Radykalno-hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” jako świętowanie codzienności. Na materiale powieści „Испуг” Władimira Makanina

Main Article Content

Krzysztof Tyczko

Abstrakt

This article proposes a novel interpretation for Vladimir Makanin’s Ispug, based on the findings of radical-hermeneutical philosophy. The radical-hermeneutical approach is also considered a philosophical worldview, which coincides with the attitude evoked by Makanin’s compositions. The prismatic inspection of the novel Ispug is undertaken using the category of excess.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tyczko, K. (2018). Radykalno-hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” jako świętowanie codzienności. Na materiale powieści „Испуг” Władimira Makanina. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 241-252. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.21
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Czajka Ł., Krzyż i chora. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo, Poznań 2013.
 2. Dziuban Z., Obcość, bezdomność, utrata. Wymiary atopii współczesnego doświadczenia kulturowego, Poznań 2009.
 3. Heidegger M., Czym jest metafizyka?, [w:] tegoż, Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977.
 4. Leśniewski N., O hermeneutyce radykalnej, Poznań 1998.
 5. Skotnicka A., Przestrzeń myśli. Metafora rzeki i błyskawicy w prozie Władimira Makanina, „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 1 (125).
 6. Supa W., Twórczość Władimira Makanina — między realizmem a postmodernizmem, [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast, K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Częstochowa 2007.
 7. Айрапетян B., Толкуя слово, Опыт герменевтики по-русски, ч. I, Москва 2011.
 8. Брылина И.В., Пол как исток жизни: В.В. Розанов, Л.Н. Толстой, М.И. Цветаева, „Известия Томского политехнического университета” 2007, т. 311, № 7.
 9. Иванова А.В., Субъективация повествования (на материале прозы Владимира Маканина). Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Чита 2008.
 10. Иванцов В.В., Пространственно-временная организация художественного мира В.С. Маканина, Санкт-Петербург 2007.
 11. Источников а А.В., Общие вопросы герменевтики М.М. Бахтина и М. Хайдеггера, „Вестник МГТУ” 2008, т. 11, № 4.
 12. Кабанова Л.И., Герменевтическая методология исследования феноменов современной культуры, „Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики” 2011, № 8 (14).
 13. Климова Т.Ю., Проекции личности Пушкина в индивидуальном мифе В. Маканина
 14. (роман „Испуг”), „Вестник Бурятского государственного университета” 2011, № 10.
 15. Маканин В.С., Испуг, Москва 2011, [w:] nośnik elektroniczny: ebook, pdf a4.
 16. Маканин В.С., Утрата, [w:] tegoż, Кавказский пленный (сборник), Moskwa 2009, [w:] nośnik elektroniczny: ebook, pdf a4.
 17. Станкевич A., Сакрум в системе пространственных моделей Владимира Маканина — повесть „Утрата”, [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast,
 18. K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Częstochowa 2007.