Zwroty czasownikowo-rzeczownikowe o tematyce futbolowej w słowniku rosyjsko-polskim/polsko-rosyjskim
PDF

Słowa kluczowe

text corpus
verbal-nominative units
regular expressions
phrasemes
lexicon of soccer
lexical qualifiers

Jak cytować

Fedorushkov, Y. (2018). Zwroty czasownikowo-rzeczownikowe o tematyce futbolowej w słowniku rosyjsko-polskim/polsko-rosyjskim. Studia Rossica Posnaniensia, (43), 45–62. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.4

Abstrakt

A football lexicon contains a lot of unregistered phrasemes. The text of the article is devoted to the input method of verbal-nominative phrases from the text corpora into the bilingual (Russian-Polish / Polish-Russian) pocket dictionary of soccer.
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.4
PDF

Bibliografia

Catford J. C. 1965. A Linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied Linguistics, Oxford: Oxford University Press.

Chlebda W. 2003. Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Łask: Leksem

Fedorushkov Y. 2010. Metody automatyzacji ekscerpcji konstrukcji atrybutywnych języka rosyjskiego, [w:] Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka. Red. W. Chlebda, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 59–85.

Friedl J. E. F. 1997. Mastering regular expressions: powerful techniques for Perl and other tools, Cambridge / Köln / Paris / Sebastopol / Tokyo: O'Reilly & Associates, Inc., [w:] źródło elektroniczne: http://ww2.ii.uj.edu.pl/~tabor/prII09-10/perl/master.pdf (12.01.2015).

Łukszyn J. 2005. Wiedza zawodowa a leksykon specjalistyczny, [w:] Ogród nauk filologicznych. Red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole: Wydawnictwo UO, s. 391–397.

Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka. 2010. Red. W. Chlebda, Opole: Wydawnictwo UO.

Na tropach translatów — w poszukiwaniu odpowiedników przekładowych. 2011. Red. W. Chlebda, Opole: Wydawnictwo UO

Wierzchoń P. 2010. Pięć bardzo skutecznych (sprawdzonych) sposobów na masowe wyodrębnianie wielowyrazowych segmentów podejrzanych o frazematyczność (czyli reproduktów), [w:] Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka. Red. W. Chlebda, Opole: Wydawnictwo UO, s. 87–125.

Апресян Ю. Д. 1995. Интегральное описание языка и системная лексикография. Избранные труды, т. II, Москва: Языки русской культуры.

Гак В. Г. 1998. Языковые преобразования, Москва: Языки русской культуры.

Крылов С. А. 2004. Некоторые особенности лингвистической концепции В. Г. Гака, [w:] źródło elektroniczne: http://www.lingvoda.ru/transforum/articles/Krylov.asp (13.05.2016).

Теньер Л. 1988. Основы структурного синтаксиса, Москва: Прогресс.

Тюленев С. В. 2004. Теория перевода: Учебное пособие, Москва: Гардарики.

Zawartość próbki korpusowej

Талиновский Б., Франков А. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1930, 1934, 1938, 1950, т. I, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.

Талиновский Б., Франков А. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1954, 1958, 1962, т. II, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.

Талиновский Б., Франков А. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1966, 1970, т. III, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.

Талиновский Б., Франков А. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1990, 1994, т. VI, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.

Талиновский Б., Франков А. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1998, 2002, т. VII, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.

Талиновский Б., Франков А. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 2006, 2009, т. VIII, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.

Талиновский Б., Франков А. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 2010 г., т. IX, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.

Талиновский Б., Франков А., Панкратов Е. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1974, 1978, т. IV, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.

Талиновский Б., Франков А., Панкратов Е. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1982, 1986, т. V, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.