.

Dramaty staropolskie. Vol. 2. Ed. by J. Lewański. 1959. Warszawa.

Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim. Ed. by J. Okoń. 1971. Wrocław.

Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI w. Preface and comm. by J. Lewański. 1999. Lublin.

Magistri Vincentii dicti Kadłubek. Chronica Polonorum. Ed. by M. Plezia. MPH, n.s., vol. 11. 1994. Cracoviae.

Secondary sources:

Balme 2002: Balme, Ch. 2002. Wprowadzenie do nauki o teatrze. Trans. and suppl. by W. D udzik and M. Leyko. Warszawa.

Bering 1994: Bering, P. 1994. “Sztuka aktorska i reżyserska w świetle przekazów średniowiecznych i staropolskich.” Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 10: 127–36.

Brogi-Bercoff 1985: Brogi-Bercoff, G. 1985.“‘Teatralność’ dziejopisarstwa renesansu i baroku.” In Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce. Ed. by H. Dziechcińska. Warszawa.

Dąbrówka 2001: Dąbrówka, A. 2001. Teatr i sacrum w średniowieczu. Religia–cywilizacja–estetyka. Wrocław.

Kindermann 1957: Kindermann, H. 1957. Theatergeschichte Europas. Salzburg.

Lalewicz 1983: Lalewicz, J. 1983. “Retoryka kategorii osobowych. Zarys problematyki. In Tekst i zdanie. Ed. by T. Dobrzyńska and E. Janus. Wrocław.

Lewański 1965: Lewański, J. 1965. “Dramat i dramatyzacje liturgiczne w Średniowieczu polskim.” Musica Medii Aevi 1.

Lewański 1981: Lewański, J. 1981. Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce. Warszawa.

Michałowska 1993: Michałowska, T. 1993. „Między słowem mówionym a pisanym. (O poezji polskiej późnego średniowiecza).” In Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Ed. by T. Michałowska. Warszawa.

Modzelewski 1964: Modzelewski, Z. 1964. “Estetyka średniowiecznego dramatu liturgicznego: cykl Wielkiego Tygodnia w Polsce.” Roczniki Humanistyczne 12: 5–69.

Nowé 1996: Nowé, J. 1996. “Die Regie als gestaltende und symbolistiftende Instanz des `Alsfelder Passionspiels’.” In European Theatre 1470–1600. Traditions and transformations. Ed. by M. Gosman,and R. Walthaus, 1–17. Groningen.

Praz 1970: Praz, M. 1970. Mnemosyne. The Parallel between Literature and the Visual Arts. Princeton.

Targosz 1980: Targosz, K. 1980. “Gesta principum recitata. “Teatr czynów polskich władców” Galla Anonima.” Pamiętnik Teatralny 29, vol. 2 (114): 141–178.

Ullmann 1985: Ullman, W. 1985. Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu. Łódź.

Wojtowicz 2004. Wojtowicz, W. 2004. “Niektóre aspekty retoryczne Prologu ‘Kroniki’ Mistrza

Wincentego.” In Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej. Ed. by J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowska, 41–51. Białystok.

Wójcik 2006: Wójcik, R. 2006. Opusculum de arte memorativa Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku. Poznań.

Ziomek 1977: Ziomek, J. 1977. “Projekt wykonawcy w dziele literackim a problemy genologiczne.” In Problemy odbioru i odbiorcy. Ed. by T. Bujnicki and J. Sławiński. Wrocław.