Le récit biographique face à la grande Histoire : « Les éblouissements » de Pierre Mertens

Pliki dodatkowe

PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

French novel
Fiction
Fictionalised biography
History
Double life

Jak cytować

Lis, J. (2012). Le récit biographique face à la grande Histoire : « Les éblouissements » de Pierre Mertens. Studia Romanica Posnaniensia, 39(1), 69–79. https://doi.org/10.14746/strop.2012.391.005

Abstrakt

Pierre Mertens’ novel Les éblouissements, published in 1987, is a fictionalised biography of a famous German poet Gottfried Benn, who made the biggest mistake of his life agreeing to support the National Socialist regime during several months. Mertens reconstructs the poet’s life trying to understand the reasons of his commitment, considered by the intellectuals of that time to be a betrayal. Mertens’ text is an illustration of the relationship between the individual and the historical past and, at the same time, an example of problemising the biographical factor in relation to Great History. Playing with the double signification of the word ‘éblouissement’, the novelist offers his own interpretation of the German poet’s double life.
https://doi.org/10.14746/strop.2012.391.005

Bibliografia

Benn, G. (1954). Double vie, traduit par A. Vialatte, Paris : Éditions de Minuit.

Lambert, S. (1999). Les rencontres du mercredi, Bruxelles : Ancre rouge.

Madélenat, D. (1984). La biographie, Paris : PUF.

Madélenat, D. (2007). « La biographie contemporaine au miroir du roman du biographe » in R. Dion, F. Fortier, B. Havercroft, H.-J. Lüsebrink (dir.), Vies en récit. Formes littéraires et médiatiques de la biographie et de l’autobiographie, Québec : Nota bene, coll. « Convergences ».

Mertens, P. (1998). Les éblouissements, Paris : Seuil, coll. « Points ».

Mertens, P. (2001). « Vérité de la fiction » in G. Michaux (dir.), Histoire et fiction, Carnières-Morlanwelz : Lansman Éditeur.

Orłowski, H. (1998). « Gottfried Benn albo potrzeba sensu » in H. Orłowski (dir.), Gottfried Benn. Po nihilizmie. Eseje, szkice, fragmenty, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie.

Puech, J.-B. (2000). Louis-René des Forêts, roman, Tours : Farrago.

Viart, D. (2009). « Nouveaux modèles de représentation de l’histoire en littérature contemporaine » in D. Viart (dir.), Écritures contemporaines 10, Nouvelles écritures littéraires de l’Histoire, Caen : Lettres modernes Minard.

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.