Rosyjska opozycja wobec świata modernizmu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marek Jedliński

Аннотация

Modernity is typically defined as a post-traditional historical period. Central to modernity is  emancipation from religion and consequent secularization. In my article I analyze and interpret the ideological foundations of contemporary Russian neo-Euroasianism. This movement is led by Alexander Dugin, an important representative of Russian traditionalism and conservatism. What he postulates is to build an ideocratic orthodox-soviet state, which should include Ukraine.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Выпуск
Раздел
Articles

##journal.references##

 1. Arystoteles, Metafizyka, t. I, tłum. T. Żeleźnik, oprac. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.
 2. Awierincew S., Arystotelizm chrześcijański w tradycji zachodniej i problemy współczesnej Rosji, tłum. R. Mazurkiewicz, „Znak” 1992, nr 6.
 3. Broda M., „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Wydawnictwo Naukowe „Ibidem”, Łódź 2011.
 4. Hauke-Ligowski A., Od „Świętej Rusi” do Imperium Rosyjskiego, „Znak” 1982, nr 6 (331).
 5. Jedliński M., Rosyjskie poszukiwania sensu i celu… Myśl historiozoficzna Iwana Kiriejewskiego, Aleksego Chomiakowa i Piotra Czaadajewa, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2015.
 6. Kline G. L., Rosyjscy i zachodnioeuropejscy myśliciele o tradycji, nowoczesności i przyszłości, [w:] Europa i co z tego wynika, „Res Publica”, Warszawa 1990.
 7. Laruelle M., Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right? Kennan Institute Occasional Papers, 2006, no. 294, s. 1–4, [w:] źrodło elektroniczne:
 8. http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/OP294.pdf (05.09.2015).
 9. Pałubicka A., Gramatyka kultury europejskiej, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz
 10. Uspienski B., Religia i semiotyka, wybrał, przełożył i przedmową opatrzył B. Żyłko, Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2001.
 11. Verbeke G., Prawda i nieprawda w ludzkim poznaniu według św. Tomasza, „Roczniki Filozoficzne” 1975, t. XXIII (z. 1).
 12. Walicki A., W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Źródło elektroniczne: http://ruskline.ru/opp/2014/05/7/chernyj_maj_ili_tanki_na_ zapad/
 14. (20.09.2015).
 15. Źródło elektroniczne: http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=1164 (18.09.2015).
 16. Аверинцев С. С., Два рождения европейского рационализма, „Вопросы философии” 1989, № 3.
 17. Дугин А. Г., Археомодерн, Арктогея, Москва 2011.
 18. Дугин А. Г., Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии, Академический Проект Гаудеамус, Москва 2011.
 19. Дугин А. Г., Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли, Евразийское Движение, Москва 2009.
 20. К и р е е в с к и й И. В., Девятнадцатый век, [w:] tegoż, Полное собрание сочинений в двух томах, т. I, ред. M. Гершензон, Типография Императорского Московского Университета, Москва 1911.
 21. Н о в и к о в а Л. И., С и з е м с к а я И. Н., Идеи мессианизма в русской философии истории, „Общественные науки и современность” 1995, № 6.
 22. Послание о неблагоприятных днях и часах, [w:] Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века, ред. Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, Художественная литература, Москва 1984.
 23. С т р е м о у х о в Д., Москва — Третий Рим: источник доктрины, [w:] Из истории русской культуры. Киевская и Московская Русь, т. II: Языки славянской культуры, Москва 2002.
 24. Ш п е т Г., Очерк развития русской философии, т. I, РОССПЭН, Москва 2008.