La expansión sintáctica del verbo en catalán: propuesta de sistematización

Main Article Content

Jordi Ginebra Serrabou
Anna Montserrat Ciurana

Abstrakt

Syntactic information has been traditionally neglected in lexicographical compendia. This paper seeks to show what aspects of syntax have to be taken into account when planning a verbs dictionary and how this information can be offered systematically to guide normal users in building correct messages. To exemplify both these initial problems and how to solve them, we use the workfiles of the only dictionary on verbal information, the Diccionari d'ús dels verbs Catalans, published in 1999, of which we are the authors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ginebra Serrabou, J., & Montserrat Ciurana, A. (2004). La expansión sintáctica del verbo en catalán: propuesta de sistematización. Studia Romanica Posnaniensia, 31, 277-285. https://doi.org/10.14746/strop.2004.31.025
Dział
LINGUISTIQUE

Bibliografia

 1. BIBLIOGRAFÍA TEÓRICA Y DESCRIPTIVA (SELECCIÓN)
 2. Bonet, S., Solà J. (1986), Sintaxi generativa catalana. Barcelona: Enciclopedia Catalana.
 3. Branchadell, A. (1992): A Study o f Lexical and No-Lexical Dativen. Universitàt Autónoma de Barcelona [tesis doctoral inédita].
 4. Branchadell, A. (1993), La naturalexa categoría1 de I'objecte indirecte, Els Marges, núm. 48 (junio), 101-109.
 5. Branchadell, A. (1994-1995), La Identität formal deis datius léxics i no-téxics, Llengua & Literatura, núm. 6,233-251.
 6. Cano Aguilar, R. (1981), Estructuras sintácticas transitivas en el español actual. Madrid: Gredos.
 7. Ginebra, J. (1988), Regim, en Antoni de Bofarull i la Renaixenfa. Reus: Associació d’Estudis Reusencs, 260-269.
 8. Ginebra, J. (1996), Classificació sintáctica del verb. Régim verbal, en L ’obra gramatical d’Antoni Febrer i Cardona (1761-1841). Maó: Institut Menorquí d ’Estudis, 135-138.
 9. Gràcia, L. (1989), Els verbs ergatius en caíala. Maó: Institut Menorquí d’Estudis.
 10. Gràcia, L. (1989), La teoría temática. Bellaterra: Publicacions de la Universität Autónoma de Barcelona.
 11. Haegeman, L. (1993), Teoría de la recció í del lligdm. Barcelona: Enciclopédia Catalana.
 12. Lorente, M. (1996), La teoría de l'estructura argumental i la representado del léxic, en Actes del Desé Col loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Frankfurt am Main, 18-25 de setembre de 1994, a cargo de Axel Shönberger i Tilbert Dídac Stegmann, vol. III. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 323-335.
 13. Sol Salvadó, L. (1992), El DGLC i la formalització lexicográfica deis verbs. Universität de Barcelona [tesis de licenciatura inédita].
 14. Sola, J. (1977), Test a quatre diccionaris, en A l'entom de la llengua. Barcelona: Laia, 141-145.
 15. Sola, J. (1987), El Diccionari general de la llengua catalana, en L’obra de Pompea Fabra. Barcelona: Teide, 111-125.
 16. Sola, J. (1994), La lexicografía general i la normativa, Caplletra, núm. 17,273-290.
 17. DICCIONARIOS GENERALES
 18. Alcover, A. M., MolíF. B. de (1926-1962), Diccionari catalh-valtncift-balear, 10 vol. Palma: Editorial Molí.
 19. Coromines, J. (1980-1991), Diccionari etimológic i complementan de la llengua catalana, 9 vol. Barcelona: Curial / La Caixa.
 20. Diccionari de la llengua catalana (1995), Barcelona: Enciclopédia Catalana / Edicions 62.
 21. Fabra, P. (1932), Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona: Llibreria Catalónia. Gran diccionari de la llengua catalana (1998). Barcelona: Encictopédia Catalana.
 22. Lacreu , J. (dir.) (1995), Diccionari valencia. Valéncia: Generalitat Valenciana / Institut Interuniversitarí de Filologia Valenciana / Edicions Bramera,
 23. López del Castillo, L. (1998), Diccionari complementan del catalá normatiu. Barcelona: Edicions 62.
 24. López del Castillo, L. (dir.) (2000), Gran diccionari 62 de la llengua catalana. Barcelona: Edicions 62.
 25. OBRAS DE GRAMÁTICA NORMATIVA (SELECCIÓN)
 26. Abríl, J. (1997), Diccionaripráctic de qüestions gratnaticals. Barcelona: Edicions 62,
 27. Badía i Margarit, A. M. (1994), Gramática catalana. Descriptiva, normativa, diatopica. diastrática.
 28. Barcelona: Enciclopédia Catalana.
 29. Badia, J., Brugarotas, N., Torné, R., Fargas, X. (1997), El llibre de la Uengua catalana. Barcelona: Castellnou Edicions.
 30. Brugüera, J, (2000), Diccionari de dubtes i dificultáis del catalá. Barcelona: Enciclopédia Catalana.
 31. Casellas, D ., Marquet. L. (1998), Resolguem dubtes. Valencia: Edicions Tres i Quatre.
 32. Coromina, E. (1991), Manual de redacció iestil. El 9 nou, Vic: Eumo.
 33. Documents de la Secció Filológica III (1996). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
 34. El catalá a TV3. Uibre d'estil (1995). Barcelona: Televisió de Catalunya, Edicions 62.
 35. Fabra, P. (1956), Gramática catalana. Barcelona: Teide.
 36. Lacreu, J. (1990), Manual d'ús de l’estándard oral. Valéncia: Universität de Valéncia/Institut de Filología Valenciana.
 37. López del Castillo , L. (1999), Gramática del cátala actual. Barcelona: Edicions 62.
 38. Mestres, J. M., Costa, J., Oliva, M., Fité, R. (2000), Manual d’estil. La redacció i l ’edició de textos. Vic/Barcelona: Eumo Editorial/Univcrsitat de Barcelona/Universitat Pompeu Fabra/Associació de Mestres Rosa Sensat (2a edición, corregida).
 39. Morey, J., Melià, J., Corbera, J. (1995), Alfa. Métode d’autocorrecció gramatical assistida. Palma: Universität de les liles Balears.
 40. Paloma, D., Rico, A. (1998), Diccionari de dubtes del catalá. Barcelona: Edicions 62. Premsa Catalana (1997), Uibre d’estil del diari Avui. Barcelona: Empuñes.
 41. Ruaix, J. (1996), Diccionari auxiliar. Moià: J. Ruaix Autor-Editor.
 42. Solà, J. (1994), Sintaxi normativa: estat de la qiiestió. Barcelona: Empúries. (22a edición, corregida yaumentada).
 43. Solà, J. (dir.) (1995), Llibre d'estil de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona: Consorci per a la Normalització Lingüística / Ajuntament de Barcelona
 44. Solà, J. (1999), Parlem-ne. Barcelona: Enciclopédia Catalana,
 45. Solà, J. (dir.) (2002), Gramática del catalá contemporani. Barcelona: Empúries.
 46. DICCIONARIOS DE RÉGIMEN VERBAL
 47. Ginebra, J., Montserrat, A. (1999), Diccionari d'ús deis verbs catalans (con la colaboración de Xavier Rull y Anna Saperas), Barcelona: Edicions 62.