Radykalno-hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” jako świętowanie codzienności. Na materiale powieści „Испуг” Władimira Makanina
PDF

Jak cytować

Tyczko, K. (2018). Radykalno-hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” jako świętowanie codzienności. Na materiale powieści „Испуг” Władimira Makanina. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 241–252. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.21

Abstrakt

This article proposes a novel interpretation for Vladimir Makanin’s Ispug, based on the findings of radical-hermeneutical philosophy. The radical-hermeneutical approach is also considered a philosophical worldview, which coincides with the attitude evoked by Makanin’s compositions. The prismatic inspection of the novel Ispug is undertaken using the category of excess.
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.21
PDF

Bibliografia

Czajka Ł., Krzyż i chora. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo, Poznań 2013.

Dziuban Z., Obcość, bezdomność, utrata. Wymiary atopii współczesnego doświadczenia kulturowego, Poznań 2009.

Heidegger M., Czym jest metafizyka?, [w:] tegoż, Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977.

Leśniewski N., O hermeneutyce radykalnej, Poznań 1998.

Skotnicka A., Przestrzeń myśli. Metafora rzeki i błyskawicy w prozie Władimira Makanina, „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 1 (125).

Supa W., Twórczość Władimira Makanina — między realizmem a postmodernizmem, [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast, K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Częstochowa 2007.

Айрапетян B., Толкуя слово, Опыт герменевтики по-русски, ч. I, Москва 2011.

Брылина И.В., Пол как исток жизни: В.В. Розанов, Л.Н. Толстой, М.И. Цветаева, „Известия Томского политехнического университета” 2007, т. 311, № 7.

Иванова А.В., Субъективация повествования (на материале прозы Владимира Маканина). Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Чита 2008.

Иванцов В.В., Пространственно-временная организация художественного мира В.С. Маканина, Санкт-Петербург 2007.

Источников а А.В., Общие вопросы герменевтики М.М. Бахтина и М. Хайдеггера, „Вестник МГТУ” 2008, т. 11, № 4.

Кабанова Л.И., Герменевтическая методология исследования феноменов современной культуры, „Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики” 2011, № 8 (14).

Климова Т.Ю., Проекции личности Пушкина в индивидуальном мифе В. Маканина

(роман „Испуг”), „Вестник Бурятского государственного университета” 2011, № 10.

Маканин В.С., Испуг, Москва 2011, [w:] nośnik elektroniczny: ebook, pdf a4.

Маканин В.С., Утрата, [w:] tegoż, Кавказский пленный (сборник), Moskwa 2009, [w:] nośnik elektroniczny: ebook, pdf a4.

Станкевич A., Сакрум в системе пространственных моделей Владимира Маканина — повесть „Утрата”, [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast,

K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Częstochowa 2007.