Ciència i subjectivitat en la poesia d’Àngel Terron

Main Article Content

Margalida Pons

Abstrakt

The relationships between science and poetry are usually examined from three perspectives: the lexicon (the use of scientific vocabulary in poems), the topical point of view (the presence of scientific motifs) and the subjective/authorial bias (the consideration that the fact of the author being a scientist confers scientificity to his literary texts). This article aims to deviate from the examination of the parallels between poetry and science to concentrate on the study of the intersections: in particular, the ways in which science and poetry deal with a) the process of symbolization, b) the development of procedures and c) the idea of creative disorder. The writing of the poet and chemist Angel Terron will be the testing ground for these investigations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pons, M. (2016). Ciència i subjectivitat en la poesia d’Àngel Terron. Studia Romanica Posnaniensia, 43(2), 117-135. https://doi.org/10.14746/strop.2016.432.007
Dział
LITERATURA

Bibliografia

 1. Alpera, L. (2008). La necessitat del vers. Una antologia d’Àngel Terron. Levante, 19 de desembre, 62.
 2. Altaió, V., Bach, J. R., Clapés, A., Crespo, Á., Gifreu, P., Hac Mor, C., Perejaume, Sala-Sanahuja, J., Schnaith, N., Sunyol, V. & Terron, À. (1996). Onze acotacions a cinc fragments de la “Lletra a Clara Sobirós”. Reduccions, 67, 41-60.
 3. Altaió, V. & J. M. Sala-Valldaura (1979). Les darreres tendències de la poesia catalana (1968-1979). Estudi i mostra. Barcelona: Laia.
 4. Ballart, P. & Julià, J. (Eds.) (2012). Paraula encesa. Antologia de poesia catalana dels últims cent anys. Barcelona: Viena Edicions.
 5. Barthes, R. (1994). De la ciencia a la literatura. Dins R. Barthes, El susurro del lenguaje (pp. 13-21). Barcelona: Paidós.
 6. Bonet, E. (2009). Gabriel Ferrater i Robert Musil: entre les ciències i les lletres. Barcelona: Residència d’Investigadors, CSIG & Generalitat de Catalunya.
 7. Braidotti, R. (2013). The Posthuman. Cambridge: Polity Press.
 8. Casas, A. (1994). Pragmática y poesía. Dins D. Villanueva (Ed.), Avances en Teoría de la Literatura (Estética de la Recepción, Pragmática, Teoría Empírica y Teoría de los Polisistemas) (pp. 229-308). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 9. Casas, A. (1996). Enunciación lírica y ficción histórica. Algunas poéticas contemporáneas. Dins 1616: Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, X, 77-89.
 10. Catalá, R. (1986). Cienciapoesía. València: Orígenes.
 11. Catalá, R. (2006). An Introduction to Sciencepoetry: A New Beginning. Dins K. S. Larsen & J. Hoeg (Eds.), Science, Literature, and Film in the Hispanic World (pp. 1-11). New York: Palgrave.
 12. DD. AA. (1987). Poetry and Science [número monogràfic]. Poetry Review, 77, 2 (juny).
 13. DD. AA. (1994-1995). Poesia i ciència [número monogràfic]. Reduccions, 62-63 (juny-setembre).
 14. DD. AA. (2000). Literatura i ciència: un acostament, Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
 15. DD. AA. (2012). Ciencia y poesía. Vasos comunicantes [número monogràfic]. Litoral. Revista de poesía, arte y pensamiento, 253.
 16. De Manuel, J. & Macip, S. (Eds.) (2014). Científics lletraferits. València: Publicacions de la Universitat de València & Mètode.
 17. Duran, X. (2007). L’artista en el laboratori. Pinzellades sobre art i ciència. València: Edicions Bromera & Publicacions de la Universitat de València.
 18. Duran, X. (2015). La ciència en la literatura. Un viatge per la història de la ciència vista per escriptors de tots els temps. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
 19. Enzensberger, H. M. (2002). Los elixires de la ciencia: miradas de soslayo en poesía y prosa. Barcelona: Anagrama.
 20. Farrés, R. (1987). Ternari, d’Àngel Terron. Reduccions, 34 (juny), 77-82.
 21. Ferrer i Perales, A. (2012). Poesia i racionalitat científica. Llull i March: de les “raons necessàries” al “despoderament” de la raó. Reduccions, 100, 169-186.
 22. Font-Agustí, J. (2002). Entre la por i l’esperança. Percepció de la tecnociència en la literatura i el cinema. Barcelona: Proa.
 23. Gossin, P. (Ed.) (2002). Encyclopedia of Literature and Science. Wesport (Connecticut) & London: Greenwood Press.
 24. Guerrero, M. (2012). La poesia catalana dels anys vuitanta i noranta a la llum del pensament de Paul Feyerabend. Dins M. Pons & J. A. Reynés (Eds.), Lírica i deslírica: anàlisis i propostes de la poesia d’experimentació (pp. 37-48). Palma: Edicions UIB.
 25. Habhan, G. P. (2004). Cross-Pollinations. The Marriage of Science and Poetry. Minneapolis: Milkweed Editions.
 26. Hayles, N. K. (1990). Chaos Bound. Orderly Disorder in Contemporary Literature and Science. Ithaca: Cornell University Press.
 27. Hayles, N. K. (Ed.) (1991). Chaos and Order: Complex Dynamics in Literatura and Science. Chicago: University of Chicago Press.
 28. Jou, D. (1989). Ciència i cultura. Revista de Catalunya, 28 (març), 9-24.
 29. Jou, D. (1994-1995). Poesia i ciència, un calidoscopi. Reduccions, 62-63 (juny-setembre), 126-134.
 30. Krayenbuhl, B. (1994-1995). Metàfora i llenguatge científic. Reduccions, 62-63 (juny-setembre), 99-111.
 31. Lafarque, A. (2012). Ciencia y poesía: la jaula y el pájaro. Litoral. Revista de poesía, arte y pensamiento, 253, 8-15.
 32. Locke, D. (1997). La ciencia como escritura. Madrid: Cátedra.
 33. Matheson, C. & Kirchhoff, E. (1997). Caos and Literature. Philosophy and Literature, 21 (1), 28-45.
 34. Miah, A. (2009). “A Critical History of Posthumanism”. Dins B. Gordijin & R. Chardwick (Eds.), Medical Enhancement and Posthumanity (pp. 71-92). Nieuwegein: Springer.
 35. Paulson, W. (1991). Literature, Complexity, Interdisciplinarity. Dins N. K. Hayles (Ed.), Chaos and Order: Complex Dynamics in Literature and Science (pp. 37-53). Chicago: University of Chicago Press.
 36. Pinya, A. & Terron, À. (2015). Draft Art. Palma: Taller 6A.
 37. Pizà i Vidal, J. (2006), L’entrevista [entrevista a Àngel Terron]. S’Esclop, 29, 4-6.
 38. Russell, B. (1983). La perspectiva científica. Barcelona: Ariel.
 39. Sala-Valldaura, J. M. (1987). L’agulla en el fil (Poesia catalana 1980-1986). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 40. Schatzberg, W., Waite, R. A. & Johnson, J. K. (Eds.) (1987). The Relations of Literature and Science. An Annotated Bibliography of Scholarship, 1880-1980. New York: The Modern Languatge Association of America.
 41. Snow, C. P. (1993 [1959]). The Two Cultures. Cambridge: Cambridge University Press.
 42. Sunyol, V. (1983). “Llibre del mercuri”: el tractat. Reduccions, 18, 67-75.
 43. Terron, À. (1977). Iniciació a la química. Palma: Tafal.
 44. Terron, À. (1978). Noema. Palma: Andreu Vidal, editor (La Musa Decapitada).
 45. Terron, À. (1986). Ternari. Barcelona: Edicions del Mall.
 46. Terron, À. (1990). Ciència i poesia: abocades al mateix abisme. Cultura, 10, 36-37.
 47. Terron, À. (1994-1995). Ciència i poesia. Paràmetres per a possibles estètiques. Reduccions, 62-63 (junysetembre), 87-98.
 48. Terron, À. (1999). Geometria descriptiva. Barcelona: Proa.
 49. Terron, À. (2004). Sons nets. Palma: Moll.
 50. Terron, À. (2007). À mon seul désir. Palma: El Tall.
 51. Terron, À. (2008). Art breu. Antologia 1973-2008. Port de Pollença: Edicions del Salobre.
 52. Terron, À. (2012). Poesia és acció. Reduccions, 100 (abril), 279-288.
 53. Terron, À. (2013). Els noms del cervell. Muro: Ensiola.
 54. Vadell i Vallbona, P. & Pons Alorda, J. C. (2010). Àngel Terron davant les molècules del vers. Lluc, 837 (juliol-setembre), 9-11.
 55. Ziman, J. (1986). Introducción al estudio de las ciencias. Los aspectos filosóficos y sociales de la ciencia y la tecnologia. Barcelona: Ariel.