Rosyjska opozycja wobec świata modernizmu

Main Article Content

Marek Jedliński

Abstrakt

Modernity is typically defined as a post-traditional historical period. Central to modernity is  emancipation from religion and consequent secularization. In my article I analyze and interpret the ideological foundations of contemporary Russian neo-Euroasianism. This movement is led by Alexander Dugin, an important representative of Russian traditionalism and conservatism. What he postulates is to build an ideocratic orthodox-soviet state, which should include Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Articles

Bibliografia

 1. Arystoteles, Metafizyka, t. I, tłum. T. Żeleźnik, oprac. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.
 2. Awierincew S., Arystotelizm chrześcijański w tradycji zachodniej i problemy współczesnej Rosji, tłum. R. Mazurkiewicz, „Znak” 1992, nr 6.
 3. Broda M., „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Wydawnictwo Naukowe „Ibidem”, Łódź 2011.
 4. Hauke-Ligowski A., Od „Świętej Rusi” do Imperium Rosyjskiego, „Znak” 1982, nr 6 (331).
 5. Jedliński M., Rosyjskie poszukiwania sensu i celu… Myśl historiozoficzna Iwana Kiriejewskiego, Aleksego Chomiakowa i Piotra Czaadajewa, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2015.
 6. Kline G. L., Rosyjscy i zachodnioeuropejscy myśliciele o tradycji, nowoczesności i przyszłości, [w:] Europa i co z tego wynika, „Res Publica”, Warszawa 1990.
 7. Laruelle M., Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right? Kennan Institute Occasional Papers, 2006, no. 294, s. 1–4, [w:] źrodło elektroniczne:
 8. http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/OP294.pdf (05.09.2015).
 9. Pałubicka A., Gramatyka kultury europejskiej, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz
 10. Uspienski B., Religia i semiotyka, wybrał, przełożył i przedmową opatrzył B. Żyłko, Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2001.
 11. Verbeke G., Prawda i nieprawda w ludzkim poznaniu według św. Tomasza, „Roczniki Filozoficzne” 1975, t. XXIII (z. 1).
 12. Walicki A., W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Źródło elektroniczne: http://ruskline.ru/opp/2014/05/7/chernyj_maj_ili_tanki_na_ zapad/
 14. (20.09.2015).
 15. Źródło elektroniczne: http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=1164 (18.09.2015).
 16. Аверинцев С. С., Два рождения европейского рационализма, „Вопросы философии” 1989, № 3.
 17. Дугин А. Г., Археомодерн, Арктогея, Москва 2011.
 18. Дугин А. Г., Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии, Академический Проект Гаудеамус, Москва 2011.
 19. Дугин А. Г., Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли, Евразийское Движение, Москва 2009.
 20. К и р е е в с к и й И. В., Девятнадцатый век, [w:] tegoż, Полное собрание сочинений в двух томах, т. I, ред. M. Гершензон, Типография Императорского Московского Университета, Москва 1911.
 21. Н о в и к о в а Л. И., С и з е м с к а я И. Н., Идеи мессианизма в русской философии истории, „Общественные науки и современность” 1995, № 6.
 22. Послание о неблагоприятных днях и часах, [w:] Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века, ред. Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, Художественная литература, Москва 1984.
 23. С т р е м о у х о в Д., Москва — Третий Рим: источник доктрины, [w:] Из истории русской культуры. Киевская и Московская Русь, т. II: Языки славянской культуры, Москва 2002.
 24. Ш п е т Г., Очерк развития русской философии, т. I, РОССПЭН, Москва 2008.