„Ponadczasowość” piśmiennictwa retorycznego
PDF

Słowa kluczowe

rhetoric
antiquity’s reception
teaching
theory of literature

Jak cytować

Bering, P. (2022). „Ponadczasowość” piśmiennictwa retorycznego. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 32(2), 67–75. https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.4

Abstrakt

The main aim of this article is to compare some selected rhetorical treaties from Antiquity, Middle Ages and Early Modern. It is striking that in the rhetorical works from different epochs the same formulas are used and the topic remains identical. This analysis can be a strong argument for the timeless nature of rhetoric.

https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.4
PDF

Bibliografia

Ad C. Herennium de ratione dicendi, ed. H. Caplan, London–Cambridge (Mass.) 1964.

Św. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej. Tekst łacińsko-polski, przekł., wstęp. i koment. J. Sulowski, Warszawa 1989.

Campus Apollinis Duplici limite Cinctus Artis Poeseos Alumnis In Collegio Urbansciano Scholarum Piarum ad excolendum Apertus Anno Quo Flos Campi in terris apparuit 1692, Rkps BK PAN 740.

Cicero, De oratore, ed. K. Kumaniecki, Leipzig 1969.

Godfryd de Vinsauf, Documentum de modo et arte dictandi et versificandi, w: E. Faral, Les Arts poétiques du XIIe et XIIIe siècle, Paris 1924, 263–320.

Godfryd de Vinsauf, Nowa poetyka, przekł., wstęp i przyp. D. Gacka, Warszawa 2007.

Johannes de Garlandia, Parisiana Poetria, ed. T. Lawler, New Haven–London 1974.

M. Fabi Quintiliani Institutionis oratoriae libri duodecim, ed. M. Winterbottom, Oxford 1970. DOI https://doi.org/10.1093/actrade/9780198146551.book.1 DOI: https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00170757

Arbusow 1963: L. Arbusow, Colores rhetorici, 2 durch. und verm. Aufl., hg. H. Peter, Göttingen 1963.

Bering 2004: P. Bering, Recepcja antyku w kulturze staropolskiej w świetle rękopisów kórnickich, „Eos”, XCI (2004), z. 1, 140–150.

Braudel 1971: F. Braudel, Historia i trwanie, przeł. B. Geremek, Warszawa 1971.

Brud 2001: S. Brud, „Rhetorica ad Herennium” jako podręcznik sztuki wymowy, w: Łacińska proza naukowa, red. nauk. A.W. Mikołajczak, Gniezno 2001, 43–56.

Curtius 1997: E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, Kraków 1997.

Cytowska 1999: M. Cytowska, Źródła staropolskiej wiedzy retorycznej, w: Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze–Renesans–Barok, oprac. M. Cytowska i T. Michałowska, Warszawa 1999, 42–76.

Glińska 2011: K.A. Glińska, Między retoryką a teatrem. Teatralność komedii elegijnej w świetle teorii starożytnych i średniowiecznych, w: Pogranicza teatralności, red. A. Dąbrówka, Warszawa 2011, 75–99.

Kiereś-Łach 2015: J. Kiereś-Łach 2015, Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy „nowej retoryki” Chaïma Perelmana, Lublin 2015.

Kindermann 1989: U. Kindermann, Gattungensysteme im Mittelalter, w: Kontinuität und Transformation der Antike im Mittelalter, hg. W. Erzgräber, Sigmaringen 1989, 303–313.

Lachmann 1990: R. Lachmann, Rhetorik und Kulturmodell, w: Rhetorik, hg. J. Kopperschmidt, Bd.1, Rhetorik als Texttheorie, Darmstadt 1990, 264–288.

Lausberg 1990: H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft, 3. Aufl., Stuttgart 1990.

Lausberg 2002: H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.

Lichański 1992: J.Z. Lichański, Retoryka od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka, Warszawa 1992.

Lichański 2000: J.Z. Lichański, Retoryka od renesansu do współczesności – tradycja i innowacja, Warszawa 2000.

Markiewicz 1996: H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, w: Wymiary dzieła literackiego, Kraków [1996], 215–238.

Michałowska 1974: T. Michałowska, Staropolska teoria genologiczna, Wrocław 1974.

Michałowska 1999: T. Michałowska, Źródła staropolskiej wiedzy o poezji, w: Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze–Renesans–Barok, oprac. M. Cytowska, T. Michałowska, Warszawa 1999, 13–41.

Michałowska 2007: T. Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans, Wrocław 2007.

Murphy 1974: J.J. Murphy, Rhetoric in the Middle Ages, Berkeley–Los Angeles–London [1974].

Murphy 1978: J.J. Murphy (ed.) Medieval Eloquence, Berkeley–Los Angeles–London [1978].

Murphy 1990: J.J. Murphy, Augustinus und die Debatte über eine Christliche Rhetorik, w: Rhetorik, hg. J. Kopperschmidt, Bd. 2, Wirkungsgeschichte der Rhetorik, Darmstadt 1991, 60–80.

Sławiński 1974: J. Sławiński, Dzieło. Język. Tradycja, Warszawa 1974.

Stabryła 1976: S. Stabryła, Problemy teorii genologicznej Diomedesa, „Meander” XXXI (1976), nr 11–12, 445–461.

Stolt 1990: B. Stolt, Docere, delectare und movere bei Luther, w: Rhetorik, hg. J. Kopperschmidt, Bd. 1, Rhetorik als Texttheorie, Darmstadt 1990, 415–447.

Ziomek 1986: J. Ziomek, O współczesności retoryki, w: Teoretycznoliterackie tematy i problemy, red. J. Sławiński, Wrocław 1986, 93–108.