Relacions hipertextuals en Judit (1929), de Josep Maria de Sagarra

Main Article Content

Ramon X. Rosselló

Abstrakt

This article is a monograph focusing on an analysis of the play Judit by Josep M. de Sagarra. The author’s only tragedy, and unique among his works, was first performed in Barcelona in 1929. It is a little-studied work, doubtless due to its lack of success with theatre audiences, although Sagarra himself had a high opinion of it. To carry out our analysis, we will make use of the analytic tools introduced by Gérard Genette in his Palimpsestes (1982) around hypertextuality and, more specifically, we will consider this work as a transformation of the biblical story, paying special attention to the new material Segarra brought to this text.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rosselló, R. X. (2021). Relacions hipertextuals en Judit (1929), de Josep Maria de Sagarra. Studia Romanica Posnaniensia, 48(3), 89-101. https://doi.org/10.14746/strop.2021.483.007
Dział
ARTICLES

Referencje

 1. Bíblia Valenciana Interconfessional (1996). València: Saó.
 2. Bornay, E. (2018). Las hijas de Lilith. Madrid: Ediciones Cátedra.
 3. Brunet, M. (1929). Judit, poema en tres actes de Josep Maria de Sagarra. Mirador, 13, 5.
 4. Carbonell, J. (1964). L’obra dramàtica de Josep Maria de Sagarra. Dins J. M. de Sagarra, Obres Completes, IV. Teatre (p. 1345-1406). Barcelona: Selecta.
 5. Casacuberta, M., Foguet, F., Gallén, E. & Gibert, M. M. (2011). Estudi introductori. Dins M. Casacuberta,
 6. F. Foguet, E. Gallén & M. M. Gibert (eds.). El debat teatral a Catalunya. Antologia de textos de teoria i crítica dramàtiques: del Modernisme a la Guerra Civil (p. 17-148). Barcelona: Institut del Teatre.
 7. Curet, F. (1967). Història del teatre català. Barcelona: Aedos.
 8. Dijkstra, B. (1994). Ídolos de perversidad (trad. de V. Campos González). Madrid: Debate.
 9. Fàbregas, X. (1978). Història del teatre català. Barcelona: Millà.
 10. Gallén, E. & Gustà, M. (1987). Josep Maria de Sagarra. Dins M. de Riquer, A. Comas & J. Molas (dirs.), Història de la literatura catalana, 9 (p. 463-496). Barcelona: Ariel.
 11. Genette, G. (1982). Palimpsestes. La littérature au second degré. París: Éditions du Seuil.
 12. Gibert, M. M. (2006). Introducció al teatre de Josep Maria de Sagarra. Dins J. M. de Sagarra, Obra Completa, 15. Teatre 1 (p. VII-LII). València: Tres i Quatre.
 13. Gregori, C. & Rosselló, R. X. (2018). Pròleg. Dins C. Gregori & R. X. Rosselló (eds.). L’empremta del mite en la literatura del primer terç del segle XX (p. 5-8). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 14. Guansé, D. (1929, 18 d’abril). “Judit”, poema en tres actes, de Josep Maria de Sagarra. La Publicitat, p. 6.
 15. Herrero, J. (2006). El mito como intertexto: la reescritura de los mitos en las obras literarias. Çedille, 2, 58-76.
 16. J.M.P. (1929, 18 d’abril). “Judit”, drama en tres actos, de J. M. de Sagarra. Gaceta deportiva, p. 11.
 17. Labre, C. (2002). Dictionnaire biblique culturel et littéraire. París: Armand Colin.
 18. Laffont, R. & Bompiani, V. (1984). Dictionnaire des Personnages. París: Robert Laffont.
 19. Maupassant, G. de (2010). Bola de greix (trad. de Ll. Calderer). Berga: Edicions de l’Albí.
 20. Nicol, E. (1929). L’escena. D’ací i d’allà, 137, 177.
 21. P. B. (1929, 18 d’abril). “Judit”, poema en tres actes de Josep M. de Sagarra. La Veu de Catalunya, p. 7.
 22. Palau i Fabre, J. (2004). Problemàtica de la tragèdia a Catalunya. Barcelona: Institut del Teatre.
 23. Rodríguez Codolá, M. (1929, 18 d’abril). “Judit”, poema, en tres actos, de don José María de Sagarra. La Vanguardia, p. 12.
 24. Sagarra, J. M. de (1979). Obres Completes, I. Teatre. Barcelona: Selecta.
 25. Sagarra, J. M. de (2009). Obra Completa, 18. Teatre, 4. València: Tres i Quatre.
 26. Shaw, B. (1986). El deixeble del diable / Santa Joana (trad. de C. Capdevila & C. Fernàndez Burgas). Barcelona: Edicions 62.