Małe święto jako nośnik tożsamości kulturowej w powieści „Telluria” Władimira Sorokina
PDF

Jak cytować

Stryjakowska, A. (2018). Małe święto jako nośnik tożsamości kulturowej w powieści „Telluria” Władimira Sorokina. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 221–230. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.19

Abstrakt

The article examines the category of feast in Vladimir Sorokin’s novel Теллурия. The proposed interpretation of selected parts of the novel leads to the conclusion that in postmodern conditions, the phenomenon of small feast might take on the role of a medium of cultural identity.
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.19
PDF

Bibliografia

Lyotard J.-F., Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996.

Sloterdijk P., Krytyka cynicznego rozumu, przeł. P. Dehnel, Wrocław 2008.

Szahaj A., Ponowoczesność — czas karnawału, postmodernizm — filozofia błazna, [w:] Postmodernizm

a filozofia. Wybór tekstów, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996.

Żychliński A., Making it explicit. Petera Sloterdijka anatomia antropotechnik, [w:] tegoż, Wielkie nadzieje i dalsze rozważania, Poznań 2013.

Бахтин М.М., Автор и герой в эстетической деятельности. Проблема автора, [w:] źródło elektroniczne: http://mmbakhtin.narod.ru/probl.html (31.10.2015).

Марусенко в М.П., Абсурдопедия русской жизни Владимира Сорокина. Заумь, гротеск и абсурд, Санкт-Петербург 2012, s. 5–10.

Нефагина Г., Возвращение вперед Владимира Сорокина, или от деструкции — к конструкции (анти)утопического мира, [w:] От модернизма к постмодернизму. Русская литература XX–XXI веков. Сборник статей в честь проф. Халины Вашкелевич, ред. А. Скотницка, Я. Свежи, Краков 2014, s. 558.

От модернизма к постмодернизму. Русская литература XX–XXI веков. Сборник статей в честь проф. Халины Вашкелевич, ред. А. Скотницка, Я. Свежи, Краков 2014.

Сорокин B., Теллурия, Москва 2013.