La fleur inverse, la flors enversa, la fleur en vers
PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

Raimbaut d’Orange
flors enversa
inverse flower
flower in verse
spring
winter
trobar ric

Jak cytować

Manzari, F. . (2021). La fleur inverse, la flors enversa, la fleur en vers. Studia Romanica Posnaniensia, 48(1), 17–32. https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.002

Abstrakt

The article is a reading/interpretation of Raimbaut d’Aurenga’s La flors enversa. The co-presence of winter and spring in the canso’s coblas is the point of departure of an investigation of the meaning of the adjective enversa. It is also an analysis of the devices by which the troubadour links the distance between winter and poetry, and the one between the trobar and its inverse.

https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.002
PDF (Français (France))

Bibliografia

Agamben, G. (1998). Stanze. Parole et fantasme dans la culture occidentale (Trans. Y. Hersant). Paris : Payot & Rivages.

Appel, C. (Ed.) (1898). Poésies provençales inédites tirées des manuscrits d’Italie. Paris–Leipzig : H. Welter.

Arnaut Daniel (1910). Les Poésies (Ed. U. A. Canello) (Trans. R. Lavaud). Toulouse : Édouard Privat.

Di Girolamo, C. (2002). I Trovatori. Torino: Bollati Boringhieri.

Laus, C. (2001). Dictionnaire français-occitan : languedocien central. Puylaurens : Institut d’études occitanes. Retrieved from https://locongres.org/fr/applications/dicodoc-fr/dicodoc-recherche.

Manzari, F. (2014). De la cobla à la stanza, du trobar clus à éros mélancolique. Lecture comparée de Doutz brais e critz et de la Canzone dottrinale. In M. Costagliola d’Abele, C. Dumoulié & C. Vecce (Eds.), Eros Latin. Atti del convegno internazionale di Procida 13-15 settembre 2012 (pp. 135-152). Napoli : Università degli Studi di Napoli « L’orientale ». Retrieved from http://opar.unior.it/1865/.

Pattison, W.T. (1952). The Life and Works of the Troubadour Raimbaut d’Orange. Minneapolis–Londres : The University of Minnesota Press; Oxford University Press.

Pound, E. (1996). The Cantos. New York : New Directions.

Roubaud, J. (2009). La Fleur Inverse. L’art des troubadours. Paris : Les Belles Lettres.

Roubaud, J. (Ed.) (1971). Les Troubadours. Anthologie bilingue (Trans. J. Roubaud). Paris : Seghers.

Stanesco, M. (1997). La fleur inverse et la « belle folie » de Raimbaut d’Orange. Cahiers de civilisation médiévale, 158, 233-252.

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.