Jana ze Stobnicy (1470–1519) wykład o Grecji. Inspiracje Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (1405–1464)
PDF

Słowa kluczowe

Renaissance literature
geography
Greece
Polish culture

Jak cytować

Zawadzki, R. K. (2018). Jana ze Stobnicy (1470–1519) wykład o Grecji. Inspiracje Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (1405–1464). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 28(1), 103–119. https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.6

Abstrakt

The article offers insights on the reception and cultural transmission of one of the most important Renaissance texts entitled De Europa written by Aeneas Silvius Piccolomini, an Italian scholar (he became Pope Pius II in 1458). His work was adopted and adapted by the Polish scholar Jan of Stobnica. In his dissertation Introductio in Ptolemaei cosmographiam cum longitudinibus et latitudinibus regionum et civitatum celebriorum, he took up all issues of Piccolomini`s treatise, including geographical and historical aspects of Greece. His attitude to this material was very positive. The article considers the motifs of Greek districts, such as Macedonia, Thessaly, Boeotia, Attica, the Peloponnese, the Isthmus, Achaea, Acarnania, Epirus, and the significance of Greece for Polish Renaissance culture.
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.6
PDF

Bibliografia

Teksty źródłowe

Jan ze Stobnicy, Introductio in Ptolemaei cosmographiam cum longitudinibus et latitudinibus regionum et civitatum celebriorum, ed. F. Ungler, Kraków 1512.

Jan ze Stobnicy, Introductio in Ptolemaei cosmographiam cum longitudinibus et latitudinibus regionum et civitatum celebriorum, ed. H. Wietor, Kraków 1517.

Opracowania

Barycz 1935: H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935.

Barycz 1935: H. Barycz, Ślązacy na Uniwersytecie Jagiellońskim od XV–XVIII wieku, Katowice 1935.

Barycz 1948: H. Barycz, Ślązacy w polskiej kulturze umysłowej na tle polsko-śląskich związków duchowych w przeszłości, w: Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk, t. II. Wrocław 1948,

–562.

Bisaha 2013: N. Bisaha, Introduction, w: Aeneas Silvius Piccolomini, Europe (c. 1400–1458), translated by R. Brown, ed. N. Bisaha, Washington 2013.

Gniadek 1956: S. Gniadek, Traktat semantyczny Jana ze Stobnicy, w: „Sprawozdania Poznańskiego TPN” 1 (1956).

Buczek 1963: K. Buczek, Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku: zarys analityczno – syntetyczny, Wrocław 1963.

Iłowiecki 1982: M. Iłowiecki, Dzieje nauki polskiej, Warszawa 1981.

Knoll 2016: P.W. Knoll, „A Pearl of Powerful Learning”. The University of Cracow in the Fifteenth Century, Leiden 2016.

Michalski 1913: K. Michalski, Jan ze Stobnicy jako przedstawiciel skotyzmu w Polsce, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń AU” 18 (1913), 12–13.

Michalski 1915: K. Michalski, Michał z Bystrzykowa i Jan ze Stobnicy jako przedstawiciele skotyzmu w Polsce, „Archiwum Komisji Badania Historii Filozofii w Polsce”, t. I, część 1 (1915), 21–80.

Michałowska 1997: T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1997.

Ojrzyński 2014: R. Ojrzyński, Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II), Warszawa 2014.

Palacz 1970: R. Palacz, Jan ze Stobnicy, w: „Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce” 1 (1970), 23–38.

Rott 1995: D. Rott, Staropolskie chorografie, Katowice 1995.

Skubała-Tokarska 1983: Z. Skubała-Tokarska, Organizacja nauki w Polsce, w: Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce, Warszawa 1983.

Staszewski 1966: J. Staszewski, Historia nauki o Ziemi w zarysie, Warszawa 1966.

Szelińska 1980: W. Szelińska, Chorografia Regni Poloniae Jana Długosza, Kraków 1980.

Szelińska 1984: W. Szelińska, Jan Długosz, storico o primo geografo polacco, Wrocław 1984.

Tarnowska 1962–1964: I. Tarnowska, Jan ze Stobnicy, w: Polski Słownik Biograficzny t. X, Wrocław 1962–1964; 480–481.

Wielgus 2005: S. Wielgus, Zachodnia i polska nauka średniowieczna – encyklopedycznie, Płock 2005.

Zawadzki 2013: R.K. Zawadzki, Wawrzyniec Korwin – życie i twórczość renesansowego humanisty, Częstochowa 2013.