Preiotarea în limba română
PDF (Limba Română)

Słowa kluczowe

pronunciation
preiotacisation
prothesis
Romanian

Jak cytować

Klimkowski, T. (2014). Preiotarea în limba română. Studia Romanica Posnaniensia, 41(2), 41–57. https://doi.org/10.14746/strop2014.412.004

Abstrakt

This paper analyses the phenomenon of preiotacisation in Romanian, which consists in the prothesis of a semi-consonant [j] before the initial [e]. In fact, this is only an orthographic convention, because in most cases (eu, ele, ești, e, este, eram) the initial [je] segment is a proper diphthong of different origins that is written e, instead of ie, like in other words. Preiotacisation appears only in the pronouns el, ei and in the Old Romanian pronunciation of some borrowed words. The [j]-prothesis cannot be separated from other types of prothesis attested in the spoken language. This tendency is parallel to the similar phenomenon from Slavic languages and possibly was developed under their influence.
https://doi.org/10.14746/strop2014.412.004
PDF (Limba Română)

Bibliografia

AVRAM, A. (1964): Contribuţii la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte româneşti. Studiişi Cercetări Lingvistice, XV: 1-5, 38-45.

AVRAM, M. (1990): Ortografie pentru toţi. Bucureşti: Editura Academiei Române.

BARTOLI, M. (2000): Il Dalmatico. Roma: Enciclopedia Italiana.

BORODINA, M. A. (1965): Morphologie historique du français. Москва, Ленинград: Просвещение.

CALOTĂ, I. (1986): Contribuţii la fonetica şi dialectologia limbii române. Craiova: Scrisul Românesc.

CANDREA, I.-A. (1916): Psaltirea Șcheiană în comparație cu celelalte Psaltiri din sec. XVI și XVII traduse din slavonește. București: Socec.

CAPIDAN, Th. (1925): Meglenoromânii. Istoria și graiul lor. Vol. I. București: Cultura Națională.

CAPIDAN, Th. (1932): Aromânii. Dialectul aromân. București: Imprimeria Națională.

CARAGIU-MARIOȚEANU, M. et al. (1977): Dialectologie română. București: Editura Didactică și Pedagogică.

CIORĂNESCU, Al. (2002): Dicționar etimologic al limbii române. București: Saeculum.

DALAMETRA, I. (1906): Dicționar macedo-român. București: Academia Română.

FRÂNCU, C. (2009): Gramatica limbii române vechi (1520-1780): Iași: Casa Editorială „Demiurg”.

Gramática de la llingua asturiana. (2001): Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana.

IVĂNESCU, Gh. (1980): Istoria limbii române. Iași: Junimea.

KELEMAN, B. (1964): Cu privire la valoarea fonologică a literelor chirilice. Cercetări de Lingvistică, IX: 2, 183-186.

KOVAČEC, A. (1971): Descrierea istroromânei actuale. București: Editura Academiei.

LAUSBERG, H. (1956): Romanische Sprachwissenschaft. Vol. I. Berlin: Walter de Gruyter.

MAŃCZAK, W. (1988): Języki romańskie. In: L. Bednarczuk (ed.): Języki indoeuropejskie. Vol. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 571-644.

MARTIN, G., MOULIN, B. (1998): Grammaire provençale et cartes linguistiques. Aix-en-Provence: Edisud.

NANDRIȘ, O. (1963): Phonétique historique du roumain. Paris: C. Kilncksieck.

PAPAHAGI, T. (1963): Dicționarul dialectului aromân. București: Editura Academiei Române.

PERLIN, J. (2004): Metodologia językoznawstwa diachronicznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

RĂDULESCU, M. (ed.). (1995): Îndreptar ortografic, ortoepic și de punctuație. București: Univers Enciclopedic.

ROSETTI, Al. (1954): Influența limbilor slave meridionale asupra limbii române: sec. VI-XII. București: Editura Academiei RPR.

SALA, M. (1970): Contribuţii la fonetica istorică a limbii române. Bucureşti: Editura Academiei.

SALA, M. (coord.) (1989): Enciclopedia limbilor romanice. București: Editura Științifică și Enciclopedică.

SALA, M. (coord.) (2001): Enciclopedia limbii române. București: Univers Enciclopedic.

SBIERA, I. G. (1885): Codicele Voronețean cu un vocabulariu și studiu asupra lui. Cernăuți: Tipografiea Archiepiscopală în Edificiile Reședinței.

SYPNICKI, J. (1977): Histoire interne et externe de la langue française. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

VASILIU, E. (1965): Fonologia limbii române. Bucureşti: Editura Știinţifică.

VASILIU, E. (1968): Fonologia istorică a dialectelor dacoromâne. București: Editura Academiei.