Radykalno-hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” jako świętowanie codzienności. Na materiale powieści „Испуг” Władimira Makanina

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Krzysztof Tyczko

Аннотация

This article proposes a novel interpretation for Vladimir Makanin’s Ispug, based on the findings of radical-hermeneutical philosophy. The radical-hermeneutical approach is also considered a philosophical worldview, which coincides with the attitude evoked by Makanin’s compositions. The prismatic inspection of the novel Ispug is undertaken using the category of excess.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Выпуск
Раздел
Articles

##journal.references##

 1. Czajka Ł., Krzyż i chora. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo, Poznań 2013.
 2. Dziuban Z., Obcość, bezdomność, utrata. Wymiary atopii współczesnego doświadczenia kulturowego, Poznań 2009.
 3. Heidegger M., Czym jest metafizyka?, [w:] tegoż, Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977.
 4. Leśniewski N., O hermeneutyce radykalnej, Poznań 1998.
 5. Skotnicka A., Przestrzeń myśli. Metafora rzeki i błyskawicy w prozie Władimira Makanina, „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 1 (125).
 6. Supa W., Twórczość Władimira Makanina — między realizmem a postmodernizmem, [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast, K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Częstochowa 2007.
 7. Айрапетян B., Толкуя слово, Опыт герменевтики по-русски, ч. I, Москва 2011.
 8. Брылина И.В., Пол как исток жизни: В.В. Розанов, Л.Н. Толстой, М.И. Цветаева, „Известия Томского политехнического университета” 2007, т. 311, № 7.
 9. Иванова А.В., Субъективация повествования (на материале прозы Владимира Маканина). Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Чита 2008.
 10. Иванцов В.В., Пространственно-временная организация художественного мира В.С. Маканина, Санкт-Петербург 2007.
 11. Источников а А.В., Общие вопросы герменевтики М.М. Бахтина и М. Хайдеггера, „Вестник МГТУ” 2008, т. 11, № 4.
 12. Кабанова Л.И., Герменевтическая методология исследования феноменов современной культуры, „Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики” 2011, № 8 (14).
 13. Климова Т.Ю., Проекции личности Пушкина в индивидуальном мифе В. Маканина
 14. (роман „Испуг”), „Вестник Бурятского государственного университета” 2011, № 10.
 15. Маканин В.С., Испуг, Москва 2011, [w:] nośnik elektroniczny: ebook, pdf a4.
 16. Маканин В.С., Утрата, [w:] tegoż, Кавказский пленный (сборник), Moskwa 2009, [w:] nośnik elektroniczny: ebook, pdf a4.
 17. Станкевич A., Сакрум в системе пространственных моделей Владимира Маканина — повесть „Утрата”, [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast,
 18. K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Częstochowa 2007.