Zwroty czasownikowo-rzeczownikowe o tematyce futbolowej w słowniku rosyjsko-polskim/polsko-rosyjskim

Main Article Content

Yury Fedorushkov

Abstrakt

A football lexicon contains a lot of unregistered phrasemes. The text of the article is devoted to the input method of verbal-nominative phrases from the text corpora into the bilingual (Russian-Polish / Polish-Russian) pocket dictionary of soccer.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Articles

Bibliografia

 1. Catford J. C. 1965. A Linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied Linguistics, Oxford: Oxford University Press.
 2. Chlebda W. 2003. Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Łask: Leksem
 3. Fedorushkov Y. 2010. Metody automatyzacji ekscerpcji konstrukcji atrybutywnych języka rosyjskiego, [w:] Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka. Red. W. Chlebda, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 59–85.
 4. Friedl J. E. F. 1997. Mastering regular expressions: powerful techniques for Perl and other tools, Cambridge / Köln / Paris / Sebastopol / Tokyo: O'Reilly & Associates, Inc., [w:] źródło elektroniczne: http://ww2.ii.uj.edu.pl/~tabor/prII09-10/perl/master.pdf (12.01.2015).
 5. Łukszyn J. 2005. Wiedza zawodowa a leksykon specjalistyczny, [w:] Ogród nauk filologicznych. Red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole: Wydawnictwo UO, s. 391–397.
 6. Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka. 2010. Red. W. Chlebda, Opole: Wydawnictwo UO.
 7. Na tropach translatów — w poszukiwaniu odpowiedników przekładowych. 2011. Red. W. Chlebda, Opole: Wydawnictwo UO
 8. Wierzchoń P. 2010. Pięć bardzo skutecznych (sprawdzonych) sposobów na masowe wyodrębnianie wielowyrazowych segmentów podejrzanych o frazematyczność (czyli reproduktów), [w:] Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka. Red. W. Chlebda, Opole: Wydawnictwo UO, s. 87–125.
 9. Апресян Ю. Д. 1995. Интегральное описание языка и системная лексикография. Избранные труды, т. II, Москва: Языки русской культуры.
 10. Гак В. Г. 1998. Языковые преобразования, Москва: Языки русской культуры.
 11. Крылов С. А. 2004. Некоторые особенности лингвистической концепции В. Г. Гака, [w:] źródło elektroniczne: http://www.lingvoda.ru/transforum/articles/Krylov.asp (13.05.2016).
 12. Теньер Л. 1988. Основы структурного синтаксиса, Москва: Прогресс.
 13. Тюленев С. В. 2004. Теория перевода: Учебное пособие, Москва: Гардарики.
 14. Zawartość próbki korpusowej
 15. Талиновский Б., Франков А. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1930, 1934, 1938, 1950, т. I, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.
 16. Талиновский Б., Франков А. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1954, 1958, 1962, т. II, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.
 17. Талиновский Б., Франков А. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1966, 1970, т. III, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.
 18. Талиновский Б., Франков А. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1990, 1994, т. VI, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.
 19. Талиновский Б., Франков А. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1998, 2002, т. VII, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.
 20. Талиновский Б., Франков А. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 2006, 2009, т. VIII, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.
 21. Талиновский Б., Франков А. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 2010 г., т. IX, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.
 22. Талиновский Б., Франков А., Панкратов Е. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1974, 1978, т. IV, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.
 23. Талиновский Б., Франков А., Панкратов Е. 2010. World Cups. Все чемпионаты мира по футболу — 1982, 1986, т. V, Киев: Издательский Дом „Украинский Медиа Холдинг”.