Klaudiusz Elian o nazwach młodych zwierząt („De natura animalium” VII 47)

Main Article Content

Elwira Kaczyńska

Abstrakt

In his work entitled On the Characteristics of Animals (VII 47), Claudius Aelianus discusses numerous Ancient Greek names of wild animals, especially their young. He registers as many as 18 different appellatives referring to young animals as well as ten poetic or dialectal terms for mature ones. The aim of the present study is to analyze the Ancient Greek words denoting young animals quoted by the Roman writer from the viewpoint of etymology and word-formation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczyńska, E. (2018). Klaudiusz Elian o nazwach młodych zwierząt („De natura animalium” VII 47). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 28(1), 33–48. https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.2
Dział
COMMENTATIONES

Referencje

 1. Teksty źródłowe, przekłady, komentarze
 2. Hansen 2005: Hesychii Alexandrini Lexicon, vol. III (Π–Σ), ed. P.A. Hansen, Berlin-New York 2005.
 3. Komornicka 2004: Klaudiusz Elian, Nowe ciekawostki o zwierzętach, przeł. A.M. Komornicka, „Meander” 59.5‒6 (2004), 391‒403.
 4. Komornicka 2005: Klaudiusz Elian, O właściwościach zwierząt (wybór), przeł. i oprac. A.M. Komornicka, Warszawa 2005.
 5. Latte 1953–1966: Hesychii Alexandrini Lexicon, vol. I–II, ed. K. Latte, Hauniae 1953–1966.
 6. Maspero 1998 = Claudio Eliano, La natura degli animali, vol. I–II, ed. F. Maspero, Milano 1998.
 7. Scholfield 1959: Aelian, On the Characteristics of Animals, transl. A.F. Scholfield, vol. II, London-Cambridge (Mass.) 1959.
 8. Opracowania
 9. Abramowiczówna 1958–1965: Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. I–IV, Warszawa 1958–1965.
 10. Andriotis 1974: N. Andriotis, Lexikon der Archaismen in neugriechischen Dialekten, Wien 1974.
 11. Aura Jorro 1985–1993: F. Aura Jorro, Diccionario Micénico, vol. I–II, Madrid 1985–1993.
 12. Babiniotis 2002: Γ.Δ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας με σχόλια για την σωστή χρήση των λέξεων, Αθήνα 2002.
 13. Babiniotis 2011: Γ.Δ. Μπαμπινιώτης, Ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 2011.
 14. Benveniste 2001: É. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, vol. I, Torino 2001.
 15. Beekes 2010: R. Beekes, Etymological Dictionary of Greek, vol. I‒II, Leiden–Boston 2010.
 16. Boisacq 1916: É. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Heidelberg–Paris 1916.
 17. Boryś 2005: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
 18. Buck 2009: C.D. Buck, Comparative Grammar of Greek and Latin, Chicago 2009.
 19. Chantraine 1933: P. Chantraine, La formation des noms en grec ancient, Paris 1933.
 20. Chantraine 1977: P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, vol. IV.1, Paris 1977.
 21. Cooper 1998: J.C. Cooper, Zwierzęta symboliczne i mityczne, przeł. A. Kozłowska-Ryś, L. Ryś, Poznań 1998.
 22. Debrunner 2013: A. Debrunner, Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική, Θεσσαλονίκη 2013.
 23. Dornseiff, Hansen 1978: F. Dornseiff, B. Hansen, Reverse-Lexicon of Greek Proper-Names, Chicago 1978.
 24. Frisk 1962: Hj. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, vol. II, Heidelberg 1962.
 25. Furnée 1979: E.J. Furnée, Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen, The Hague 1979.
 26. Greppin 1983: J.A.C. Greppin, An Etymological Dictionary of the Indo-European Components of Armenian, „Bazmavep“ 141 (1983), 235–323.
 27. Ikonomu 1984: Μ.X. Οικονόμου, Γραμματική της αρχαίας ελληνικής, Θεσσαλονίκη 1984.
 28. Jakow 2005: Δ.Ι. Ιακώβ (red.), Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 2005.
 29. Kaczyńska, Witczak 2005: E. Kaczyńska, K.T. Witczak, Remarks on Some Doric Elements in the Modern Greek Dialects of Crete, „Eos” 92.1 (2005), 113–114.
 30. Kaczyńska, Witczak 2007: E. Kaczyńska, K.T. Witczak, Mustelidae in the Cretan Dialect of Modern Greek, „Eos” 94 (2007), 298–302.
 31. Kazazis, Karanastasis 2001‒2003: Ι.Ν. Καζάζης, Τ.Α. Καραναστάσης, Επιτομή του λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100–1669 του Εμμανουήλ Κριαρά, vol. I–II, Θεσσαλονίκη 2001‒2003.
 32. Kitchell 2014: K.F. Kitchell, Animals in the Ancient World from A to Z, London–New York 2014.
 33. Liddell, Scott 1996: H.G. Liddell, R. Scott, Greek-English Lexicon with a Revised Supplement, Oxford 1996.
 34. Malinowski 2003: G. Malinowski, Zwierzęta świata antycznego. Studia nad Geografią Strabona, Wrocław 2003.
 35. Malinowski 2007: G. Malinowski, Agatarchides z Knidos, Dzieje, Wrocław 2007.
 36. Mayenowa 1975: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. IX, red. M.R. Mayenowa, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975.
 37. Minas 2006: Κ. Μηνάς, Λεξικό των ιδιωμάτων της Καρπάθου, Κάρπαθος 2006.
 38. Morta 1998: K. Morta, Indyjskie mrówki, w: Cognoscere causas. Człowiek a natura w cywilizacji starożytnej Grecji i Rzymu, red. Z. Głombiowska, Gdańsk 1998, 183–196.
 39. Morta 2004: K. Morta, Świat egzotycznych zwierząt u Solinusa, Wrocław 2004.
 40. Neumann 1992: G. Neumann, Griechisch μολοβρός, „Historische Sprachforschung” 105.1 (1992), 75‒80.
 41. Orel 1998: V. Orel, Albanian Etymological Dictionary, Leiden–Boston–Köln 1998.
 42. Osthoff 1901: H. Osthoff, Etymologische parerga, vol. I, Leipzig 1901.
 43. Papanastassiou 2014: G. Papanastassiou, Structure and Origin of Greek Lexicon, w: Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, vol. II, red. G.K. Giannakis, Leiden–Boston 2014, 110‒118.
 44. Papanastassiou 2015: G.C. Papanastassiou, General Characteristic of the Ancient Greek Vocabulary, w: A History of Ancient Greek: From the Beginnings to Late Antiquity, vol. I, red. A.-F. Christidis, Cambridge 2015, 654‒666.
 45. Pokorny 1959: J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern–Münich 1959.
 46. Prellwitz 1892: W. Prellwitz, Etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache, Göttingen 1892.
 47. Risch 1974: E. Risch, Wortbildung der homerischen Sprache, Berlin–New York 1974.
 48. Schwyzer 1904: E. Schwyzer, Etymologisches und grammatisches, „Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen” 37 (1904), 146–150.
 49. Schwyzer 1939: E. Schwyzer, Griechische Grammatik, vol. I, München 1939.
 50. Shipp 1979: G.P. Shipp, Modern Greek Evidence for the Ancient Greek Vocabulary, Sydney 1979.
 51. Sihler 1995: A.L. Sihler, New Comparative Grammar of Greek and Latin, New York–Oxford 1995.
 52. Smoczyński 2007: W. Smoczyński, Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wilno 2007.
 53. Sophocles 1975: E.A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods, Hildesheim–New York 1975.
 54. Strömberg 1944: R. Strömberg, Griechische Wortstudien. Untersuchungen zur Benennung von Tieren, Pflanzen, Körperteilen und Krankheiten, Göteborg 1944.
 55. Van Windekens 1986: A.J. Van Windekens, Dictionnaire étymologique complémentaire de la langue grecque, Leuven 1986.
 56. Vasmer 1987: М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, vol. III, Moskwa 1987.
 57. Waśkowski 2017: K. Waśkowski, Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzykowe, Nowy Targ 2017.
 58. Witczak 2005: K.T. Witczak, Język i religia Luzytanów. Studium historyczno-porównawcze, Łódź 2005.
 59. Witczak 2013: K.T. Witczak, Hystrix in Greek, „Studia Ceranea” 3 (2013), 177–185.