Teatr i dramat rosyjski w polskich badaniach rusycystycznych
PDF

Jak cytować

Piłat, W. (2018). Teatr i dramat rosyjski w polskich badaniach rusycystycznych. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 183–192. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.15

Abstrakt

The article analyzes Polish studies of the Russian theater and drama of the first half of the twentieth century in the context of the Great Theater Reform, written by Katarzyna Osińska, Jadwiga Gracla, Halina Mazurek, Ludwika Mięsowska, and others. It is pointed out that the critical works of these Polish scholars bring many important conclusions concerning contemporary dramatic literature in Russia. In the past drama as a literary genre did not attract much attention from Polish Russian scholars, although in recent years the situation has changed. More and more valuable dissertations are being published on this subject.
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.15
PDF

Bibliografia

Brumer W., Tradycja i styl w teatrze, Warszawa 1986.

Chałacińska - Wiertelak H., Dramaturgia Leonida Andriejewa 1906–1911. Interpretacje, Poznań 1980.

Cymborska - Leboda M., Dramaturgia Leonida Andriejewa, Warszawa 1982. Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, pod red. H. Mazurek, Katowice 2000.

Got J., Teatr i teatrologia, Kraków 1994.

Gracla J., Dramat wobec sceny. Echa teatru europejskiego w dramaturgii pierwszego trzydziestolecia XX wieku, Katowice 2013.

Gracla J., Dramaturgia rosyjska przełomu XIX i XX wieku w świetle przemian teatru w Europie, Katowice 2001.

Krajewska A., Dramat współczesny. Teoria i interpretacja, Poznań 2005.

Krajewska A., Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2004.

Masłowski M., Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego, Warszawa 1998.

Mazurek H., Dramat rosyjski epoki Oświecenia, Katowice 1989.

Mazurek H., Dramaturgia Nikołaja Gumilowa, [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1996.

Mazurek H., Dramaturgia z Jekaterynburga. „Szkoła” Nikołaja Kolady, Katowice 2007.

Mazurek H., Kształt artystyczny jednoaktówek Mikołaja Chmielnickiego, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, Katowice 1987, nr 10.

Mazurek H., Róża i płaszcz. Teatr Mariny Cwietajewej, Katowice 2009.

Mazurek H., Teatr, życie, gra. Studia o pisarstwie dramaturgicznym Nikołaja Kolady, Katowice 2002.

Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, Katowice 2000.

Mięsowska L., Gra-nie w postmodernizm. Dramaturgia rosyjska na przełomie XX i XXI wieku, Katowice 2007.

Na progu XXI wieku. Szkice o współczesnej dramaturgii rosyjskiej, Olsztyn 2000.

Osińska K., Klasztory i laboratoria, Wrocław 2003.

Osińska K., Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje. Zerwania. Transformacje, Gdańsk 2009.

Piłat W., Nikołaja Kolady „ekstrawagancje” w najnowszej dramaturgii rosyjskiej, „Przegląd Rusycystyczny” 1995, nr 3–4.

Piłat W., Twórczość Aleksandra Wampiłowa. Z zagadnień poetyki, Olsztyn 1986.

Skwarczyńska S., Zagadnienie dramatu, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, Wrocław 2003.

Sławińska I., Współczesna refleksja o teatrze, Kraków 1979.

Стрыхарский Я., Социокультурное пространство уральской драмы. На материале произведений Н. Коляды, О. Богаева, В. Сигарева, Olsztyn 2011.

W kręgu socjologii teatru, pod red. T. Pyzik i E. Udalskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk–Łódź 1987.

Waligórska-Olejniczak B., Sceniczny gest w sztuce A.P. Czechowa „Mewa” i taniec wyzwolony jako estetyczny kontekst Wielkiej Reformy Teatralnej, Poznań 2009.

Współczesna dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesiąte, Olsztyn 1995.

Współczesny dramat rosyjski: kontynuacje i przemiany, pod red. O. Główko i M. Leyko, Łódź 2013.

Ziółkowski G., Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Gdańsk 2000.