Komizm współczesnych filmów rosyjskich na warsztacie tłumacza

Main Article Content

Maria Mocarz-Kleindienst

Abstrakt

The paper concerns linguistic humour as an aesthetic-cultural category which is at the core of comedy. Linguistic material from contemporary Russian movies and their translations into Polish is analysed. The basic linguistic components creating linguistic humour include neologisms, linguistic games, modifications of phraseological units and intertextual references. The aforementioned components cause many problems in movie translations into a foreign language. The paper attempts to provide an overview of ways of translating.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mocarz-Kleindienst, M. (2018). Komizm współczesnych filmów rosyjskich na warsztacie tłumacza. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 209-218. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.19
Dział
Articles

Bibliografia

  1. Bergson H., Śmiech. Esej o komizmie, Warszawa 1977.
  2. Cybulski M., ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa, Toruń 2013.
  3. Dynel M., Polska komedia filmowa, [w:] Humor polski, pod red. D. Brzozowskiej i W. Chłopickiego, Kraków 2014.
  4. Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.
  5. Hendrykowski M., Słownik terminów filmowych, Poznań 1994.
  6. Kalaga W., Komizm a przekładalność, [w:] Komizm a przekład, pod red. P. Fasta, Katowice 1997.
  7. K i s i e l e w a I., Żargon i humor w polskich przekładach współczesnych filmów rosyjskich, [w:] Między oryginałem a przekładem. Poczucie humoru a przekład, t. XII, pod red. J. Koniecznej-Twardzikowej,
  8. M. Filipowicz-Rudek, Kraków 2008.
  9. T o m a s z k i e w i c z T., Przekład audiowizualny, Warszawa 2006.