Apprivoiser les météores : les baromètres imaginaires de Marie Gevers
PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

Marie Gevers
time
weather
almanac
phenomenology
joy

Jak cytować

Jago-Antoine, V. . (2021). Apprivoiser les météores : les baromètres imaginaires de Marie Gevers. Studia Romanica Posnaniensia, 48(1), 81–91. https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.007

Abstrakt

Belgian novelist Marie Gevers lived all her life surrounded by venerable trees alongside a pond, in the gorgeous estate of Missembourg. Her imagination and sensibility were deeply impregnated by the changing of natural elements and seasons, which were enhanced as authentic characters in her literary work. Plaisir des météores (1938) is emblematic of this impregnation, being a personal and poetical rewriting of legendary almanacs, which invigorated less-literate populations in the remote countryside for centuries after the invention of the printing press. Enlightened by this particular tradition and an analysis of the author’s creative stylistic devices, season renewal appears as an everlasting dramaturgy, leading us to adapt ourselves to the world’s perpetual metamorphosis, in a pure Ode to Joy.

https://doi.org/10.14746/strop.2021.481.007
PDF (Français (France))

Bibliografia

Bachelard, G. ( 1992). L’Air et les songes. Paris : PUF.

Baubérot, A. (2018). Prophéties et prédictions astrologiques dans les almanachs populaires du XIXe siècle. In C. Barel-Moisan, A. Déruelle et J.-L. Diaz (Eds.), Le XIXème siècle au futur. Penser, représenter, rêver l’avenir au XIXe siècle. Actes du VIIe Congrès de la SERD. Retrieved from https://serd.hypotheses.org/2038.

Becker, K. (Ed.) (2012). La Pluie et le beau temps dans la littérature française. Paris : Hermann.

Correspondance de Marie Gevers (1986). Choix de lettres annoté par Cynthia Skenazy. Bruxelles : Labor, coll. Archives du Futur.

Dossier d’archives « Plaisir des météores » (FS55 1/15) conservé dans le Fonds Marie Gevers des Archives & Musée de la Littérature (Bruxelles).

Gevers, M. (1933). Madame Orpha. Paris : Attinger. Rééd. (1992). Bruxelles : Espace Nord.

Gevers, M. (1938). Plaisir des météores ou le livre des douze mois. Paris : Éditions Stock – Delamain et Boutelleau, coll. Les Livres de Nature. Rééd. ( 2020) Bruxelles : Labor.

Gevers, M. (1958). Des mille collines aux neufs volcans. Paris : Éditions Stock. Rééd. (2002). Bruxelles, AML Éditions, Documents pour l’histoire des francophonies.

Gevers, M. (1959). Comment naît une vocation littéraire. Bulletin de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique, XXXVI, no. 1, 37-47. Retrieved from https://www.arllfb.be/bulletin/bulletinsnumerises/bulletin_1959_xxxvii_01.pdf.

Gevers, M. (1967). Souvenirs sur Max Elskamp. Bulletin de l’Académie de Langue et de littérature françaises de Belgique, XLV, no. 2, 64-84. Retrieved from https://www.arllfb.be/bulletin/bulletinsnumerises/bulletin_1967_xlv_02.pdf.

Laensbergh, M. (1978). Almanach supputé sur le méridien de Liège pour 1978. Liège : Vaillant-Carmanne, 335ème année.

Merleau-Ponty, M. (1988). Le Visible et l’invisible. Paris : Gallimard.

Morren, É., De Vos, A. (1872). Mémorial du Naturaliste et du Cultivateur. Liège : La Belgique horticole. Exemplaire de la bibliothèque de Missembourg, enrichi d’annotations autographes et de fragments imprimés (AML, ML 13129).

Petit, N. (1997). L’Éphémère, l’occasionnel et le non-livre à la bibliothèque Sainte-Geneviève : xve-xviiie siècles. Paris : Klincksieck.

Rosset, C. (2011). La Force majeure. Paris : Éditions de Minuit.

Skenazy, C. (1983). Marie Gevers et la nature. Bruxelles : Palais des Académies.

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.