O pewnych aspektach intertekstualizacji proprialnej w świetle najnowszych badań
PDF

Jak cytować

Hrynkiewicz-Adamskich, B. (2018). O pewnych aspektach intertekstualizacji proprialnej w świetle najnowszych badań. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 289–304. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.26

Abstrakt

A new perspective in research on proper names has appeared recently.  A proper name is now treated as a text unit. The article discusses intertextual relations between different classes of onyms and some extralinguistic aspects of proprial intertextualisation.
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.26
PDF

Bibliografia

Арутюнова Н.Д., Речеведческие акты в зеркале чужой речи, [в:] Человеческий фактор в языке: Коммуникация. Модальность. Дейксис, ред. Т.В. Булыгина, Москва 1992, с. 40–42.

Баженова Е.А., Научный текст в аспекте политекстуальности, Пермь 2001.

Б а р т Р., Избранные работы. Семиотика. Поэтика, Москва 1989.

Бахтин M.М., Проблема речевых жанров, [в:] его же, Собрание сочинений, т. 5: Работы 1940-х — начала 1960-х годов, Москва 1997, с. 159–206.

Дуличенко А.Д., Русский язык конца XX столетия: некоторые тенденции развития, „Przegląd Rusycystyczny” 1995, z. 3–4, с. 189–204.

Кожин А.А., „Чужое” имя и „чужой” персонаж в литературе второй половины XIX века, „Русская речь” 2014, № 4, с. 14–24.

Кузьмина Н.А., Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. Екатеринбург–Омск 1999.

Кузьмина Н.А., Интертекст: тема с вариациями. Феномены культуры и языка в интертекстуальной интерпретации, Омск 2011.

Кухаренко В.А., Интерпретация текста, Москва 1988.

Лотман М.Н., Культура и взрыв, Москва 1992.

Успенский Б.А., Европа как метафора и как метонимия (применительно к истории России), [в:] его же, Историко-филологические очерки, Москва 2004, с. 9–26.

Фатеева Н.А., Интертекст в мире текстов: контрапункт интертекстуальности, Москва 2007.

Фор П., Александр Македонский, Москва 2001.

Чернявская В.Е., Интертекстуальное взаимодействие как основа научной коммуникации, Санкт-Петербург 1999.

Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_храмов,_упразднённых _советской_властью (20.08.2015).

Электронный ресурс: http://www.tury.ru/resort/list.php (20.08.2015).

Ямпольский М.Б., Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф, Москва 1993.

Beaugrande de R.-A., Dressler W.U., Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa 1990.

Bartmiński J., Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej, [в:] Tekst. Problemy teoretyczne, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin 1998, с. 9–25.

Czapińska W., Magiczne miejsca literackiej Europy, Warszawa 2002.

Dobrzyńska T., Tekst — całościowy komunikat, [в:] Encyklopedia kultury XX wieku. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, с. 283–304.

Genette G., Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, Gdańsk 2014.

Klima E., Przestrzeń religijna miasta, Łódź 2011.

Kristeva J., Sémeiotiké. Recherches pour une sémanalyse, Paris 1969.

Nawotka K., Aleksander Macedoński, Wrocław 2004.

Rieger J., „Nowe” i „stare” w rosyjskich nazwach miejscowości po Rewolucji Październikowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo” 1991, t. XIII, c. 267–270.

Rieger J., The Main Stages in the Development of Russian Place Names, “Canadian Slavonic Papers / Revue Сannadienne des Slavistes” 1995, vol. XXXVII, no. 3–4, с. 461–466.

Rutkiewicz - Hanczewska M., Sakralny wymiar intertekstualizacji proprialnej, [в:] Język religijny dawniej i dziś, III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, с. 431–441.

Rutkiewicz-Hanczewska M., Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikacyjnej, Poznań 2013.

Sosnowski J., Toponimia rosyjska XVI wieku. Nazwy wsi, Łódź 2002.

Wierzbicka A., Genry mowy, [в:] Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław 1983, с. 125–137. W i t o s z B., Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice 2005.

Zierhofferowa Z., Nazwy typu „Osiek Mały”, „Koźminek” i inne derywowane od nazw miejscowych. Na przykładzie materiału dawnego województwa kaliskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.