La réalisation des actes de parole dans les textes usuels sur l'exemple des annonces matrimoniales

Main Article Content

Monika Otulak-Komenda

Abstrakt

They are representatives (a glorification and doubts), directives (a request, questions, an encouragement and a temptation, an invitation, an advice, a prohibition), commissives (a promise and an obligation), expressives (a thanks, a greeting) and declarations. Thanks to them reaching the goal of persuasion: coming into a contact between sender and recipient becomes possible.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Otulak-Komenda, M. (2017). La réalisation des actes de parole dans les textes usuels sur l’exemple des annonces matrimoniales. Studia Romanica Posnaniensia, 35, 245-255. https://doi.org/10.14746/strop.2008.35.018
Dział
ARTICLES

Bibliografia

 1. Awdiejew A. (1987), Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzi. Rozprawa habilitacyjna,Kraków : Drukarnia UJ.
 2. Jayez J. (1986), « Regles et conventions dans les actes de langage », in : P. Amselek (dir.), Théorie des Actes de Langage, Ethique et Droit, Paris : Presse Universitaire de France, pp. 36-51.
 3. Leary M. (2002), Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, trad. A. Kacmajor, M. Kacmajor, Seria Psychologii Społecznej, Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4. Pisarkowa K. (1994), Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, Kraków: IJP PAN, Prace Instytutu Języka Polskiego 89.
 5. Soubbotnik M. (2001), La philosophie des actes de langage. La doublure mentale et I'ordinaire des langues, Coll. Sciences, modemité, philosophies, Paris : Presse Universitaire de France.
 6. Totsching M. (2000), Elements pour une théorie pragmatique de la communication, présente dans le cadre de l 'examen de synthèse du Doctorat conjoint en communication, Université du Québec à Montréal Université de Montreal Concordia University, accesible on-line : http://www.er.uqam.ca/nobel/d364101/pragmatique.shtml.
 7. Wojtak M. (1990), « Z problematyki opisu stylu tekstów użytkowych na podstawie analizy ogłoszeń matrymonialnych », Poradnik Językowy, cah. 2, pp.79-87.
 8. Wojtak M. (2001), « Pragmatyczne aspekty analiz stylistycznych tekstów użytkowych », in : B. Witosz (dir.), Stylistyka a pragmatyka, Katowice : Wydawnictwo US, pp. 38-47.
 9. Wojtczuk K. (1996), « Właściwości stylu ogłoszeń prasowych jako gatunku tekstu », Poradnik Językowy, cah. 5-6, pp. 31-40.
 10. Zdunkiewicz D. (1993), « Akty mowy », in : J. Bartmiński (dir.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, Wrocław : Wiedza o Kulturze, pp. 259-270.
 11. Zgółka H., Zgółka T. (2000), « Świat wartości w leksyce ogłoszeń towarzyskich i matrymonialnych », in : A. Dąbrowska, J. Anusiewicz (dir.), Język a Kultura, t. 13, Językowy obraz świata i kultura, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 327-332.