Pozajęzykowe komponenty jednostki dydaktycznej
PDF

Jak cytować

Szafernakier-Świrko, A. (2018). Pozajęzykowe komponenty jednostki dydaktycznej. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 329–334. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.29

Abstrakt

In the article the author presents the non-linguistic elements of a didactic unit and demonstrates their important role in designing effective language classes. According to the author, non-linguistic elements include: the teacher’s personality, paralinguistic messages conveyed by the teacher and non-linguistic tools used by the teacher (games, realia and topic related slides).
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.29
PDF

Bibliografia

Gnitecki J., Kompetencje i zwiększanie szans edukacyjnych nauczycieli w cyklu życia w warunkach postępującej globalizacji, [w:] W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku, pod red. E. Kozioł i E. Kobyłeckiej, Zielona Góra 2002, s. 63.

Hamer H., Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1994.

Heyd G., Aufbauwissen für den Fremdsprachenunterricht, Günter Narr Verlag, Tübingen 1997.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2002.

Komunikacja niewerbalna, [w:] źródło elektroniczne: z.nf.pl i_ngo doc komunikacja_niewerbalna.pdf, s. 5, 14.

Nowoczesny wychowawca — tutor, mentor, coach, pod red. J. Bałachowicz i A. Rowickiej, Warszawa 2013.

Щукин А. Н., Обучение иностранным языкам. Теория и практика: yчебное пособие для преподавателей истудентов, Москва 2004.

Twardowski A., Mowa ciała, „Głos Nauczycielski” 1996, nr 13, s. 6.

Więckowski R., Pedagogiczne i terapeutyczne walory komunikacji werbalnej i niewerbalnej nauczycieli w procesie edukacyjnym, „Życie Szkoły” 1999, nr 1, s. 131.

Źródło elektroniczne: http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4332