Konceptualizacja prawdy w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców (perspektywa aksjologiczna)
PDF

Jak cytować

Rodziewicz, B. (2018). Konceptualizacja prawdy w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców (perspektywa aksjologiczna). Studia Rossica Posnaniensia, (42), 231–242. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.21

Abstrakt

The present article is an attempt at establishing a way of understanding the term 'truth', as well as characterizing all the phenomena the term encompasses in communities of Polish, Russian and German students. The author analyses the results of a Free Word Association Test.
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.21
PDF

Bibliografia

Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1983.

Chlebda W., Płaszczyzny oglądu językowego obrazu świata, [w:] Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich I, red. S. Gajda, Opole 2000, s. 163–178.

Egzystencjalne i aksjologiczne wymiary prawdy, dobra i piękna, pod red. J. Gazdy i W. Morszczyńskiego, Kraków 2007.

Fernández-Armesto F., Historia prawdy, przekł. J. Ruszkowski, Poznań 1999.

Gajda J., Wartości w życiu człowieka. Prawda. Miłość. Samotność, Lublin 1997.

Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992.

Hildebrand D., Fundamentalne postawy moralne, tłum. E. Seredyńska, [w:] Wobec wartości, red. D. Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Poznań 1982, s. 7–50.

Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice 2000.

Rarot H., Sprawiedliwość jako prawda, [w:] Czy sprawiedliwość jest możliwa?, pod red. D. Probuckiej, Kraków 2008, s. 95–106.

Rodziewicz B., Wartości. Polacy — Rosjanie — Niemcy, Szczecin 2014.

Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, tłum. I. Kuczyński, t. 1, Kęty 1998.

Wierzbicka A., Słowa klucze. Różne języki — różne kultury, Warszawa 2007.

Ганеев Б., Противоречия в языке и речи, Уфа 2004.

Тарасов Е. Ф., Актуальные проблемы анализа языкового сознания, [w:] Языковое сознание и образ мира, ред. Н. В. Уфимцева, Москва 2000, s. 24–32.