Formy realizacji argumentu propozycjonalnego w rosyjskich zdaniach z czasownikiem mentalnym: „przestrzeganie”, „kompresja”, „rozszczepienie”.
PDF

Jak cytować

Kiklewicz, A. (2018). Formy realizacji argumentu propozycjonalnego w rosyjskich zdaniach z czasownikiem mentalnym: „przestrzeganie”, „kompresja”, „rozszczepienie”. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 177–186. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.16

Abstrakt

The subject of the article is the mental verbs (verbs of knowledge, understanding and thinking) of the modern Russian language, treated in terms of syntactic valence. The author examines the grammatical forms of the realization of propositional argument in sentences with mental verbs with the predicate-argument structure P (x, q). The forms of representation of propositional argument are divided into three types: observance, compression and splitting. The author shows that in this area we have to deal with an analog reflection of the propositional structure, or more or less a compression of proposition argument, or its dismemberment and doubling of its syntactic position. The author takes into account the regularity of the implementation of each grammatical form, quoting the relevant quantitative data.
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.16
PDF

Bibliografia

Karolak S., Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw, Warszawa 2001.

Karolakk S., Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa 2002.

Karolak S., Semantyczna kategoria aspektu, Warszawa 2008.

Karolak S., Składnia wyrażeń predykatywnych, [в:] Gramatyka współczesnego języka polskiego.

Składnia, pod red. Z. Topolińskiej, Warszawa 1984, c. 11–212.

Kiklewicz A., Podstawy składni funkcjonalnej, Olsztyn 2004.

Kiklewicz A., Tak zwane człony przyłączone a status referencyjny wypowiedzi, „Poradnik Językowy” 2007, nr 9.

Kiklewicz A., Korytkowska M., Modelowanie płaszczyzny syntaktycznej a segmentacja hasła słownikowego (na przykładzie języków słowiańskich), „Biuletyn PTJ” 2013, nr LXVIII, c. 49–68.

Kiklewicz A., Korytkowska M., Opis właściwości walencyjnych czasowników na podstawie teorii składni eksplikacyjnej — problemy konfrontatywne i leksykograficzne (na przykładzie języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego), [в:] Výzkum slovesné valency ve slovanských

zemích, pod red. K. Skwarskiej i E. Kaczmarskiej, Praha 2016, c. 291–304.

Podstawowe struktury zdaniowe języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski, red. A. Kiklewicz, M. Korytkowska, Olsztyn 2010.

Золотова Г. А., Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса, Москва 1988.

Kiklewicz A., Русский язык в модели экспликативного синтаксиса, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2016, nr VII/1, c. 133–152.

Kiklewicz A., Синтаксические характеристики русских и польских интернет-форумов (на материале простых и сложных предложений с ментальными предикатами), [в:] Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil, Hrsg. B. Tosović, A. Wonisch, Graz 2016, c. 102.

Kiklewicz A., Korytkowska M., Экспликативный синтаксис как информационная база лексикографического описания глаголов (на материале польского и русского языков), „Acta Linguistica Petropolitana” 2012, nr VIII (3), c. 279–297.

Норман Б. Ю., Грамматика говорящего, Санкт-Петербург 1994.

Падучева E. B., Выводима ли способность подчинять косвенный вопрос из семантики слова?, [в:] Логический анализ языка. Знание и мнение, под ред. Н. Д. Арутюновой, Москва 1988, с. 38.

Сятковски С., О принципах классификации простого предложения в современном русском языке, „Русский язык в школе” 1965, № 3, c. 9. Теоретические проблемы русского синтаксиса. Взаимодействие грамматики и словаря, ред. Ю. Д. Апресян, Москва 2010.