Epigrafika łacińska w farze poznańskiej. Inskrypcje w ołtarzach i kaplicach świętych jezuickich

Main Article Content

Rafał Rosół

Abstrakt

Rosół Rafał, Epigrafika łacińska w farze poznańskiej. Inskrypcje w ołtarzach i kaplicach świętych jezuickich (Latin Epigraphy in the Parish Church in Poznań. Inscriptions in the altars and chapels of the Jesuit Saints).The paper deals with some Latin inscriptions from the Parish Church in Poznań (the former Jesuit Church). The material under consideration is located in two altars and five chapels devoted to the Jesuit Saints. The author provides a critical edition of the texts, their Polish translations, as well as a commentary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
COMMENTATIONES

Bibliografia

 1. Teksty źródłowe, przekłady
 2. Beatificatio et canonizatio ven. servi Dei Ioannis Francisci Regis Sacerdotis Professi Societatis Iesu, Roma 1710.
 3. Breviarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi iussu editum, et Clementis VIII primum, nunc denuo Urbani VIII auctoritate recognitum, Roma 1632.
 4. Giordano Cascini, De vita et inventione S. Rosaliae, virginis Panormitanae commentarium breve, Panormum (= Palermo) 1631.
 5. List ks. Antoniego Laubitza do ks. Antoniego Stychla z dnia 5 września 1913 r. – Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, KF 774 (dokumenty niepaginowane).
 6. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. 3, poprawione, Poznań–Warszawa 1990 [tzw. Biblia Tysiąclecia, w skrócie: BT].
 7. Quaedam ex constitutionibus cum regulis communibus Societatis excerpta, Roma 1560.
 8. Sancti Ignatii de Loyola Constitutiones Societatis Jesu, t. I: Monumenta Consitutionum praevia, Roma 1934 (Monumenta Ignatiana ex autographis vel ex antiquioribus exemplis collecta, series tertia).
 9. Sancti Ignatii de Loyola Constitutiones et Regulae Societatis Jesu, t. III: Regulae Societatis Iesu (1540–1556), ed. D.F. Zapico, Roma 1948 (Monumenta Ignatiana ex autographis vel ex antiquioribus exemplis collecta, series tertia).
 10. Opracowania
 11. Błaszczyk 2008: I. Błaszczyk, Konserwacja zabytków ruchomych w Poznaniu w latach 1990– 2007, Poznań 2008.
 12. Danielski 1976: W. Danielski, Brewiarz, w: Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz i in., t. II, Lublin 1976, kol. 1064–1071.
 13. Dubowski 1956: A. Dubowski, Zabytkowe kościoły Wielkopolski, Poznań 1956.
 14. Grzebień 2004: L. Grzebień (red.), Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy. 1564–1995, wyd. 2, Kraków 2004.
 15. Kurzawa 1997: Z. Kurzawa, Ołtarz św. Franciszka Ksawerego w kościele pojezuickim w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania 4 (1997), 276–283.
 16. Kurzawa – Kusztelski 1998: Z. Kurzawa, A. Kusztelski (red.), Katalog zabytków sztuki. Miasto Poznań, cz. II. Śródmieście. Kościoły i klasztory 1, Warszawa 1998.
 17. Lewandowski 2009: M. Lewandowski (autor podpisów zdjęć) w: P. Skórnicki (fot.), Fara Church. Pfarrkirche. Fara, Poznań 2009.
 18. Owczarzak 2009: P. Owczarzak, Pierwsza parafia miasta. Przewodnik po farze poznańskiej, Poznań 2009.
 19. Rosół 2018: R. Rosół, Łacińskie epitafia w farze poznańskiej, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 1 (2018), 187–203.
 20. Szczepaniak 1996: M. Szczepaniak, Fara poznańska. Przewodnik, wyd. 2, popr., Poznań 1996.
 21. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu: http://www.poznan.uw.gov.pl.
 22. Zwolski 1936: S. Zwolski, Przewodnik po farze poznańskiej, Poznań 1936.
 23. Zaleski 1996: W. Zaleski, Święci na każdy dzień, wyd. uzupełnione, Warszawa 1996.