Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego w gwarach pskowskich i nowogrodzkich
PDF

Jak cytować

Wójtowicz, M. (2018). Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego w gwarach pskowskich i nowogrodzkich. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 451–460. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.41

Abstrakt

The author analyses 273 words borrowed from Polish to the Pskov dialect and 48 words to the Novgorod dialect. The analysis comprises the stock of loanwords, periods of borrowing, ways and directions in which the words were borrowed. The majority of loanwords are words describing material culture, such as objects of everyday use, tools, clothing and people’s names. A substantial group is formed by words describing a variety of actions and abstract concepts.
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.41
PDF

Bibliografia

Dal — В. Даль, Толковый словарь живого великорусскогого языка, т. I–IV, Москва 1978–1980.

DSB — Дыялектны слоўнiк Брэстчыны, Мiнск 1989.

ES — A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa 2000.

ESSJ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд, под ред. О.Н. Трубачева, вып.1, Москва 1974 i n.

Falińska — B. Falińska, Polskie słownictwo tkackie na tle słowiańskim. Słownik polskich gwarowych nazw tkackich, I, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.

NOS — Новгородский областной словарь, Изд. подгот. А.Н. Левичкин и С.А. Мызников. Авторы-составители: А.В. Клевцова, А.В. Никитин, Л.Я. Петрова, В.П.Строгова, Санкт-Петербург 2010. OS,

OSD — Опыт областного великорусского словаря и Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. Репринтное издание, Санкт-Петербург 2008.

POS — Псковский областной словарь с историческими данными, вып. 1–24, Изд. Ленинградского / Санкт-Петербургского университета 1967–2013.

SEB — W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

SEJP — A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1970.

SG — Д. Б. Гринченко, Словарь украинского языка, т. I–IV, Киев 1900–1911. SP XVI — Słownik polszczyzny XVI wieku, pod red. R.M. Mayenowej, t. I, Wrocław 1966 i n.

SRJ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. 1, Москва 1975 i n.

SRNG Словарь русских народных говоров, вып. 1, Москва–Ленинград 1965 i n.

SSRLJ — Словарь современного русского литературного языка, т. 1–17, Москва–Ленинград 1950–1965.

SStp — Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–11, Wrocław– Kraków 1953–2002.

SW — Słownik języka polskiego (tzw. warszawski), pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.