Paradygmat antropocentryczny jako kategoria lingwistyczna w badaniu obiektów językowych
PDF

Jak cytować

Sitarski, A. (2018). Paradygmat antropocentryczny jako kategoria lingwistyczna w badaniu obiektów językowych. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 419–426. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.38

Abstrakt

This study constitutes an attempt to present views from contemporary cognitive linguistics on the definition and realization of the anthropocentric paradigm in the language system. On the basis of reseachers' opinions, the author comes to the conclusion that a language can be analyzed as a peculiar semantic system whose realization is related to a human being. The available results of linguistic object studies, which take into consideration the anthropocentric paradigm, prove that nowadays anthropocentrism should be presented as a linguistic category.
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.38
PDF

Bibliografia

Apresjan A.D., Semantyka leksykalna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.

Grucza S., Lingwistyka antropocentryczna a badania okulograficzne, „Linwistyka Stosowana” 2011, t. 4, s. 149–162.

Korżyk K., Semantyka kognitywna – problemy i metody (kilka uwag filozoficznych), [w:] Język a kultura, t. 8: Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej, pod red. I. Nowakowskiej-Kempy, Wrocław 1992.

Lebda R., Wielki słownik frazeologiczny, Kraków 2008.

Pajdzińska A., Antropocentryzm frazeologii potocznej, „Etnolingwistyka” 1990, nr 3, s. 59–71.

Селиванова Е.М., Основы лингвистической теории текста и коммуникации, Киiв 2002.

Święch M., Antropocentryczna wykładnia realizmu wewnętrznego, „Diametros” 2005, nr 4, s. 29–48.

Tabakowska E., Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001.