Socjalny wymiar konceptu ‘PERCEPCJA WZROKOWA’ w językowym obrazie świata Rosjan i Polaków (na materiale czasowników percepcji wzrokowej)
PDF

Jak cytować

Słupianek-Tajnert, D. (2018). Socjalny wymiar konceptu ‘PERCEPCJA WZROKOWA’ w językowym obrazie świata Rosjan i Polaków (na materiale czasowników percepcji wzrokowej). Studia Rossica Posnaniensia, (41), 427–438. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.39

Abstrakt

The article discusses the social dimension of the concept of VISUAL PERCEPTION in Russian and Polish based on visual perception verbs. Similarities and discrepancies in creating the concept in both languages are indicated. The analysis takes into consideration the anthropocentric factor in forming the concept.
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.39
PDF

Bibliografia

Арендт X., Истоки тоталитаризма, Москва 1995, цит. по: А.Ю. З е н к о в а, Визуальные исследования как интегральная область социально-гуманитарного знания, [в:] электронный ресурс: http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2004/9.pdf (16.08.2015).

Национальный корпус русского языка (НКРЯ), [в:] электронный ресурс: www.ruscorpora.ru (20.08.2015).

Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р., „Антропологический форум”, Санкт-Петербург 2007, № 7, с. 86.

Сергеечева B., Словесное каратэ. Стратегия и тактика общения, Санкт-Петербург 2002.

Справочно-информационный портал Грамота.ру (ГР), [в:] электронный ресурс: http://gramota.ru/ (20.08.2015).

Электронный ресурс: http://news.tut.by/health/345002.html (08.05.2014).

Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN (KJP), [в:] электронный ресурс: http://korpus.pwn.pl (18.08.2015).

Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 2007.

Słownik współczesnego języka polskiego (SWJP), red. B. Dunaj, Warszawa 1996.

Sposoby widzenia. Na podstawie cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera, Poznań 1997.

Tisseron S., Dziecko w świecie obrazów, 2006, [в:] электронный ресурс: http://www.civilia.pl/art,112,moc-obrazu-wedlug-sergei-39-a-tisserona (02.07.2015).

Uniwersalny słownik języka polskiego (USJP), red. S. Dubisz, [CD-ROM] wersja 1.0, 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.