Polsko-rosyjskie porównania międzykulturowe w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego na poziomie gimnazjalnym
PDF

Jak cytować

Karolczuk, M. (2018). Polsko-rosyjskie porównania międzykulturowe w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego na poziomie gimnazjalnym. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 307–318. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.27

Abstrakt

Comparing and contrasting cultural, lexical and grammatical aspects in the foreign language classroom has many advantages. These include the development of intercultural competence, cultural awareness and a new insight into the first language. Research shows that foreign language textbooks are basic teaching tools. Therefore, this article is an attempt to analyse Polish-Russian tasks and comparative content in Russian textbooks at the level of lower secondary school. Five textbook series for learning Russian, published between 1999 and 2009, are examined. These are В Москву, Времена, Кл@ссно!, Прогулка and Эхо. The findings show that these textbooks offer comparative reflective tasks and reconstructive ones.
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.27
PDF

Bibliografia

Bawej I., Wybrane trudności w podsystemie leksykalnym w aspekcie kulturowym na przykładzie błędów kontekstowych w języku niemieckim, „Neofilolog” 2014, nr 43/2.

Dakowska M., Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Ellis R., The definition and measurement of L2 explicit knowledge, „Language Learning” 2004, vol. 54.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.

Kaczmarski S. P., Język ojczysty w nauce języka obcego — kilka refleksji, „Języki Obce w Szkole” 2003, nr 1.

Карольчук М., Контрастивное обучение: подготовка польских учеников к межкультурной коммуникации, [w:] Контрастивные исследования и прикладная лингвистика, Материалы Международной научной конференции, ч. 2, под ред. А. В. Зубова, Т. П. Карпиловича, Минск 2015.

Karolczuk M., Sposoby kształtowania postaw uczniów wobec Rosji i Rosjan na lekcji języka rosyjskiego jako drugiego obcego, [w:] W dialogu języków i kultur, pod red. K. Fordońskiego, Ł. Karpińskiego, Warszawa 2015.

Kubacki A. D. Rola ćwiczeń tłumaczeniowych na lekcjach języka obcego, „Neofilolog” 2010, nr 35.

Majewska R., Rozwój kompetencji dyskursywnej na przykładzie porównań interkulturowych.

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w klasach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, „Języki Obce w Szkole” 2014, nr 2.

Mierzwa M., Obecność języka ojczystego uczących się w kształtowaniu kompetencji socjokulturowej w zakresie języka docelowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna: Glottodydaktyka 3” 2011, z. 68.

Mihułka K., Sposoby rozwijania kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego, „Języki Obce w Szkole” 2012, nr 2.

Pawlak M., Problemy pomiaru wiedzy językowej, „Neofilolog” 2010, nr 35.

Pisarska A., Najważniejsze kierunki badań translatologicznych, [w:] Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii, pod red. A. Pisarskiej, T. Tomaszkiewicz, Poznań 1996.

Sowa M., Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w klasie języka obcego. Perspektywa ucznia, „Neofilolog” 2013, nr 40/2.

Targońska J., Kompetencja kolokacyjna — niedostatecznie rozpoznany komponent kompetencji leksykalnej, „Neofilolog” 2014, nr 43/2.

Zator - Peljan J., Wpływ kultury własnej na postrzeganie innych obszarów kulturowych, „Języki Obce w Szkole” 2014, nr 1.