Ikoniczność w tekstach epistolarnych Michaiła Bułhakowa
PDF

Jak cytować

Rycielska, B. (2018). Ikoniczność w tekstach epistolarnych Michaiła Bułhakowa. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 243–258. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.22

Abstrakt

The article pertains, in broad terms, to the concept of imaging of an act in language proposed by Ronald W. Langacker within the framework of cognitive grammar. In the narrow sense, it depicts one of the parameters of imaging — diagrammatical quantitative iconicity. The iconicity was described by applying the theory of a network model. On the basis of letters written by Mikhail Bulgakov, it was possible to distinguish concepts which result from the quantity of the linguistic form creating an utterance and which appear in context. They supplement an open list of meanings of the quantitative iconicity category that have been previously defined by researchers.
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.22
PDF

Bibliografia

Булгаковы М. и Е., 2012, Дневник Мастера и Маргариты, состав., предисл., коммент. В. И. Лосев, ПРОЗАиК, Москва.

Antas J. (i in.), Czy Chrystus używałby PowerPointa? Debata o możliwości wykorzystania w homilii multimedialnych środków przekazu, [w:] źródło elektroniczne: http://portal.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=6415

Bańko M., 2008, Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bex T., 1996, Variety in Written English, Routledge, London–New York.

Data K., 1989, Struktura tekstu listowego, „Język Polski” 1989, nr 3–5, s. 142–152.

Duc P., 2013, Ikoniczność jako cecha języka japońskiego, [w:] Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie, red. E. Tabakowska i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 19–24.

Evans Virginia, 1997, Successful Writing: Proficiency, Express Publishing, Swansea.

Evans Vyvyan, 2009, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, przeł. M. Buchta i in., Universitas, Kraków.

Hiraga M., 2005, Metaphor and Iconicity. A Cognitive Approach to Analysing Texts, Palgrave Macmillan, New York.

Kałkowska A., 1982, Struktura składniowa listu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Langacker R.W., 1995, Wykłady z gramatyki kognitywnej I, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Langacker R.W., 2005, Wykłady z gramatyki kognitywnej II, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Langacker R.W., 2009, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. E. Tabakowska i in., Universitas, Kraków

Skwarczyńska S., 2006, Teoria listu, Na podstawie lwowskiego pierwodruku oprac. E. Feliksiak i M. Leś, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Słownik języka polskiego, [w:] źródło elektroniczne: http://sjp.pl/asyndeton

Szczygłowska T., 2011, List do redakcji jako pograniczny gatunek dziennikarski, „Media i Społeczeństwo” 2011, nr 1, s. 79–92, [w:] źródło elektroniczne: http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/079_szczyglowska.pdf

Tabakowska E., 1995, Gramatyka i obrazowanie: wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, Kraków.

Tabakowska E. (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Universitas, Kraków.

Tabakowska E., 2003, Ikoniczność: podobieństwo i tertium comparationis, „Przestrzenie Teorii” 2003, nr 2, s. 103–118.

Tabakowska E., 2005, Komunikowanie i poznawanie w językoznawstwie, „Teksty Drugie” 2005, nr 1–2, s. 50–59, [w:] źródło elektroniczne: http://rcin.org.pl/Content/ 52207/WA248_67999_P-I-2524_tabakow-komunik.pdf

Tabakowska E. (red.), 2006a, Ikoniczność znaku. Słowo — przedmiot — obraz — gest, Universitas, Kraków.

Tabakowska E., 2006b, Ikoniczność znaków i struktur językowych jako typ podobieństwa, [w:] RRR Kognitywistyka 2. Podobieństwo, red. H. Kardela i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Tabakowska E. i in. (red.), 2013, Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Tabakowska E., 2015, Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac, red. P. de Bończa Bukowski i M. Heydel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Taylor J.R., 2007, Gramatyka kognitywna, przeł. M. Buchta, Ł. Wiraszka, Universitas, Kraków.

Wiatrowski P., 2006, O strukturalnych składnikach spójności listów Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego, „Język, Komunikacja, Informacja” 2006, nr 1, s. 128–142, [w:] źródło elektroniczne: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4737/1/11-Wiatrowski.pdf

Wiraszka Ł., 2015, Kategoria punktu widzenia w przekładzie ustnym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego w relacji język polski — język angielski, Universitas, Kraków.

Wojtak M., 2002, Stylistyka listów do redakcji na przykładzie poczty redakcyjnej miesięcznika „bike-Board”, „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” 2002, t. VIII, s. 195–214.